Hotărârea nr. 1/2009

Hotãrârea nr. 1 privind ajustarea preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL [i aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 1 privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Ion EPARU, Adrian LUPU, Iulian TEODORESCU, Gheorghe SÂRBU, Valentin SAVA, precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) si (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică - prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

în baza prevederilor art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

Luând act de Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. /.2008 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. /2008;

In conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

Luând act de Decizia nr. 286/25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 1 alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Aprobă prețul de 199,67 lei/Gcal, fără TVA, valabil de la data de 1 ianuarie 2009, pentru energia termică livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. din care:

■ 182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune;

 • ■  2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune;

 • ■  14,37 lei / Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.

ART.2.Aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești de 117 lei/Gcal, inclusiv TVA, începând cu 01.01.2009, până la 31.12.2009.

ART.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică a Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 09 ianuarie 2009EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și dis^B^^a termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L și aprobar etului energiei termice facturate populației în Municipiul Ploie

A

In conformitate cu prevederile art. 40, aliniatele 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul Autorităților competente de reglementare.

Articolul 23.2.1 din contractul de delegare prin concesiune prevede:

„ Tariful facturat la Utilizatori este stabilit pe baza ajustării Tarifului Tref luând în considerare modificarea prețului combustibilului, modificarea cheltuielilor fixe -proporțional cu indicele prețurilor pentru bunurile de consum - și modificarea cheltuielilor financiare, ca urmare a modificării ratei de schimb

Tariful propus de operator este de 185,3 lei /Gcal, fără TVA, din care: 182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza formulei de ajustare și 2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperat cu combustibilul stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune.

Cota de împrumut BERD calculată pentru rambursarea ratelor de capital, a dobânzii și a fondului de risc pe anul 2009 este de 14,37 lei/ Gcal, fara T.V.A.

A

In aceste condiții, prețul energiei termice de producere, transport și distribuție energie termică este de 199,67 lei/Gcal, fără TVA.

Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 prevede la art.3: „ prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației locale implicate”.

Decizia nr. 286/25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice aprobă Prețul Local de Referință de 117,35 lei/Gcal, inclusiv T.V.A.

Având în vedere documentația prezentată de operator, avizul comun al autorităților competente, Decizia nr.286/25.11.2008 precum și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul PloieștiRAPORT DE SPECIALITATE


privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L și aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești încheiat în anul 2004 cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL, ajustarea prețului va fi realizată semestrial, având în vedere evoluția inflației cumulate a prețurilor de consum, cursului USD și a prețurilor de achiziție la gaz metan și păcură.

în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul autorităților competente de reglementare.

Prin Protocolul încheiat în data de 19.04.2007 între A.N.R.E. și A.N.R.S.C., ca urmare a Legii nr. 325/2006, s-a stabilit că cele două autorități vor emite un aviz comun privind prețul energiei termice livrate consumatorilor finali. Astfel, a fost emis Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 21/12.06.2008 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr. 3114/18.06.2008 (Anexai).

Conform acestor prevederi, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat documentația de fundamentare a prețului energiei termice către A.N.R.E. și A.N.R.S.C., în vederea emiterii avizului comun.

Prin adresa nr. PA0812012/24.11.2008, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat la R.A.S.P. Ploiești aceiași documentație de ajustare a prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești, înregistrată cu nr. 4664/24.11.2008, în vederea analizei și verificării.

Formula de calcul stabilită în contractul de concesiune pentru prețul la energia termică, se prezintă:

Tarif facturat la energia termică = Tref*(66,4%*C/Cref. + 32,27%*Icumu/Iref. + l,33%*$/$ref.)

unde:

c> Tref= tariful de referință, conform art.23.1 din contractul de concesiune este de


90,8566 lei / Gcal;                                              %

C = prețul mediu al combustibilului cumpărat, exprimat /ÎQi/ț4WfiP^I, constatat în luna octombrie 2008, luat în considerare^lgf fuțidârn^htnre^ tarifului este de 89,0084 lei/ MWhPCI (funcționareț^)% gaz m^fa , prețul mediu 833,31 lei/lOOOmc);


Cref= prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 3^O^0LT^ conform art.23.1.2.

 • •  Icumu= ultima valoare cunoscută a inflației cumulate a prețului de consum,

calculat începând cu iulie 2003 pe baza valorilor publicate în Buletinul Statistic;

 • •  Icumu./Iref.= 149,64 (iulie 2003 - octombrie 2008)

 • •  $ = corespunde ultimei parități $/lei comunicate de Banca Națională a României. $ = 3,013 lei/U.S.D. la data de 21.11.2008;

$ref= 3,35 lei.

Tariful ajustat, fără TVA, determinat prin aplicarea formulei, este :

Tarifajustat= 90,8566 (66,4%*89,0084/39,0536 + 32,27%* 1,4964 + 1,33%*3,013/3,35) = 182,46 lei/Gcal.

în conformitate cu art.23.4, «pierderile înregistrate în urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar și sunt recuperate pe durata semestrului care urmează ajustării».

Diferența de preț la combustibil în perioada iunie 2008 - octombrie 2008 este de 1.003.268 lei.’

Cantitatea de energie termică estimată a fi livrată în perioada 01.12.2008 - 31.05.2009 este de 353.645 Gcal.

Diferența de recuperat datorită creșterii prețului la combustibil în perioada iunie 2008 -octombrie 2008 este de 2,84 lei / Gcal.

Tariful ajustat, fără T.V.A., conform formulei din contractul de delegare prin concesiune înregistrează o creștere de 11.22 %( 182.42 lei/Gcal față de 162.59 lei/Gcal, fără TVA, în vigoare) care se datorează creșterii prețului la combustibil - gaz metan ( 833,31 lei/1000 m3 înregistrat în luna octombrie 2008 față de 704,11 lei /1000 m3, luat în calcul la precedenta ajustare).

Calculul cotei de împrumut BERD :

 • ■  Valoarea datoriei mai 2009, USD..............................................772.859,7

(rata de capital + dobânzi + fond de risc)

 • ■ Valoarea datoriei nov. 2009, USD...................................................756.232,4

 • ■  Rata de schimb valutar de la finele anului 2008, lei/USD.............................3,1

 • ■  Valoarea totală de rambursat an 2009, USD..................................1.529.092,1

 • ■  Valoarea totală de rambursat an 2009, lei ...................................4.740.185,51

 • ■  Contul serviciului datoriei la 30.11.2008, lei........................................192.500

 • ■  Rest de plată, lei                            ................................. 4.547.685,51

 • ■  Cantitatea de energie termică estimată(dec. 2008-oct.2009), Gcal............... 316.383

 • ■ Cota de împrumut BERD, lei/Gcal, fără TVA ............................................14,37

___

In aceste condiții, Tariful ajustat propus a fi aplicat începând cu 0L12.200fLeste4ie 199,67 lei/Gcai, fără TVA, din care:

 • ■  182,46 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în^^ăXrti-:2^.K^in

Contractul de Concesiune;                                     Of       )/ \ *|

 • ■  2,84 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea pierderilor unitare de recuperași combustiȘljh

stabilit în baza art. 23.4 din Contractul de Concesiune;             XX

 • ■  14,37 lei/Gcal, fără TVA, cota de împrumut BERD.

Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, prevede la art. 3: „ prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației locale implicate

Decizia nr. 286 /25.11.2008 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești a Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice aprobă Prețul Local de Referință de 117,35 lei/Gcal.

Având în vedere că determinarea creșterii prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești respectă prevederile contractului de concesiune și Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,


Direcția Economică a Primăriei,

ing. Răzvan LUNGUUl^x


REGIA

//o AUTONOMA

L CE SERVICII ★ lUrAlBUCE R.A. _


GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL INTERNELOR Șl REFORMEI ADMINISTRATIVE

OH&Aft iao64:19<M>          0

ortkltd        \   - C* \

mMiaflWHMit îyctcm


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE


București, sector 2, strada Romulus nr. 6, tel.: 021/317.97.51,021/326.17.81; fax021/317.97,52, 021 site: www.anrsc.ro. Cod fiscal: RO 14935787; Cod IBAN: A.T.C.P.M.B. - RO73TREZ7Q05025XX

C3.PU"-^                        i

Ț'T'Zt- J  DECIZIA nr

------——        privind stabilirea prețului local de referință pentru

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Având în vedere dispozițiile :

 • - art. 1 și art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind i-istituirea prețurilor locale de referință și competența stabilirii acestora pentru energia reraică furnizată populației prin sisteme centralizate;

 • - Ordinului comun A.N.R.E. nr. 21/2006 și A.N.R.S.C. nr. 514/2006 privind s probarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată ■ tr-ulației prin sisteme centralizate, cu modificările și completările ulterioare;

