Hotărârea nr. 134/2009

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuinţă” str.Nicopole nr.66, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 134


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință” str.Nicopole nr.66, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA, Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 047 din 08.04.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești, la solicitarea doamnei IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA, cu condiția respectării avizului nr. 047 din 08.04.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a soților IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA și IONESCU OVIDIU în conformitate cu Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.9034/10.11.2004 și nr.8996/09.11.2004, având suprafața de 364,00mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi ȚO apjrilie 2009 EpiNT^DE ȘEDINȚĂ


-! CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR WaRIA MAGDALENA MAZÂLU


BOLOfc|N :

X J Z ■   '

ROMÂNIA

COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI  CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRH NR.205

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI

AVIZ

Nr. 047 DIN 08.04.2009

LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”

AMPLASAMENT :

str.Nicopole nr. 66

INIȚIATOR :

9

IONESCULUMINIȚA GEORGETA MARIA

ELABORATOR :

arh. Valentin GOGONEA

în urma analizei, în ședința din data de 08 aprilie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

XNVL FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință ”



Rita Marcel DIRECTO


Secretar C


AGU JUNCT


Dumitru,


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire

Beneficiar : Proiectant:

locuință”

* str.Nicopole nr.66, Ploiești

IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA arh. Valentin GOGONEA

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T., aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda doamnei IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a soților IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA și IONESCU OVIDIU în conformitate cu Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.9034/10.11.2004 și nr.8996/09.11.2004, având suprafața de 364,00mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. N 5 este :

> L - zonă pentru locuințe

o Lmx - zonă predominant rezidențială cu regim de înălțime mixt

 • ■  funcțiunea dominantă : locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, majoritar parter;

 • ■  funcțiuni complementare : instituții și servicii complexe, activități nepoluante, circulații pietonale, spații verzi, scuaruri

Utilizări permise :

 • > « L » : locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante (conf.OMS 536/1997, art.4 și studiu de impact), anexe gospodărești cu regim de înălțime parter (în cond.OMS 536/1996, art.16).

Utilizări interzise :

 • > «L» : orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă.

 • -  parcelă construibilă

 • -  terenul are acces la str.Nicopole

 • -  are posibilitatea racordării la utilitățile urbane existente în zonă

 • -  regim de înălțime - mixt

 • -  terenul se încadrează în zona valorică „B”, conform H.C.L. nr.316/2002

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2360 din 07.01.2008.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de » urbanism necesară pentru modificarea indicatorilor urbanistici în vederea construirii unei locuințe.

»

In urma analizei documentației elaborată de către arh.Valentin Gogonea, constatăm următoarele propuneri :

> Zone și subzone funcționale :

o L - zonă locuințe și funcțiuni complementare

 • ■  Lmx - locuințe cu regim mixt de înălțime

* Umax cornișă- 12,00m

o Cc - zonă căi de comunicație

 • ■  Cer - căi de comunicație rutiere

o Funcțiunea dominantă : zonă de locuit;

o Funcțiuni complementare admise : spații de agrement

o Utilizări permise : locuințe și anexe gospodărești, spații de agrement cu circuit închis destinate proprietarilor locuințelor o Utilizări admise cu condiții: servicii comerciale o Utilizări interzise : orice alte construcții destinate altor funcțiuni, în special industrie poluantă

o Regimul de înălțime :

 • ■ max. S+P+2E+M, eventual D

 • ■ Hmax cornișă = 12,OOm

o P.O.T. = 65,00%

o C.U.T. = 2,50 - 3,00 (în calculul CUT vor intra și eventualele niveluri subterane, inclusiv demisol)

o Spații verzi - minim 20% din suprafață

o Retragere față de axul str.Nicopole : 12,62ml

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr. 151/2008

o alimentarea cu energie electrică : nr.425/2008

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.2814/25.03.2008

 • -   altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: FN/Hotărârea nr.9/2008 o Poliția Rutieră : nr.627869/19.08.2008

în ședința din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T., aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 047 din data de 08.04.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești, întocmit de arh.Valentin Gogonea.

VIZAT, SERVICIUL JURIDIC

................4...........

n


p. ARHITECT ȘEF ing.Rita Marcela NEA DIRECTOR



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”,

str.Nicopole nr.66, Ploiești

Beneficiar : IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA Proiectant: arh. Valentin GOGONEA

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești, întocmit de arh.Valentin GOGONEA.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda doamnei IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”, str.Nicopole nr.66, Ploiești, întocmit de arh.Valentin GOGONEA, la solicitarea doamnei IONESCU LUMINIȚA GEORGETA MARIA.


Mirela


Elisabeta


Marius MATEES

Florin Lucian SICOIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.,aliniament) pentru construire locuință”tăți, platforme gospodărești”,

Str.Nicopole nr.66, Ploiești

și:

_

PREȘEDINTE,

SECRETAR, Florin SICQIE


Carmen DUM^?RU

Data: /3. of.goo,