Hotărârea nr. 117/2009

Hotãrârea nr. 117 privind aprobarea sustinerii financiare ( cofinantare ) a subprogramului “ Reabilitare Gradina Zoologica – Parc Memorial Constantin Stere “

ROMANIA

PENTRU!

| Egalitate.....


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 117

privind aprobarea susținerii financiare ( cofinantare ) a subprogramului “ Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea susținerii financiare (cofinantare) a subprogramului “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere“;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice nr. 191/2002, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr. 1798 / 2007 al Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

In baza Hotărârii de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;

In baza Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor, modificata si completata;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă cofinantarea obiectivelor de investiții “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial “Constantin Stere”din fondurile alocate prin bugetul local al Municipiului Ploiești.

Contribuția Municipiului Ploiești va fi de 25% din valoarea subprogramului “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere, urmând ca diferența de 75% sa fie asigurata de Ministerul Mediului.

Conform studiului de fezabilitate pentru reabilitarea grădinii zoologice din cadrul Parcului Memorial „Constantin Stere” valoarea subprogramului se prezintă astfel:

valoarea totala a investiției: 12.593,69 mii lei (cu TVA), echivalent euro 2932,17 mii (cu TVA) la cursul de 4,295 lei din data de 20.03.2009;

valoarea C+M: 10.259,38 mii lei (cu TVA), echivalent euro 2388,68 mii (cu TVA) la cursul de 4,295 lei din data de 20.03.2009; conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează Art.2 aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2008.

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la Art.3 cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astăzi, 30 aprilie 2009

eșejâlinte de ședința, Mula an BolocanContrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

Aprobat Viceprimar, Carmen Mihaela DumitruRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea susținerii financiare ( cofinantare) a subprogramului “ Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “

Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești a demarat programul de reabilitare a grădinii zoologice, conform Studiului de Fezabilitate întocmit încă din anul 2003 de către Oficiul Public Proiect Ploiești.

Studiul de fezabilitate a fost reactualizat valoric prin H.C.L.nr 269/2007, hotarare prin care au fost aprobați si indicatorii tehnico-economici aferenti. Pentru promovarea obiectivelor de investiții din cadrul subprogramelor guvernamentale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, studiile de fezabilitate sunt considerate ca punct de plecare in admiterea la finanțare nerambursabila din partea Ministerului Mediului.

Studiul are ca scop realizarea unei grădini zoologice reorganizate pe principii modeme, în care vegetația existentă să fie păstrată și întreținută astfel încât să se creeze mediul de viață natural al animalelor existente precum și al celor care vor fi achiziționate.

J

Studiul cuprinde propunerile privind reorganizarea grădinii zoologice :

  • -  reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren pentru fiecare specie și asigurarea microclimatului adecvat fiecărei specii;

  • -  amenajarea de noi padocuri și adăposturi de animale care sa confere un confort sporit față de cele actuale ;

  • -  demolarea unor construcții anexe care nu mai pot fi utilizate ;

  • -  reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, canalizare, gaze și iluminat.

Prin Hotararea de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, a fost aprobat si subprogramul “Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere

Subprogramul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “ consta in realizarea de obiective de investiții prevăzute in studiul de fezabilitate, cu termene de finalizare in următorii cinci ani.

în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice și pentru promovarea și finanțarea obiectivelor de investiții din cadrul programului aprobat de către Ministerul Mediului, trebuie incheiata Convenția privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice - subprogamul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere, subprogramul fiind finanțat in proporție de 75 % din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul Mediului. Partea de 25 % din finanțarea obiectivelor de investiții va urma a fi suportata din bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea grădinii zoologice din cadrul Parcului

Memorial „Constantin Stere” cuprinde următorii indicatori tehnico-economici:


valoarea totala a investiției: 12.593,69 mii lei (cu TVA), echivalent euro 2932,17 mii (cu TVA) la cursul de 4,295 lei din data de 20.03.2009 ;

valoarea C+M: 10.259,38 mii lei (cu TVA), echivalent euro 2388,68 mii (cu TVA) la cursul de 4,295 lei din data de 20.03.2009; conform Anexei ce face parte integrantul din prezenta hotărâre.

