Hotărârea nr. 132/2009

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinaţie spălătorie auto P+1E în restaurant şi motel şi supraetajare cu un nivel” str.Mărăşeşti nr.60, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 132

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”

str.Mărășești nr.60, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Horghidan Costel, Mateescu Marius, Sicoie Florin Lucian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului MIHAI CRISTINEL, Planul Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești;

A

In baza Legii nr.50/1991, republicată în 2004, modificată și completată cu Legea nr.453/2001, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 045 din 08.04.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești, la solicitarea domnului MIHAI CRISTINEL, cu condiția respectării avizului nr. 045 din 08.04.2009 al CTATU, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară a soților MIHAI CRISTINEL și Mihai Irina, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2240 din 28.05.2003, având suprafața de 1.379,00 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei

O ............... .^^7%


f\         Dată Jd Ploiești, ast"!>' 30 aprilie 20


PREȘEDINTE DE ȘED Ă k /UlULIAN BOLOC

fl


SEMNEAZĂ SECRETAR MAGD ALENA MAZÂLU


ROMÂNIA                                      COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRII NR.205

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI

AVIZ

Nr. 045 DIN 08.04.2009

LUCRAREA:

Plan Urbanistic de Detaliu

„Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel ”

AMPLASAMENT :

str.Mărășești nr. 60

INIȚIATOR:

9

MIHAICRISTINEL

ELABORATOR:

arh. Victor SOCOLEANU

în urma analizei, în ședința din data de 08 aprilie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu

„Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel ”

Având :    8 -

0 -

0 -

1 -


voturi „pentru ” voturi „ împotrivă ” abțineri

9

absente

9p. ARHITECT ȘEF,

Dumi

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


SE APROBĂ PRIMAR,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                    /X

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ     Andrei Li&hVOLOSEVICl

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”

str.Mărășești nr.60, Ploiești

Beneficiar : MIHAI CRISTINEL

Proiectant: arh.Victor SOCOLEANU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului MIHAI CRISTINEL în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a soților MIHAI CRISTINEL și Mihai Irina, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2240 din 28.05.2003, având suprafața de 1.379,00 mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 imobilul are următoarele caracteristici:

 • > amplasament: UTR V 6

 • > destinația terenului :

»

> IS - zonă pentru instituții și servicii de interes general

o IScxr - construcții complexe cu restricții întocmire P.U.D./P.U.Z.

 • ■  funcțiunea dominantă: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit) ;

 • ■  funcțiuni complementare : activități productive nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri.

> Conform P.U.G. terenul este sub influența restricțiilor din punct de vedere arhitectural, restricțiilor de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism PUD/PUZ și cele impuse de căile de circulație (str.Mărășești) și amenajării intersecției.

 • > parcelă construibilă

 • > are acces la str.mărășești, str.Lobacevschi și str.Tatra

 • > are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

 • > se încadrează în zonă valorică B, conform H.C.L. 316/2002.

 • > POT 50%

 • > CUT = 1,50;

 • > Regim de înălțime - mixt

Utilizări permise :

 • > «IS»: locuințe în bloc cu regim mixt de înălțime; servicii profesionale, sociale și personale ; comerț; turism ; parcări publice și aferente funcțiunilor admise.

Utilizări interzise :

 • > « IS » : orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2035 din 29.10.2007.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice în vederea ridicării interdicției de construire în vederea schimbării destinației și supraetajării unei construcții.

In urma analizei documentației elaborate de către arh.Victor Socoleanu »

constatăm:

 • - POT propus - 47,02%

 • -  CUT propus - 0,92

 • -  având în vedere că indicatorii propuși pentru investiția propusă sunt mai mici decât cei stabiliți prin P.U.G. prin documentația de față se va ridica doar restricția de construire, rămânând în vigoare cei stabiliți prin PUG (POT-50%, CUT-1,50)

 • -  regim de înălțime : max.P+2E

 • -  accesul se va realiza doar din str.Tatra (conf.aviz Comisia Municipală de Transport)

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu energie termică : FN/2008

o telefonie : nr. 1294/14.07.2008

 • -  privind :

o protecția mediului: nr.6666/11.09.2008

 • -   altele :

o Direcția Județeană Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național: 1152/2008

o Comisia Municipală ptr.Transport: nr.FN/18.02.2009

o Poliția Rutieră: nr.628154/01.11.2009

A

In ședința din data de 08.04.2009 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 045 din 08.04.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești, întocmit de arh.Victor Socoleanu.

p. ARHITECT ȘEF

VIZAT,

SERVICIUL JURIDICing.Rita Marcela NEAGU DIRECTOR iDJWÎCT   '


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel” str.Mărășești nr.60, Ploiești

Beneficiar: MIHAI CRISTINEL

Proiectant: arh.Victor SOCOLEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu -“Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești, întocmit de arh.Victor Socoleanu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului MIHAI CRISTINEL în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricției de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism tip PUD/PUZ, a restricției impuse de amenajarea intersecției, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel”, str.Mărășești nr.60, Ploiești, la solicitarea domnului MIHAI CRISTINEL, întocmit de arh.Victor Socoleanu


Mirela LIMBOȘEANU

Elisabeta POPOVICI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare destinație spălătorie auto P+1E în restaurant și motel și supraetajare cu un nivel” str.Mărășești nr.60, Ploiești

SECRETAR, Florin SICOIE


PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU
S.C. SERVTOP S.K. PLOIEȘTI

J29/2525/2005

D o. n i e l o. C o J o. <->

I ng. Mar z e a Geor q a o


aesthîiif & spălătorie ouU r rpstarwt 9 si^sraptcjcrp g/nctructii pentr Motel, Ploiești,, Juci Prahovo


37/?CCc


10.2008


PLAN DE SITUAȚIE

AMENAJARE INCINTA


FUi


FI an-4