Hotărârea nr. 125/2009

Hotãrârea nr. 125 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009 referitoare la indreptarea unei erori constatate in anexa

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 125

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009 referitoare la îndreptarea unei erori constatate in anexa

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune indreptarea erorii constatate in anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009;

Văzând scrisoarea Institutului National de Statistica, Direcția Județeană de Statistica Prahova nr. 362/18.11.2008, inregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 4562/18.12.2008, prin care ne comunica ca indicele preturilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate pentru perioada octombrie 2008 fata de octombrie 2007 este de 112,90%;

Luând in considerare prevederile Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006 privind modificarea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubritate nr. 4764/14.10.2002;

A                                                                                                             •

In baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

A

In conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit.l din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

A

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. d din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă îndreptarea erorii constatate in anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009 si stabilește ca tarifele pentru activitatile:

  • - incarcat mecanizat deșeuri este de 34,40 lei/tona, la care se adauga TVA (față de 35,32 lei/tona aprobat eronat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009);

  • - indepartat polei cu saramură este de 35,32 lei/lOOOmp. la care se adauga TVA (fata de 40,36 lei/lOOOmp, aprobat eronat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009);

Tarifele se aplica cu data 01.04.2009.

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009 rămân neschimbate.

ART.3.Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazâlu


')


ROMANIA                                         <7 X

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       V a

y, ■ ■                                           ■ • '■

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009 referitoare la îndreptarea unei erori constatate in anexa

Anexa 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.02.2002, privind actualizarea tarifelor, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006, stabilește modul in care se poate face actualizarea tarifelor la Contractul nr. 4764/14.10.2002

Tarifele pentru curățenie căi publice nu au fost actualizate de la data 01.04.2007.

In perioada de octombrie 2007-octombrie 2008 prețul materialelor, combustibililor, pieselor de schimb a avut o evoluție oscilantă cu preponderență ascendentă.

Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, justifică solicitarea de creștere a acestor tarife și prevede cadrul legislativ de rezolvare a solicitării operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Propunem Consiliului Local aprobarea îndreptării erorii constatate in anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2009, astfel tarifele pentru activitatile: incarcat mecanizat deșeuri este de 34,40 lei/tona, la care se adauga TVA (fata de 35,32 lei/tona, aprobat eronat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2009);

- indepartat polei cu saramură este de 35,32 lei/lOOOmp. la care se adauga TVA (fata de 40,36 lei/lOOOmp, aprobat eronat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009);REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2009 referitoare la îndreptarea unei erori constatate in anexa

A

In conformitate cu prevederile articolului 13.8.2 din Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești, modificat prin Actul adițional nr. 11/2005, actualizarea tarifelor pentru activitatea de curățenie cai publice potrivit Anexei 2 din contract, anexa aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 26/2006, se poate face o data pe an.

Ultima modificare de tarif la serviciile de curățenie căi publice, a fost în data de 01.04.2007.

în baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. a întocmit fișele de fundamentare a cheltuielilor pentru aceste operațiuni, cu memoriul tehnico-economic, aferent fiecărei operațiuni în parte, documente ce stau la baza analizei tarifului propus, fise de fundamentare pe care le anexam in copie.

A

In urma analizei cererii S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., Comisia nr. 3 a Consiliului Local a Municipiului Ploiești a hotărât ca tarifele la curățenie căi publice sa fie actualizate cu indicele prețurilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate din perioada octombrie 2007- octombrie 2008, cu 12,90%, potrivit adresei nr. 362/18.11.2008 a Institutului National de Statistica, Direcția Județeană de Statistica Prahova, încadrându-ne astfel, in prevederile Anexei 2 de la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006.

Tarifele la poziția de incarcat mecanizat deșeuri si îndepărtat polei cu saramura din Hotararea Consiliului Local nr. 63/2009 de 35,32 lei/tona, respectiv 40,36 lei/1000mp., sunt calculate eronat din cauza a unor preluări greșite de pe mail-ul transmis.

Calculul corect este:

  • -  incarcat mecanizat deșeuri 30,47 lei/toxl2,9%=34,40 lei/to.

  • -  îndepărtat polei cu saramura 31,291ei/1000mpxl2,9%=35,32 lei/lOOOmp.

Pentru aplicarea unor tarife corect calculate, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru indreptarea erorii constatate in anexa la H.C.L. nr. 63/2009.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. RĂZVAN LUNGU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr.63/2009, referitoare la îndreptarea unei erori constatate în anexă
Data:   3<9.