Fata de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

ÎNTOCMIT,                             AVIZAT           (\

Director

Ing.Dibu LucianDirecția Economică: Ec. Crăciunoiu Nicoleta1

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios:

Jr. Gaborfi Luminița

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea susținerii financiare ( cofinantare ) a subprogramului “ Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “

în conformitate cu prevederile Legii nr.191 din 2002 privind grădinile zoologice și acvariile zoologice și acvariilor publice si Ordinul nr. 1798 / 2007 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu pentru grădinile zoologice, grădinile zoologice sunt obligate să asigure îngrijire la standarde ridicate, bazate pe principiile de bunăstare ale animalelor.

încă din anul 2003 Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești a demarat programul de reabilitare a grădinii zoologice prin întocmirea Studiului de Fezabilitate, reușind ca in anul 2007 prin Hotararea de Guvern nr. 1500 / 2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții in infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiții in vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, sa fie aprobat subprogramul “ Reabilitare Gradina Zoologica -Parc Memorial Constantin Stere

Ministerul Mediului urmeaza a incheia o convenție cu Primăria Municipiului Ploiești, privind Implementarea și realizarea proiectelor de investiții în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice- subprogamul Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere .

Prin aceasta Convenție subprogramul este finanțat in proporție de 75 % din totalul cheltuielilor eligibile, din bugetul de stat prin Ministerul Mediului, respectiv 25% bugetul local, prin alocarea sumelor in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”.

In temeiul Legii nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, propun spre aprobare susținerea financiara ( cofinantare ) a subprogramului “ Reabilitare Gradina Zoologica - Parc Memorial Constantin Stere “ in proporție de 25% din valoarea obiectivelor de investiții de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

PRIMAR, Andrei LivimVolosevici

DEVIZ GENERAL          ij„ș

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL „CONSTANTIN STERE* PLOIEȘTI


privind cheltuielile necesare realizării:             \P;

REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE "GRADINA ZOOLOGICA" DIN PARCUL MEMORIAL CONSTANTIN STERE

In mii lei / mii euro la cursul 4,295 lei / euro din data d(

3 20.03.2009

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fi

ara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea teritoriului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru prot. Med. si aducerea la starea init

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2                             [

0,00|

0,00|

0,00

0,00|

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii teren

8,60

2,00

1,63

10,23

2,38

3,2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

36,50

8,50

6,94

43,44

10,11

3,3

Proiectare si inginerie

343,60

80,00

65,28

408,88

95,20

3,4

Organizarea procedurilor de achiziție

5,80

1,35

1,10

6,90

1,61

3,5

Consultanta

8,60

2,00

1,63

10,23

2,38

3,6

Asistenta tehnica

68,72

16,00

13,06

81,78

19,04

TOTAL CAPITOL 3

471,82

109,85

89,65

561,47

130,73

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

8535,97

1987,42

1621,83

10157,80

2365,03

ob.1

Adăpost jaguar

644,25

150,00

122,41

766,66

178,50

ob.2

Adăpost păsări dew balta

859,00

200,00

163,21

1022,21

238,00

ob.3

Adapopst iepuri - crescătorie

161,06

37,50

30,60

191,66

44,63

ob.4

Adăpost macac - berber

214,75

50,00

40,80

255,55

59,50

ob.5

Adăpost mandrili

214,75

50,00

40,80

255,55

59,50

ob.6

Adăpost manguste

171,80

40,00

32,64

204,44

47,60

ob.7

Adăpost strut + imprejmuire

57,98

13,50

11,02

69,00

16,07

ob.8

Adăpost ponei

57,98

13,50

11,02

69,00

16,07

ob.9

Adăpost cerb lopatar

23,62

5,50

4,49

28,11

6,55

ob.10

Adăpost cerb carpatin

23,62

5,50

4,49

28,11

6,55

ob.11

Adăpost porcușori

48,96

11,40

9,30

58,27

13,57

ob.12

Adăpost căprioare de Camerun

114,93

26,76

21,84

136,77

31,84

ob.13

Adăpost antilopa

114,93

26,76

21,84

136,77

31,84

ob.14

Școala de vara

1718,00

400,00

326,42

2044,42

476,00

ob.15

Reabilitare adapost găini

133,15

31,00

25,30

158,44

36,89

ob.16

Amenajare canal dalat

1116,70

260,00

212,17

1328,87

309,40

ob.17

Alei pietonale

1288,50

300,00

244,82

1533,32

357,00

Ob.18

Alimentare cu apa

257,70

60,00

48,96

306,66

71,40

Ob.1S

Canalizare

691,50

161,00

131,38

822,88

191,59

ob.20

Rețele electrice

193,28

45,00

36,72

230,00

53,55

ob.21

Rețea de gaz

214,75

50,00

40,80

255,55

59,50

ob.22

Loc de joaca

214,75

50,00

40,80

255,55

59,50

4,2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehn.si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

429,50

100,00

81,61

511,11

119,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|TOTAL CAPITOL 4

8965,47

2087,42

1703,44

10668,91

2484,03

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

  • 5.1.1, Lucrări de construcții

  • 5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

85,36

0,00

19,87

0,00

16,22

0,00

101,58

0,00

23,65

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,2,1, Comision ISC 0,8 %

71,72

16,70

13,63

85,35

19,87

5,2,2, Cota aferenta CSC 0,5 %

44,83

10,44

8,52

53,34

12,42

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

943,73

219,73

179,31

1123,04

261,48

TOTAL CAPITOL 5

1145,64

266,74

217,67

1363,31

317,42

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

10582,93

2464,01

2010,76

12593,69

2932,17

Din care C + M

8621,33

2007,29

1638,05

10259,38

2388,68

DIRECTOR, ING. DOINA BANA

întocmit,

sing.G.Pereteatcu
Materie juridică:

Contencios administrativ și fiscal

Obiect:

strămutare

Stadiu procesual: Fond

Părți

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV Petent

  • 2. CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

  • 3. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Intimat

Intimat

Termene de judecată

Nr. Data                                                    Soluție

Detalii

încheiere


_ 2 încheiere 1019/24.02.2009. Admite cererea.Strămută judecarea cauzei la Tribunalul Argeș , '   '    9 Secția contencios administrația și fiscal.

« înapoi la lista dosarelor

Concept grafic și realizare <9 Indaco Systems, 2005

http://www.scj .ro/dosare.asp?view=detalii&id= 100000000194817&pg= 1 &cauta=

3/10/2009


TRIBUNALUL PRAHOVA Plata Victoriei nr.10 Ploiești SECȚIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV II

DOSARUL NR. 1517J105/2008

i <2IPIU L UI

,2yr.....       ^22458


1 0. NOV. 2.C3


CITAȚIE

emisă la 06 Noiembrie 2008

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, din PLOIEȘTI, BD. REPUBLICII, nr. 2, județul PRAHOVA, este chemat în această instanță, camera 1, în ziua de 16 Decembrie 2008, ora 8:30, în calitate de pârât, în proces cu CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV în calitate de reclamant pentru Fond - anulare act administrativ TRANSPUS DE LA SECȚIA CIVILĂ CONF.ART.99 DIN R.O.I..    ___

în caz de neprezentare a părtjJd^®aLva~putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.L.S?              (stampila)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare (cofinanțare) a subprogramului “Reabilitare Grădină Zoologică - Parc Memorial Constantin Stere “

și a emis:


//VI?

C la' v M V ‘ ~ // c   f W’ r> c ipri r 3 ('A *• > z) /u < v         >41~      /v >- i s / ț i

—            /A         ffisi 3 c-C cL-jData: