Hotărârea nr. 154/2009

Hotãrârea nr. 154 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru cresterea performantelor energetice a blocului 28I, str. Clementei nr. 1, Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

pentru!

L^.SELC RE TAR J


HOTĂRÂREA NR. 154

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și a domnilor consilieri Gheorghe Adina, Limboșeanu Mirela, Marcu Valentin, Mateescu Radu Valentin, Palaș Alexandru Paul, Popovici Elisabeta, Popa Gheorghe, Sava Valentin, Sîrbu Simion Gheorghe, Stanciu Marilena, Dumitru Carmen Mihaela, Iancu Ion, Ionescu Gabriel, Popa Constantin, Bozianu Nicoleta Cătălina, Sicoie Florin Lucian, Teodorescu Iulian Liviu, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Investiții a Primăriei municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în baza articolului 11 alineat (1) din Ordinul nr. 163/540/23 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și ministrul administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă indicatorii tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnică-Investitii va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi 12 mai 2009

PREȘEDINÎE^Iy ȘEDINȚĂ,         Contrasemnează Secretar,

Bolb^n/huian                 Maria Magdalena Mazalu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE    X'>

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

In anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a intocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 281, str. Clemenței nr. 1, Ploiești.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului de la ultimul nivel, termoizolarea planșeului peste subsol, înlocuirea tâmplăriei exterioare și a ușilor de la intrările principale, lucrțri la instalația de încălzire centrală.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 353,305 mii lei

 • 3. Capacități: 19 apartamente reabilitate termic ( cu 2 și 3 camere),

1811,55 mp suprafață construită desfășurată totală.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%) - 176,65 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) - 176,65 mii lei


DIRECȚIA TEHNICĂ - INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții Locuințe


RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței are în desfășurare Programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin care se urmărește asigurarea confortului termic în apartamente concomitent cu reducerea consumurilor de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde menajere.

în anul 2009, Primăria municipiului Ploiești a obținut fondurile necesare derulării acestui program. Astfel, Oficiul Public Proiect a intocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului 281, str. Clemenței nr. 1, Ploiești.

Prin soluțiile adoptate in documentație, se propune îmbunătățirea confortului termic în apartamente, reducerea consumurilor energetice și implicit a facturilor pentru aceste consumuri.

Măsurile de reabilitare termică ce vor fi realizate sunt următoarele:

 • ■  termoizolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat, având o grosime de 10 cm și izolarea soclului sub cota trotuarului;

 • ■  termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu un strat de polistirea expandat și realizarea unui strat de protecție a termoizolației;

 • ■  termoizolarea planșeului peste subsolul neîncălzit;

 • ■  înlocuirea tâmplăriei exterioare inițiale cu tâmplărie performantă;

 • ■  înlocuirea conductelor de distribuție din subsol, izolarea lor și prevedere de robineți de reglaj și golire pe fiecare coloană;

 • ■  montarea vanelor de separație și golite și reechilibratea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire;

 • ■  montarea de robineți de reglaj cu cap termostatat și prevederea de repartitoare de costuri;

 • ■  corectarea deficiențelor rezultate din exploatarea defectuoasă a clădirii.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. Durata de realizare a investiției: 6 luni

 • 2. Valoarea totală a investiției (cu TVA): 353,305 mii lei

 • 3. Capacități: 19 apartamente reabilitate termic ( cu 2 și 3 camere),

1811,55 mp suprafață construită desfășurată totală.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI                        a ■/

Finanțarea investiției se va realiza conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a- blocurilor de locuințe, din următoarele surse:

 • ■  din fonduri de la bugetul de stat (50%) - 176,65 mii lei

 • ■  din fonduri de la bugetul local (50%) - 176,65 mii lei

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantelor energetice a blocului 281, str. Clementei nr. 1, Ploiești.

DIRECTOR, I

Cristian Șăndutescu


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Florina Popescu

ȘEF SERVICIU, Mariana Stochiță


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS

Director, Luminița Gaborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice a blocului 281, str. Clemenței nr. 1, Ploiești și a emis:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanțelor energetice a blocului 281, str. Clemenței nr. 1, Ploiești și a constatat:
Data:   U '     ' Q-O& 9