« Deciziei A.N.R.S.C. nr. 76/2007 privind aprobarea Procedurii pentru r.eteiminarea coeficienților de ajustare a sumelor necesare pentru compensarea ccombustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizate populației;

 • - Referatului privind stabilirea prețurilor locale de referință întocmit de Direcția Prețuri, Tarife, Protecția Utilizatorilor și Analize Economice

026/30.09.2008.                                     j

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind : probarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de E elementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,

PREȘEDINTELE A.N.R.S.C.

emite prezenta DECIZIE

Art. 1. Se stabilește prețul local de referință de 28,03 lei/Gj (117,35 lei/Gcal.), 'odusiv T.V.A.. cu subvenția unitară propusă de autoritatea administrației publice iacale, pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde menajere,^conform art.4 alin. (4) din Hlonanța Guvernului nr.36/2006.

Art. 2. Se stabilește compensarea unitară de 13,56 lei/Gj (56,78 lei/Gcal.), ■r.ciusiv T.V.A., pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică in mizată populației prin sisteme centralizate, conform arț.4 alin. (2) din Ordonanța Du verbului nr.36/2006.                                   I

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2009.

Art. 4, Autoritatea administrației publice locale, la modificarea prețului local al m-.ergiei termice sau al prețului de facturare al energiei termice furnizate populației,

j asigura subvenția unitară de la bugetul local de minimum 10% și compensarea, a; ilară a combustibilului de la bugetul de stat de maximum 45%, astfel înc^săj^șe-d înregistreze o supracompensare a valorii compensării de la bugetul de stațp


în condițiile în care prin modificarea prețurilor se diminuează fiompeițșăreaw \ • mirară a combustibilului de la bugetul de stat, față de nivelul prevăzur^ pt^z< decizie, autoritatea administrației publice locale va transmite A.N.R.S.Qptn teri de. 10 zile, datele necesare recalculării compensării combustibilului folosiț/pei producerea energiei termice furnizate populației.                                —


Art. 5. Autoritatea administrației publice locale, potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr, 36/2006, urmează să aprobe prețul local al energiei termice iâ durate populației. După aprobarea acestuia, o copie a hotărârii autorității administrației publice locale va fi transmisă operativ la 'A.N.R.S.C. pentru luare la ■cunoștință și evidență.

Art. 6. A.N.R.S.C. prin direcțiile de specialitate va aduce la îndeplinire revederile prezentei decizii.■ s® ■

DalkiaDalkia Termo Prahova Direcția Prodmț»


Nr.ințr/iesire

24 NOV 2008


Adresa completa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK, Cod postai 100046, Ploiești, Prahova

Tel: 0244-594579, 0244-529312

Fax:0244-594580, 0244-597767Stimate Domnule Director,

Va inaitam documentația de fundamentare a prețului la energia termica livrata la utilizatori, documentație ce va fi depusa si la Autoritățile de Reglementare, ANRE si ANRSC, in vederea emiterii avizului comun.

Tariful facturat la utilizatori este stabilit pe baza ajustării Tarifului de referința, care conform Art. 23.1 din contractul de concesiune este de 90,8566 lei/Gcal, exclusiv TVA , cu următoarea formula de ajustare stabilita la art. 23.3 din contractul de concesiune.

T

facturat _ energie _ termica


f

= Tref- 66,4%.

k


+ 32,27% •    +1,33% ■ —

ref                  ref              ^ref J

unde:

Cref este prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 39,0536 lei/MWh Pci (V. art. 23.1.2)

C - prețul mediu al combustibilului cumpărat constatat in luna precedenta ajustării; prețul mediu înregistrat in luna octombrie 2008, luat in considerare la fundamentarea tarifului propus spre aprobare, este de 89.0084 lei/MWh Pci (100% gaz metan cu un preț mediu de 833.31 lei/1000mc);

Raportul lcumu / W se determina pe baza ultimei valori a indicelui preturilor de consum publicate in Buletinul Statistic, raportata la referința iulie 2003. Ioctombrie2oos / Lef= 149.64

$ret= 3,35 lei

$ - valoare corespunzătoare ultimei paritati comunicate de BNR (cf. Art. 23.3); pentru prezenta fundamentare aceasta valoare este de 3.0130 lei/$ (cursul pieței valutare la data de 21 noiembrie 2008, conform BNR).

In aceste condiții, Tariful ajustat, exclusiv TVA, determinat prin aplicarea formulei, este:


3.0130^

3,35 ,


= 182.46


lei IGcal


Prin Contractul de Concesiune s-a stabilit ca Pierderile înregistrate in urma modificării prețului combustibilului sunt cuantificate lunar de către Concesionar si sunt recuperate integral pe durata semestrului care urmeaza ajustării tarifului (Art. 23.4).

S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

QveotiA


eo!//

Diferentele inregistrate in perioada iunie 2008 - octombrie 2008 sunt in

 • •  902819 lei (1138372 lei pentru CET cogenerare si de 23071 Cvartal), in conformitate cu tablele de calcul prezentate in anexa

 • •  100449 lei ca urmare a neajustarii tarifului de la 01 iulie 2008 ( diferența de -6.88 lei/Gcal cuprisa in tariful practicat, aplicata la 14600.19 Gcal .energia termica livrata in lunile iulie si august)

Prin urmare, Tariful facturat la utilizatori, determinat cu respectarea prevederilor contractuale, este de:

902819 +100449

=182.46+    3g3647---l85-30fe//G^ (fara TVA)

)

unde 353645 Gcal reprezintă cantitatea de energie termica estimata a fi furnizata utilizatorilor in perioada decembrie 2008 - mai 2009, conform prevederilor art. 23.4.

Dosarul de fundamentare conține:

Anexa A - Calculul tarifului conform formulei de ajustare (art. 23.3 din contractul de concesiune)

Anexa B si Anexa C- Calculul diferentelor de recuperat pentru perioada iunie 2008- octombrie 2008

Anexa D - Tabel de calcul preturi medii lunare la gazul metan consumat, conform facturilor lunare

Anexa E - Buletin al Institutului National de Statistica - indicele Preturilor de Consum -octombrie 2008 fata de iulie 2003

 • - Situațiile contabile lunare pentru consumul de păcură

 • - Copii ale facturilor lunare de gaz metan consumat de Dalkia Termo Prahova, pentru perioada de calcul a diferentelor inregistrate , iunie 2008 - octombrie 2008.

 • - Buletinele de analiza păcură de consum

Suntem la dispoziția specialiștilor Dvs. pentru a va furniza informațiile solicitate.

Va mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat si va asiguram, domnule Director, de intreaga noastra consi


S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Sediu social: Str. Văleni nr. 1-3, bl.33 IK, Ploiești- Prahova Nr. RC: J29/888/28.04.2004, Cod înregistrare Fiscala: RO 16372612, Capital Social: 5156000RON

QveoLiA

eoi


DALKIA TERMO PRAHOVA                                                            ANEXA A

Aplicare formula de ajustare tarif pentru activitatea de producere , in cogenerare, pe baza de păcură si gaze naturale si pentru serviciile de transport, distribuție, si furnizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte:

SOLICITARE AJUSTARE LA 01.12.2008                             _______________________________________

Tarif ref

Calcul tarif cu formula contract [lei veohi/Gcal]

RON/Gcal

recuparare de combustibil coresp iunie 2008 -octombrie 2008

TARIF FINAL fara TVA [RON/Gcal]

Apa fierbinte

lei/Gcal

908566

1,824,577

182.46

2.84

185.300

66.4

66.4

32.3

32.27

1.3

1,33

Inflație

149.64

$

33500

30130

Combustibil

lei/MWh PCI

390536.5

890,084

Gaz

lei/MWh PCI

293881

890,084

păcură

lei/MWh PCI

487192

960,001

Gaz

lei/1000 mc

2751355

8,333,102

păcură

lei/Kg

5374

10,963

paritate 21 noiembrie 2008 = 3.0130 ron/$

coeficient Inflație octombrie 2008 fata de iulie 2003 :                 149.64

Preț păcură :                                      1,096.340 lei/tona

IPOTEZE:

-Tref= 908566 lei/Gcal

 • - Cref = 390536 lei/MWhPCI (50% gaz = 2751355 lei/1000mc + 50% păcură = 5374 lel/kg)

 • - Creai este prețul combustibilului constatat In factura lunii octombrie (100% gaz metan) =                       89.00842 lei/MWhPCI

