Hotărârea nr. 111/2009

Hotãrârea nr. 111 privind modificarea si completarea Organigramei şi Statutului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

jVtZAT 'PENTRtJj

' *       ‘TATE ~K

L L W c T âJR 1/


HOTARAREA NR. 111 privind modificarea si completarea Organigramei și Statutului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a doamei viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și a domnilor consilieri: Gheorghe Adina, Avramescu Teodor, Tincu Marin, Lupu Adrian și Bolocan Iulian cum și Raportul de specialitate al Direcției Resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești,

în conformitate cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, art. 26 alin.(2), lit.b din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului,

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

în temeiul art. 36 alin.(3), lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba modificarea și completarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexa nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 39/28.02.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrația Publică Locală, Juridic Contencios va aduce la cunoștiința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

D^tă în Ploieșți, astăzi, 30 aprilie 2009.e ședință, Bolocan A /?

t /


9, &

': ' ^Contrasemnează Secretar, ........

|

)


’x.


'iyiaria Magdalena Mazâlu

U .......

| r


CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI Ploiești, str. Milcov nr.1, jud. Prahova

Anexa nr. 1 la HCL nr. W /2009


ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTIStructura sportiva

Total personal încadrat pe baza de contract civil de prestări servicii

39

Antrenori

15

Doctori

1

Sportivi de performanta

18

Alt personal de specialitate

5


STAT DE FUNCȚII

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI f i(Denumirea Compariment,

Funcție - Post____________

I. CONDUCERE


Nivel studii


Grad profesional1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I-A

DIRECTOR


II. SECȚIA DE FOTBAL

2

CONSILIER SEF SECȚIE

S

I-A

III. SERVICIUL FINANCIAR CO1>

1TABILITATE - CASIERIE

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE SEF SERVICIU

S

I-A

4

INSPECTOR CONTABIL

M

I-A

5

INSPECTOR CONTABIL

M

I

6

CASIER

M

I

7

MAGAZINER

M

I


IV. SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV, ORGANIZARE COMPETIȚII

8

INSPECTOR DE SPECIALITATE SEF SERVICIU

S

I-A

9

INSPECTOR DE SPECIALITATE ACHIZIȚII PUBLICE

S

I -A

10

INSPECTOR DE SPECIALITATE ACHIZIȚII PUBLICE

S

I

11

INSPECTOR DE SPECIALITATE ORGANIZARE COMPETIȚII

S

I

12

INSPECTOR ADMINISTRATOR BAZA

M

I

13

MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE

M

I

14

MUNCITOR CALIFICAT FOCHIST

M

I

15

MUNCITOR CALIFICAT INSTALATOR

M

I


16

ȘOFER

M

Anexa

Legea nr/j W1998

17

ȘOFER

M

Anexa

Legea nW4/^|

18

ÎNGRIJITOR

M

WdȘx ram /«w

19

îngrijitor

M

KrW’Sx

----------------------1. ?^ z n :______

IV. COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

20

CONSILIER JURIDIC

S

I-A

21

INSPECTOR SPECIALITATE SSM - PSI

S

I

22

SECRETAR - DACTILOGRAF

M

I

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat în două structurii lucrativ - funcționale cu activități distincte:

 • - structura funcțională de administrație;

 • - structura sportivă;

Având în vedere prevederile art.36 al.(2) lit.d și al.(6) lit.a pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și art.22 al.(l) si al.(2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului - Clubul Sportiv Municipal Ploiești - persoană juridică de drept public organizată în subordinea și autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești are ca drept obiectiv de bază: promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor, cum și performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale a secțiilor de sport ce activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Pentru o desfășurare normală a activității de administrație a clubului, cum și asigurarea condițiilor de desfășurare în condiții de performanță sportivă a secțiilor sportive, stabilirea unor atribuții, responsabilități și sarcini pentru personalul angajat se impune modificarea și completarea organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.45 al.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.


Vice Nicoleta Călăii


Tincu MarinLupu Adriăn

Bolocan Iulian

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTIr,

Nicol           Bizianu


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004 ca serviciu public de interes local privind sportul.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești este organizat în două structuri lucrativ - funcționale cu activități distincte:

 • a. structura funcțională de administrație care cuprinde servicii și compartimente de lucru cu funcții/ posturi pe care este încadrat personal contractual pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată;

 • b. structura sportivă care are în componență secții sportive pe ramură de sport ce își desfășoară activitatea conform obiectului principal de activitate al Clubului „Activități ale cluburilor sportive și cuprinde activitățile și acțiunile sportive așa cum sunt statuate de legislația în vigoare privind sportul și regulamentele de organizare și funcționare ale federațiilor sportive la nivel național pentru fiecare ramură de sport.”

