Hotărârea nr. 124/2009

Hotãrârea nr. 124 privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.88/28.03.2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA nr. 124

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.88/28.03.2008

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate și Trafic Urban, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.88/23.03.2008,

Luând în considerare:

-Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată;

-Ordinul nr.356/2007 al ministrului Internelor și Reformei Administrative, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003 modificată și completată;

-Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

în temeiul art.36, alin.2 lit.“d” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 88/23.03.2008, respectiv Locurile de așteptare TAXI persoane și TAXI marfă, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 88/23.03.2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Mobilitate și Trafic Urban va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 30 aprilie 2009.e ședinț^^^ olocan ./ f / !

v . W.

V7 't


Contrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

( T <

/o 7<                     ț

■>


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/ 23.03.2008

Conform art.13 din Legea nr.38/2003 a transportului în regim de taxi actualizată, în virtutea atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale emit reglementări referitoare la locurile de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor. Locul de așteptare a clienților este spațiul special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția «Liber»;

Asociațiile reprezentative din domeniu, respectiv Camera Națională a Taximetriștilor din România și Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în regim de taxi, care au caracter consultativ, au solicitat identificarea și stabilirea de noi amplasamente pentru locurile de așteptare TAXI persoane, deoarece numărul actual de locuri de așteptare este considerat insuficient în amplasamentele din zona centrală și din zonele unde cererea este mai mare.

In urma analizării pe teren a propunerilor făcute de către asociațiile profesionale ale taximetriștilor, s-a ajuns la concluzia că se impune modificarea și completarea listei cu locurile de așteptare taxi persoane, conform anexei la prezenta hotărâre.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


Andrei LWi


DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN DMTU-A 445 / 23.04.2009

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/ 23.03.2008

în prezent, pe teritoriul municipiului, amplasamentele locurilor de așteptare taxi persoane și mărfuri sunt stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.88 din 23.03.2008, acestea fiind în număr de 414 pentru taxi persoane și 25 pentru taxi marfa. Numărul de autorizații taxi persoane s-a majorat de la 906 la 926, în urma desfășurării procedurii de atribuire din luna februarie 2009;

Având în vedere :

-adresele sosite din partea asociațiilor profesionale reprezentative ale taximetriștilor din municipiul Ploiești, precum și din partea altor persoane fizice care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, prin care ni se semnalează faptul că numărul de locuri de așteptare taxi este insuficient și ni se propune identificarea unor noi amplasamente pentru suplimentarea acestora;

- pentru a organiza activitatea de transport în regim de taxi astfel încât să venim în întâmpinarea cerinței de mobilitate a cetățenilor municipiului Ploiești, printr-o ofertă alternativă confortabilă și accesibilă la utilizarea autoturismelor proprietate personală, care să descongestioneze traficul pe arterele municipiului;

Supunem spre promovare modificarea și completarea hotărârii referitoare la stabilirea locurilor de așteptare taxi persoane și marfă.

DIRECTOR, DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN


I         'Ț’ •

SERVICIUL JURIDIC -CONTENCIOS,

U

/

Anexă la H.C.t. nr./^. /20QQ

-a."?'

Modificările și completările la Hotărârea Consiliului local

nr.88 din 23.03.2008

Anexa nr. 1, se modifică și completează astfel:

A. TAXI PERSOANE

Nr.

Locul amplasării

Număr de locuri

crt.

Actual

Propus

Actual

Propus

1.

B-dul Republicii - latura din fața magazinului OMN1A

10

10

2.

Str. I.L.Caragiale-în spate magazin OMNI A

8

8

 • 3.

 • 4.

Armoniei

G-ral Vasile Milea- Piață

15

15

15

15

5.

Gara de Sud la ieșirile laterale + stație de debarcare intrare principala

37

37

6.

B-dul Petrolului - Liceul 1 MAI

8

8

7.

B-dul București -TIMKEN

4

4

8.

Malu Roșu (Complex Profi)

25

25

9.

G-ral Eremia Grigorescu - Gh. Gr. Cantacuzino

9

9

10.

Complexul Lămâița (str. Bahluiului sau Șos. Vestului)

15

15

11.

Gara de Vest

18

18

12.

Mihai Bravu - Maternitate (după stâlpi)

4

4

13.

Mihai Bravu - intersecție cu Str. Grădinari

15

15

14.

Găgeni -spitalul Județean

10

10

15.

Constantin Brezeanu (fosta Gloriei)

Locurile de așteptare vor fi amplasate pe str. Constantin Brezeanu (6 locuri) iar restul pe aleea spre PTTR Nord, pe lângă gardul cimitirului Viișoara

14

25

16.

Complexul Meșteșugăresc (Șos. Nordului)

-

7

7

17.

Complex Păltiniș (str. Ienăchiță

Văcărescu)

-

8

8

18.

Democrației (fosta stație R.A.T.P.)

-

6

6

19.

Gara de Nord

-

5

5

20.

Toma lonescu (Mol)

-

17

17

/

Nr. crt.

Locul amplasării

----J-----------

Număr de locuri

Actual

Propus

ĂfylCal

Propui

21.

Piața Mihai Viteazul (în față la IPSO)

-

' Y'V'

>T.....'.+ +Z !

j 22.

Str. Lupeni (Bariera Unirii)

-

......................5.....

5

23.

Str. Depoului (Bariera Rudului)

4

4

24.

Intersecția Mărășești - Domnișori (sens Gara de Vest)

-

10

10

25.

Complex Cina (Andrei Mureșanu)

-

8

8

26.

B-dul Republicii (vis-a-vis de restaurantul Vița de vie)

-

6

6

27.

Str. Izvoare -intersecția cu Str. Buna Vestire

-

8

8

28.

B-dul Independenței (rondul 1)

-

6

6

29.

Șoseaua Vestului (sediu Baumaister)

-

4

4

30.

Str. Romană (spitalul Boldescu)

-

8

8

 • 31.

 • 32.

Str. Ștrandului (complex Bereasca), str. Luminișului

Emile Zola - vis-a-vis de Halele Centrale

Desființată. Se compensează cu amplasamentul de la poziția 53 Desființată. Se compensează cu amplasamentul de la poziția 52

5

20

0

0

33.

Str. Rudului (lângă policlinica Schuller)

Obs.: mutată temporar pe str.Ana Ipătescu, datorită lucrărilor de reparație a Spitalului

10

10

34.

Str. Mircea cel Bătrân (Dorobanțul)

-

2

2

35.

Str. Mircea cel Bătrân - capăt traseu 7

-

3

3

36.

Str Buzăului (lângă biserica sf. Vineri)

-

4

4

37.

B-dul Petrolului colț cu B-dul București

-

5

5

38.

Str. Democrației - Ștefan cel Mare (giratoriu)

-

5

5

39.

Str. Vlad Țepeș (restaurant Senator)

-

2

2

40.

Șos. Nordului vis-a-vis de complexul 1NTEREX

-

2

2

41.

Str. Găgeni stația RATP Castor -2+2 vis-a-vis

-

4

4

42.

Șoseaua Vestului capat traseu 44 (în fața firmei ROOL) (după reabilitare etapa alia)

-

3

3

43.

Str. Domnișori - stația RATP (la panouri)

-

2

2

44.

Str. Gh. Gr. Cantacuzino - magazin SAFA

-

4

4

45.

B-dul Republicii - stația RATP 8 Martie

-

2

2

-

Nr. crt.

Locul amplasării

NUmăr de locuri

Actual

Propus

Actual

Propus,

46.

Str. Găgeni, capăt traseu tramvai

101

-

4 \

4

47.

Șos. Vestului (Biserica înălțarea Domnului) stația R.A.T.P.

-

2

2

48.

Șos. Vestului - complex Lămâița

-

5

5

49.

Str. Mărășești RATP Sirius (pc trotuar)

-

5

5

50.

B-dul Republicii - MEGĂ IMĂGE (pe trotuar)

-

4

4

51.

Str. Maramureș (Liceul Mihai Viteazul pe insula centrala)

-

4

4

52.

-

Str.Griviței. între Bul.Republicii și str.Emile Zola

-

25

53.

-

Str. Ștrandului (complex Bereasca), str. Dumbravei

-

8

54.

-

Str.Democrației, la intersecție cu str.Lupeni

-

10

TOTAL

Inițial

414

Propus

443


NOTĂ : Pe timpul nopții, între orele 00:00 - 05:00, se pot utiliza ca loc de așteptare stațiile R.A.T.P. Ploiești.


B. TAXI MARFĂ


Nr. crt.

Locul amplasării

Număr de locuri

Actual

Propus

Actual

Propus

1.

Str. Oborului (parcare Obor)

10

2.

Str. Emile Zola - în funcție de autorizări taxi marfa

5

3.

Parcare Piața Aurora Vest - str. Baraoltului

5

4.

Str. Ostașilor (Obor)

5


TOTAL


25


MONTRCO SE V SRL     024>578111

fi-


p. 1


CAMERA TAX METRIS ILOR IN JUDEȚUL PRAHOVA

Str. Elena Doamna.lMr.44 Ploiești, Jud. PrȘhâva Telefon 0723 621732 cntr_ph@yahoO;com


Nr. 440 / 07.04.2009

Către'

............Ir ARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In atentia:

Direcției de Mobi tate si Trafic ?........Irban

Referitor ia adresa dumneavoastră nr. 342 / 26.03.2009, a solicitam o g;.mizarea unei întâlniri intre reprezentanții Camerei Taximetristilor li Județul Prahova si cei ai Direcției de Mobilitate si Trafic Urban pe;n u a face o trecere in revista a I urilor de așteptare axi din Munic oi I Ploiești si posibilitatea identificării unor noi astfel ’e locuri de a; tare taxi.

Ase f am propunerea dumneavoastră pentru aceasta ntalnire.


CAMERA TAXI MET RIȘTI LOR DIN JUDEȚUL PRAHOVA A


Str. Elena Doadnna, Nr. 44      : ~

Ploiești, Jiicfc Prahova Telefon 0723 621732    '

cntr_ph@yahoo.com ,/

Nr. 450/15.04.2009

Către:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUR;-;.,- ..... Ulî

PLOiL. Ti * t ,

ÎNREGISTRAFO8S74 i

i

1 5l APR. 20C2


In atentia:

Direcției de Mobilitate si Trafic Urban

Subscrisa Camera Taximetristilor din Județul Prahova, referitor la locurile de staționare ale autoturismelor taxi de pe raza Municipiului Ploiești existente in prezent, va propunem spre analiza si rezolvare următoarele:

La statia B-dul Republicii - latura din fata magazinului Omnia, va solicitam amenajarea porțiunii de trotuar dintre statia taxi si statia R.A.T.P. existenta in zona, inclusiv cu decuparea trotuarului intre arborii ornamentali plantați in zona trotuarului, dând astfel posibilitatea autoturismelor taxi aflate in rând sa plece din orice poziție.

Amenajarea unui nou loc de așteptare taxi pe strada Gh. Lazar - 8 locuri (fosta statie GETAX);

Amenajarea unui nou loc de așteptare taxi langa biserica Sf. Imparati (pe o parte a sensului giratoriu);

La statia de pe str. Constantin Brezeanu (fostei Gloriei) solicitam montarea unui panou indicator cu semnul INTERZIS pentru conducătorii auto care merg dinspre str. Ctin Brezeanu, pe langa gardul Cimitirului Viisoara. Totodată solicitam creșterea numărului de așteptare taxi de la 14 la 25; Locuri de așteptare taxi de pe str. Grivitei (acum in stadiu experimental) sa fie permanentizat, cu cel puțin 25 locuri, iar intrarea in aceasta statie sa se poata face si dinspre b-dul Republicii (in sensul de mers spre Cartierul Nord);

Locul de așteptare taxi de pe str. Rudului (langa Policlinica Schuller), acum mutat temporar pe str. Ana Ipatescu sa fie reamplasat la locul inițial;

Locul de așteptare taxi Piața Mihai Viteazu (8 locuri^) sa fie suplimentat cu inca 8 locuri amplasate pe partea dreapta a sensului giratoriu (spre Str. Nicoiae Titulescu), pentru a evita astfel blocajele ce se produc pe str. Sinaii). Deasemenea, va solicitam repararea de urgenta a gropilor existente in actuala statie taxi.

Pentru locul de așteptare taxi Spitalul Județean solcitam amenajarea trotuarului pentru autoturismele taxi (nerealizat de aproximativ 3 ani) si suplimentarea numărului de locuri cu 5;

Locul de așteptare taxi de pe str. Ștrandului (complex Bereasca) sa fie amplasat pe str. Dumbravei (8 locuri);

Amplasarea unui nou loc de așteptare taxi pe str. Gh. Gr. Cantacuzino (5 locuri), vis-a-vis de Restaurantul „Cetate”.

In alta ordine de idei va facem alte propuneri si observații după cum urmeaza:

La intersecția străzilor Buna Vestire cu Armași sa fie amplasat un indicator care sa dea prioritate autoturismelor care circula dinspre str. Armași spre str. Mihai Bravu si invers;

In multe locuri de așteptare taxi (ex.: B-dul Petrolului - Liceul „1 Mai”, statia Malu Roșu, Spitalul Județean, Complex Cina etc.), permanent sunt staționate autoturisme particulare care fac imposibila staționarea autoturismelor taxi in zona respectiva. De aceea va solicitam ca aceste autoturisme sa fie permanent ridicate din locurile unde parcheaza ilegal. Având in vedere faptul ca in zonele limitrofe ale orașului sunt staționate autoturisme care efectuează curse clandestine (ex.: Spitalul Județean, Biserica Sf. Vineri etc.) va solicitam elaborarea unui plan de masuri pentru eliminarea acestui mod fraudulos de transport persoane.

Fata de cele de mai sus, așteptam punctul dumneavoastră de vedere

PRF.QPniNTF inAsociația Naționala a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim dc Taxi Filiala Prahova - A.P.O.T Prahova Ploiești str.Mihail Kogalniceanu 40 Cod înregistrare Fiscala - 16982521 Tel/fax 0244 591701

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

Subscrisa ASOCIAȚIA NAȚIONALA A PATRONATULUI OPERATORILOR DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI, cu privire la locurile de așteptare taxi va inaintam următoarele propuneri:

 • 1.  Statia taxi din strada Grivitei sa fie amplasata permanent in aceasta locație cu marirea numărului de locuri de așteptare peste. 20

 • 2.  Amenajarea corespunzătoare a stafiei taxi Spitalul Județean

 • 3.  Masuri ferme de indepartare a autoturismelor particulare parcate neregulamentar in stafiile taxi.

 • 4.  Gasirea de noi locații pentru statii taxi pe raza Munocipiului Ploiești, cu consultarea asociațiilor profesionale representative, precum si extinderea celor existente.

 • 5.  Un nou amplasament pentru statia taxi Bereasca , care sa nu ingradeasca circulația in giratoriu si sa permită marirea numărului dc locuri dc așteptare.

 • 6.  Amplasarea unei statii de taxi la intersecția străzilor Democratici cu Lupcni (10 locuri)

 • 7.  Marirea numărului de locuri in stațiile Qmnia(Bd-ul Republicii) si Complexul Mare Nord..

 • 8.  Identificarea unor locații pentru înființarea de noi statii taxi care sa răspundă noilor cerințe ale pielii din Municipiul Ploiești.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Direcția Mobilitate și Trafic Urban Serviciul Autorizare Transport Public Local Ploiești, Bul.Republicii 2-4,

Tel:0244.516.699, int.508; Fax:0244.516.623


DMTU-A 5^ / 25.03.2009

Către:

ASOCIAȚIILE PROFESIONALE REPREZENTATIVE

DIN DOMENIUL TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI :

-Asociația Națională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi - Prahova

-Camera Taximetriștilor din județul Prahova

Vă transmitem în anexă adresa înregistrată la Primăria municipiului Ploiești cu numărul 5413 din 16 martie 2009.

Așa cum reiese din conținutul acesteia, domnul Burcea Comeliu, erijându-se în lider al taximetriștilor din Ploiești și reprezentant al Camerei Taximetriștilor, ne ridică problema locurilor de așteptare taxi din municipiul Ploiești, spunând că « nu sunt proporționate conform legii în funcție de numărul de autorizații taxi eliberate » și în consecință « în Ploiești nu este respectată legea, de către autoritățile locale, ... prin nerespectarea raportului de un loc de așteptare la 1,5 taxiuri» .

Avându-se în vedere că elaborarea, respectiv stabilirea amplasamentelor și a numărului de locuri de așteptare în municipiu aprobate prin HCL nr.88/2008, a fost efectuată în comun de Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei, Camera Taximetriștilor din județul Prahova și Asociația Națională a Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, vă rugăm să analizați și să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere privitor la acțiunea domnului Burcea Comeliu.

Director,

Nan Nicolae


Șef serviciu,

Preda Alexandru


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/28.03.2008

și a emis:

Ț-                                                                                                                                                                              .            .          .           .         -     .

PREȘEDINTE, Mateescu Radu
SECRETAR,

StancigU Marilena iJM s

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 88/28.03.2008

și a constatat:          , u              r , o


SECRETAR, SirbuJGhfiforghe

Data:   3(9 ■     3^>O 3 ,