  Consum de combustibil pentru producerea energiei termice sub forma de apa fierbinte In CET sl CT in luna octombrie 2008

  unitati naturale

  MWhPCI

  %

  gaz metan CT

  21.757

  204

  0.140

  100.000

  gaz metan CET

  15476

  144889

  99.860

  păcură

  0

  0 145092

  0.000  Diferente de preț combustibil in perioada iunie 2008 - octombrie 2008 =

  Diferente de recuperat datorita neajustarii prețului incepand cu 01 iulie 2008

  estimare Gcal livrate pentru 01 decembrie 2008 - 31 mai 2009 compensare unitara [lei/Gcal]

  902,819

  100,449    ('6.88 diferența de recuperat aplicata la Gcal vândute in lunile iulie - august (7494.5459+7105.6398))

  353,645

  2.84

Preț mediu ponderat pentru gazul metan folosit la producerea energiei termice apa fierbinte in luna octombrie 2008 cantitate

preț cf facturii

1085.2025

832.9560

833.31 lei/1000mc


gaz metan CT gaz metan CET preț mediu ponderat


2L757

15476

CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL

A. Combustibil consumat In perioada iunie 2008 * octombrie 2008

ANEXA B


Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

- păcură (tone)

0

0

0

0

0

0

(MWh)

0

0

0

0

0

0

%

0.00

0.00

0.00

0.00

- gaz metan (miimc)

2022

1949

1845

2190

3820

11826

(MWh)

18930

18247

17269

20503

35763

110713

%

100.00

100.00

100.00

100.00

99.99

100.00

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

18930

18247

17269

20504

35765

110.716

B. Cost combustibil consumat

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- păcură (lei/tona)

1,096.34

1,096.34

1,096.34

1,096.34

1,096.34

(lei/MWhPCI)

96.00

96.00

96.00

96.00

96.00

- gaz metan (lei/1000mc)

702.15

744.51

745.81

802.66

839.40

(lei/MWhPCI)

75.00

79.52

79.66

85.73

89.66

MIX Combustibil (lei/MWhPCI)                      ■

75.00

79.52

79.66

85.73

89.65

Cost total real comb. Consumat (RON)

1,419,739

1,451,041

1,375,714

1,757,826

3,206,508

9,210,827

C. Cost combustibil tarif In vigoare

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- păcură (RON/tona)

771.79

771.79

771.79

771.79

771.79

(RON/MWhPCI)

67.72

67.72

67.72

67.72

67.72

- gaz metan (RON/1000mc)

679.73

679.73

679.73

704.11

704.11

(RON/MWhPCI)

72.60

72.60

72.60

78.35

78.35

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

72.01

72.01

72.01

78.35

78.35

Cost total comb. Cons conf tarife (RONI)

1 363,176

1,313,962

1,243,571

1.606,589

2,802,381

8,329,679

D. Diferente Intre cost combustibil real sl cost combustibil In tarife

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

lei/MWhPCI

RON

56,562

137,079

132,142

151,237

404,127

881,148

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON )

56,562

137,079

132,142

151,237

404,127

881,148ANEXA C


A. Combustibil consumat In perioada Iunie 2008 - octombrie 2008

Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

Iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- gaz metan (miimc)

11.424

9.699

9.512

10.840

21.757

63

(MWh)

107

91

89

101

204

287

%

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

48.45

Total combustibil consumat pentru AF (fara abur) (MWhPCI)

107

91

89

101

204

692

B, Cost combustibil consumat

Iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

- gaz metan (lei/1000mc)

908.99

1,019.56

1,038.22

1,101.55

1,109.84

(lei/MWhPCI)

97.09

108.90

110.90

117.66

118.55

MIX Combustibil (lel/MWhPCI)

97.09

108.90

110.90

117.66

118 65

Cost total real comb. Consumat (RON)

10,384

9,889

9,876|       11,941

24,147

66,236

C. Cost combustibil tarif In vigoare

Iunie

Iulie

august

septembrie

octombrie

- gaz metan (RON/1000mc)

679.73

679.73

679.73

704.11

704.11

(RON/MWhPCI)

72.60

72.60

72.60

78.35

78.35

MIX Combustibil (RON/MWhPCI)

72.01

72.01

72.01

78,36

. 78.36

Cost total comb. Cons conf tarife (RONI)

7,702

6,639

8,413

7,962

16,960

44,666

D. Diferente Intre cost combustibil real sl cost combustibil In tarife

iunie

iulie

august

septembrie

octombrie

lel/MWhPCI

RON

2,683

3,350

3,463

3,989

8,187

21,671

RON estimat pentru aprilie

TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT (RON)

2,683

3,360

3,463

3,989

8,187

21,671SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DE GAZ METAN perioada IUNIE 2008 - octombrie 2008Data

Nr factura

Cantitate totala facturafmiimc]

Valoare totala factura [lei]/[RON]-fara TVA

Vi1 C'x''' preixme^ki. lunar [lei/lâ0Qmc] ....