Pentru a asigura o desfășurare normală și eficientă a activității de administrație a clubului, cum și asigurarea condițiilor de performanță sportivă a secțiilor de sport ce activează în cadrul structurii sportive cu referire la acțiuni sportive: pregătire sportivă, participare la campionate de nivel de ligă națională, divizie națională, zonal, regional și local, se impune actualizarea prin modificarea în mod corespunzător a actualei organigrame și a statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.39/28.02.2008 care cuprinde un număr de 23 posturi/ funcții de administrație, aprobate astfel:

 • a. Conducerea clubului - 1 post - Director;            \\              y

 • b. Secții /servicii /compartimente - 22 posturi dc:

b. 1 Secția de fotbal - 1 post;

b.2 Serviciul financiar, contabilitate - 5 posturi;

b.3 Serviciul juridic, contencios, resurse umane, administrativ, secretariat -

12 posturi;

b.4 Serviciul achiziții publice, marketing, organizare competiții - 4 posturi;

In urma analizei fișei postului/ salariat încadrat pe post, aria de cuprindere a atribuțiilor, responsabilităților și sarcinilor de serviciu, se propune modificarea actualei organigrame și statului de funcții:

 • a.  desființarea serviciului juridic, contencios, resurse umane, administrativ, secretariat și înființarea compartimentului juridic, resurse umane, secretariat;

 • b. serviciul achiziții publice, marketing, organizare competiții va prelua ca sarcini și atribuții activitatea administrativă a clubului și va funcționa sub o nouă denumire: „serviciul achiziții publice, administrativ, organizare competiții”.

în baza celor mai sus prezentate se propune modificarea în mod corespunzător a organigramei și statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești care va cuprinde un număr de 22 posturi:

 • a. Conducerea clubului - 1 post - Director;

 • b. Secții /servicii /compartimente - 21 posturi dc:

b. 1 Secția de fotbal - 1 post;

b.2 Serviciul financiar, contabilitate - 5 posturi;

b.3 Compartiment juridic, resurse umane, secretariat - 3 posturi;

b.4 Serviciul achiziții publice, administrativ, organizare competiții - 12 posturi;

Referitor la structura sportivă prezentăm următoarea situație:

 • a. conform C.I.S. (certificat de identitate sportivă) nr.0015499/12.10.2004 emis de Agenția Națională pentru Sport, în cadrul clubului sunt înscrise 9 secții sportive: handbal, fotbal, fotbal în sală, sportul pentru toți, volei, baschet, sah, patinaj și gimnastică ritmică.

 • b. în prezent desfășoară activități și acțiuni sportive (pregătire sportivă, participare la competiții și turnee sportive la nivel de ligă națională, divizie națională, zonal, regional sau local) 3 secții sportive:

 • - secția de handbal cu două echipe care participă la campionate și turnee sportive: echipa de handbal feminin senioare participă în campionatul ligii naționale de handbal și echipa de handbal feminin junioare I care participă în campionatul național de junioare I;

 • - secția de fotbal - centrul de copii și juniori cu 10 echipe din care: 4 echipe activează în campionatul județean, 2 echipe in turnee sportive (cupe și memoriale) și 4 echipe în formare (copii de la vârsta de 6 ani până la 15 ani);

 • - secția de sah - cu un efectiv de 26 copii și juniori care participă la campionatul național de sah, turnee și competiții sportive organizate de federația română de sah.

 • - secția de gimnastică ritmică cu un efectiv de 43 copii care participă la turnee și competiții sportive organizate de federația română de gimnastică ritmică;

- sportivii de performanță, antrenorii, specialiștii (cercetător ișființific,, oțgar^zâtor

competiții, medic, maseur, alți specialiști) activează în cadrul


participă la competiții și turnee sportive la nivel național, zonal, regidt^ȘÎ/locaf^e bază de contract civil de prestări servicii în conformitate cu prevederile titmfHF=m\,Despre contracte sau convenții” din Codul civil.

Având în vedere faptul că indemnizațiile sportive stabilite conform contractelor civile de prestări servicii sportive sunt suportate la cheltuieli din bugetul de venituri și cheltuieli al clubului, supunem spre analiza și aprobare normativul de personal sportiv pe secții sportive, astfel:

 • a) Secția de handbal

 • 1. echipa de handbal feminin senioare

Total posturi: 23 dc:

 • - sportive de performanță: 17;

 • - antrenor principa: 1;

 • - antrenor secund: 1;

 • - cercetător științific: 1;

 • - logistică și organizare competiții: 1;

 • - doctor: 1;

 • - masseur: 1.

 • 2. echipa de handbal feminin junioare

Total posturi: 2 dc:

 • -  antrenor junioare I: 1;

 • -  antrenor junioare IV: 1;

 • b) Secția de fotbal - Centrul de copii și juniori:

Total posturi: 11 dc:

 • - antrenor: 8;

 • - organizator competiții: 1;

 • - asistent medical: 2;

 • c) Secția de gimnastică ritmică

Total posturi: 2 dc:

 • - antrenor: 1;

 • - coregraf: 1;

 • d) Secția de sah

Total posturi: 1 dc:

 • - antrenor principal: 1.

Față de cele prezentate supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre anexat.

Direcția Resurse Umane Director, Corina ElenaTladu

Vizat,

Direcția Administrație Publica, Juridic, Contencios

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis:

PfîRTi&ipAT 3 Ptr&t)        A

(Pftvu Pfi-i/ft j. PoPh               pofAData:

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de funcții al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis: