Hotărârea nr. 112/2009

Hotãrârea nr. 112 privind aprobarea planului de ocupare a func]iilor publice pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIMTRtJH ■’l p ; A !


HOTĂRÂREA Nr. 112 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane din cadrul autorității publice a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anului 2009;

având în vedere prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, care stipulează că planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007, modificata și completata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009, conform anexelor ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Direcția Resurse Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentei. Art.3. - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștință celor interesați.

Dată în Ploiești astăzi, 30 aprilie 2009.


ședință, ț olocan 7

K '■

' 1      f.?. ■

u <■/

/■ ■■

Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena MazâluPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la Hotărârea cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009

în conformitate cu prevederile art. 23, alin.(2), lit. „b” din Legea nr. 188/1999, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobare proiectul privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009.

ANDREI LIV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA RESURSE UMANE

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009

A

In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acestuia sau finanțată prin bugetul său.

Totodată instituțiile publice din administrația publică au obligația să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice cu 45 de zile înainte de data aprobării.

Direcția Resurse Umane a transmis proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care a confirmat corectitudinea întocmirii acestuia,motiv pentru care supunem spre aprobare consiliului local planul centralizat si anexele acestuia.

DIRECȚIA RESURSE UMANE

RADU CORIDA ELENA

AVIZAT

DIRECȚIA JURIDIC - CONTENCIOS

GABORFI LUMINIȚA

Consiliul Local Ploiești

Pian de ocupare pentru anul 2009//

------------------------------------———-— -----——   r—-i—---------------—r-----------1

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală            //    ,            ,s

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice \acante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

1    C-7;

i oj

Nr. mnțîitde functiiw&f^K rezerrofi^ promovam?

Nr. maxim ’ ițe ftițwții

^s^zelrățe^-

Nr.maxiîp de funetiț public^/ .caryw fi

^<j)rin recrutare

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar ai consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director oeneral

2

2

0

0

0

o

0

0

director seneral adjunct

1

O

I

0

o

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

5?

§

0

0

0

0

0

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

->

0

0

0

Ci

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

-1

4

(>

0

0

0

0

()

director executiv adjunct in cadru! instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

0

0

0

0

ser serviciu

53

43

10

o

0

0

o

10

sef birou

9

7

*>

0

0

0

0

7

funcții publice de conducere specifice

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

82

69

13

0

0

0

0

13

auditor clasa I grad profesional asistent

o

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

9

o

0

0

0

0

0

auditor clasa 1 grad profesional superior

9

8

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

î

1

Q

0

1

0

o

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

6

1

i

2

1

0

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

7

I

1

2

0

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

5

4

1

0

5

0

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

7

13

10

9

21

5

0

14

consilier clasa I grad profesional asistent

H5

92

23

21

69

13

8

23

consilier clasa I grad profesional principal

118

102

16

69

31

31

16

consilier clasa I grad profesional superior

134

99

35

31

0

25

6

35

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

o

0

o

0

0

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

o

0

0

expert clasa I grad profesional superior

0

0

C)

0

0

0

0

0

inspector clasa 1 grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

o

0

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

o

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

(j

0

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

o

0

0

0

0

o

0

0

funcții publice specifice clasa I

5

0

5

0

0

o

o

s

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa 1

419

326

93

133

129

83

46

97

referent de specialitate clasa 11 grad profesional debutant

1

1

0

0

Cj

0

0

0

referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

7

1

1

o

1

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

4

4

0

1

1

1

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

19

15

4

1

0

1

0

4

funcții publice specifice clasa II

5

5

0

0

•')

0

0

0

Total funcții publice clasa 11

31

26

5

2

2

2

0

5

referent clasa III grad profesional debutant

14

13

1

20

12

0

0

21

referent clasa III grad profesional asistent

85

70

15

7?

23

9

3

24

referent clasa III grad profesional principal

96

81

15

23

34

19

4

14

referent clasa III grad profesional superior

226

195

31

34

0

30

4

31

funcții publice specifice clasa III

50

50

0

14

14

9

5

0

Total funcții pulice clasa III

471

409

62

113

83

67

16

90

Total funcții publice execuție

921

761

160

248

214

152

152

CC/-7<

192

205

Primăria Municipiului Ploiești

Plan de ocupare pentru anul 2009

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezonate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.majim de funcții . pTîtyMce care vor fi xbcupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

I

!

director genera!

director general adjunct

director executiv in cadru! aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

8

8

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

ser serviciu

->7

20

7

7

sef birou

1

1

_

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

42

35

7

0

0

0

0

7

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

9

S

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

s

4

1

5

1

consilier clasa 1 grad profesional debutant

15

5

10

5

15

5

10

consilier clasa I grad profesional asistent

59

41

18

15

8 fi

10

5

18

consilier clasa I grad profesional principal

54

44

10

30

20

10

consilier clasa I grad profesional superior

79

50

29

29

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

5

5

5

alte funcții publice specifice (manageri publici.i

Total funcții publice clasa I

229

155

74

51

51

26

25

74

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

13

11

7

■-)

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

14

11

3

1

1

1

0

3

referent clasa III grad profesional debutant

1

1

1

referent clasa III grad profesional asistent

10

8

4

A

referent clasa III grad profesional principal

3

3

4

3

2

2

referent clasa III grad profesional superior

47

37

10

3

3

10

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

61

48

13

7

7

5

2

13

Total funcții publice execuție

304

214

90

59

59

32

27

90

l oial funcții publice

______271_____r

Plan de ocupare pentru anul 2009

---- -                   ■■                      —           ..                        .......—'  ■■                       -                                                             -----------------...                              ț

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală        .  <               v

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

i:

Nr. nnrrim de funcții publice rezervate; promovării.

Nr. maxim de fynctii pubficezz<< rezervate

' prdm’ov;VH< '•' rapufe

Nr.miaxim de funcții galice <$$re vor fi ^ocupate prin rec uitare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

i

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

1

1

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

4

3

1

0

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

1

1

î

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

î

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

6

consilier clasa l grad profesional asistent

7

7

6

5

3

consilier clasa I grad profesional principal

11

1 1

5

7

3

consilier clasa I grad profesional superior

5

4

I 1

1

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad, profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector ciasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa l

25

24

1

12

12

5

7

1

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

-5

1

•->

1

referent clasa III grad profesional principal

2

2

referent clasa III grad profesional superior

6

6

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

9

8

1

2

2

2

0

1

Total funcții publice execuție

34

32

2

14

14

“7

7

2

Total fltncni publice

5?.

35

L- 3

14

14

1

’.'f

; 'j " ‘jj

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCLVLE COMUNITARE PLOIEȘTI

PLAN OCUPARE FUNCȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2009

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice .supuse reorganizări !

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovări i

Nr. maxjm de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadru! aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

sef serviciu

5

5

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

7

7

0

0

0

0

0

0

auditor clasa J grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

auditor ciasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

consilier juridic ciasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

7

7

consilier clasa I grad profesional principal

•"> •?

•?

1

7

8

7

1

consilier clasa I grad profesional superior

11

11

s

8

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa i grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice ( manageri publici )

Total funcții publice clasa 1

41

40

1

15

15

15

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate ciasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 11

Total funcții publice clasa 11

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

10

10

1

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții clasa IU

11

11

0

1

1

1

0

0

Total funcții publice execuție

52

51

l

16

16

16

0

1

1 >td! fiinrtn pubhcc

<■»

58

r 1

16

16

16

0

7' <’*'

POLITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Plan de ocupare pentru anul 2009

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală         7                  ?

... - . ’3 ' • •'------------------i—

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

N r. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi in fi n ța te

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

\\

Nr. maxitiț? de funcții publice rezervate promovării

Nr, mașini ctkAVnctii

rMsWL promovării rapide

Nr.tțjaxun de luptJjiWiblice l'’^evoi' fi "iăcupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului loca!

director general

1

1

director general adjunct

!

1

1

director executiv in cadru! aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

7

7

sef birou

4

4

funcții publice de conducere specifice

Total cateaoria funcționari publici de conducere

13

12

1

0

0

0

0

1

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 arad profesional asistent

3

2

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I arad profesional debutant

consilier clasa I arad profesional asistent

1S

14

4

4

.1

consilier clasa I grad profesional principal

13

3

4

4

~r

4

4

consilier clasa I grad profesional superior

11

7

4

7

7

4

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa 1 grad profesional debutant

inspector clasa 1 grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici )

Total funcții publice clasa 1

46

32

14

11

11

11

0

14

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa 11 grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

r?

4

1

1

7

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

7

5

2

1

l

1

0

2

referent clasa 111 grad profesional debutant

20

20

referent clasa III grad profesional asistent

70

58

12

10

15

21

referent ciasa III grad profesional principal

57

42

15

15

30

15

14

referent clasa III grad profesional superior

163

142

21

30

2 o

4

21

funcții publice specifice clasa III

Total funcții pulice clasa III

290

242

48

75

45

41

4

76

Total funcții publice execuție

* dl Ui l 1      IU c

343

* 1

64

87

.....................................57

53

4

4

  • 92

  • 93

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Plan de ocupare pentru anul 2009

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală                                          ■

Funcția publica

Nr, maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi intimate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim (|e funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar ai județului

secretar ai consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

Set serviciu

I 1

Q

2

sef birou

4

2

2

2

funcții publice de conducere specifice

Total cateuoria funcționari publici de conducere

16

12

4

0

0

0

0

4

auditor clasa 1 arad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa 1 arad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 arad profesional asistent

1

1

l

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

1

1

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

7

7

4

4

consilier clasa 1 grad profesional asistent

24

23

1

23

1

consilier clasa 1 grad profesional principal

17

16

1

23

16

8

1

consilier clasa I grad profesional superior

28

2“

1

16

10

6

1

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte ftincții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

78

75

3

44

40

26

14

7

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

3

ftincții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa 11

5

5

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa HI grad profesional asistent

13

13

12

referent clasa III grad profesional principal

2

12

7

9

3

referent clasa III grad profesional superior

35

35

7

2

ftincții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

50

50

0

14

14

9

5

0

Total ftincții publice de execuție

133

130

3

58

54

35

19

7

■Total funcții pubNce

149

142

-7

58

' ‘    54

35

H

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat In discuție proiectul de hotarare privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009

si a emis:


2:SECRETAR, Popa Gheorghe

' - /

Data:        O'z. Zoo*?