Distrigaz Sud 30.06.2008 medie CET

GDFMC. Nr.102000008327

2,022

1419904.99

702.15

Distrigaz Sud 30.06.2008 medie CT

11.424

10384.3

908.99

Distrigaz Sud 31.07.2008 medie CET

GDFMC. Nr.101000001662

1,949

1451203.8

744.51

Distrigaz Sud 31.07.2008 medie CT

9.699

9888.69

1,019.56

Distrigaz Sud 31.08.2008 medie CET

GDFMC. Nr.102000009188

1,845

1375711.74

745.81

Distrigaz Sud 31.08.2008 medie CT

9.512

9875.53

1,038.22

Distrigaz Sud 30.09.2008 medie CET

GDFMC Nr. 102000009480

2,190

1757905.07

802.66

Distrigaz Sud 30.09.2008 medie CT

10.84

11939.66

1,101.55

Distrigaz Sud 31.10.2008 medie CET

GDFMC Nr. 101000002171

15,476

12891099.92

832.96

Distrigaz Sud 31.10.2008 medie CT

21.757

23610.75

1,085.20


FOX NO. : 320.1


"?C


AUTORITATEA NAȚIONALĂ

DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI:


)ECM)8                       ănjf;                 -'(!

SOF a/ELT 'V ■3' li

AUTORITATEA NAȚIONAlMeCl^^X

REGLEMENTARE PENTRU SERVTCtnT COMUNITARE DE UTILITĂȚI PI Bl.!( P

Aviz nr. 31 din 22,12.2ifH)8 !

Aviz n r. Ci>('■ ftlin 23 12.2008

privind ajusta na prețului pentru energia termică livrată

de S C. Dalkia Termo Prahova S.R.L., județul Prahova

în! temeiul art.8, art. 13, art. |4. art. 15 și art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energij? termică,

avand în vedere art. 23.1, 23.2. 23.3. 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2.776/5246 dm 29j.04.2004, încheiat între Conisiiiul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și SC Dalkia Termo Prahova ;SRL, Referatele de avizare întocmite de Departamentele <te specialitate din cadrul autorităților de reglementare

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei și Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, emit următorul

AVIZ

Art.: 1 Se avizează prețul de 182,46 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată <lc

i către SC Dalkia Termo: Prahova SRL, stabilit în baza prevederilor din Contractul <!c concesiune nr. 2776/5246 din 29,04.2004, Prețul nu include pierderile unitare de recuperai cu combustibilul prevăzute la art. 2 și cota BERD prevăzută la art. 3, din prezentul Aviz.

Art. 2 Se avizează pierderile unitare de recuperat cu combustibilul de 2,84 lei/Gcal, exclusiv i TVA. aferente energiei termice livrată de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, stabilite iu baza prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Art. 3 Se avizează valoarea cotei BERD de 14,37 lei/Gcal, exclusiv TVA, aferenta cnergk: termice livrate de către SC Dalkia Termo Prahova SRL, în conformitate cu Actul adițiuiiynr, 2 din I 1.12.2008 Ia Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04,2004.

An. 4 Prezentul aviz stă la baza aprobării prețului energiei termice de către autoritatea administrației publice locale, în baza art. 40 alin. (6) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

De

./ . f! :/'■ V ■<


.S\    ’ - •

opia hotărârii           .

'           ' b,r

s-a aprobat prețul energiei termice prevăzut -ijClit


SC Dalkia Tcrmo Prahova SRL transmite la ANRE și ANRSC o administrației publice locale prin care

din prezentul Aviz, în termen de 5 zile dc la data aprobării.

i                                                                                                                                                                                                                                                                      ■:

p.‘PREȘEDINTE,

Autoritatea Națională de i Reglementare în domeniul EnergieiCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. și aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești

și a constatat:


PREȘEDINTE TeodorescSECRETAR,
Sirbu^^^rghe

i .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI            ’

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                           J' )

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind ajustarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. si aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești


PREȘEDINTE, Palas Paul

SECRETAR, Dobre Adriai