Proces verbal din 28.04.2006

Proces verbal din 28 aprilie 2006

P R O C E S     VE R B A L

al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, din data de 28 aprilie 2006

 

Din totalul de 27 de consilieri în functie, la sedintã au participat 26 de consilieri, lipsind motivat domnul consilier Oprea Nicolae.

 

***

 

            La sedintã au mai participat:

            - Dna Gratiela Gavrilescu                                  - Viceprimar

            - Dl Radu Socoleanu                                        - Viceprimar

            - Dna Maria Magdalena Mazâlu                        - Secretar

 

***

            Sedinta a fost condusã de domnul consilier Savu Daniel.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Bunã ziua si bine ati venit la sedinta de astãzi.

            Vã anunt cã în salã sunt prezenti un numãr de 25 de consilieri din 27, lipsind motivat domnul consilier Oprea Nicolae si doamna Manea Natalia Antoaneta, care urmeazã sã soseascã.

            Sedinta este statutarã si putem începe lucrãrile.

La sedintã participã directori si sefi de servicii ai structurilor  subordonate primãriei si Consiliului Local si reprezentanti ai mass-mediei locale.

Sã începem sedinta în primul rând cu urarea traditionalã “Hristos a Inviat!”.

Dacã sunt interventii cu privire la proiectul ordinii de zi?

 

Dl Rusu Ioan

            Ieri în comisia de buget-finante am discutat, si dorim sã retragem de pe ordinea de zi punctul nr. 19 “privind solutionarea cererilor formulate de S.C. CONPET S.A. Ploiesti, S.C. BISOCEANU & IDRICEANU S.R.L. si S.C. ELECTROMECANICA Ploiesti S.A. pentru avizarea in vederea scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute la art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal” pe motivul fundamentãrii ulterioare.

 

Dl Savu Daniel

Deci initiatorii doresc retragerea punctului nr. 19 de pe ordinea de zi pentru o mai bunã fundamentare. Fiind retras de initiatori nu mai este necesar sã-l supunem la vot.

Dacã mai sunt interventii pe proiectul ordinii de zi, înainte de a vã supune atentiei niste completãri la ordinea de zi?

 

Dna Trican Elena

Sunt douã proiecte de hotãrâri pe ordinea de zi, cele referitoare la Dalkia, care conform legii trebuiau sã fie afisate pe site-ul primãriei având în vedere importanta deosebitã pe care o au pentru comunitate, pentru cetãteni, pentru bugetul local, si dupã aceea sã fie introduse pe ordinea de zi. Solicit retragerea acestor proiecte de hotãrâri având în vedere impactul pe care îl vor avea de la 1 ianuarie asupra buzunarului cetãteanului, si impactul pe care îl au la acest moment asupra bugetului.

 

Dl Savu Daniel

Vorbesc acum în calitate de initiator a acestor proiecte de hotãrâri alãturi de doamna consilier Vasilescu Evelinne, si vã reamintesc cã tot prevederile legale, respectiv Legea nr. 52/2003, spune referitor la caracterul de urgentã, cã atunci când este cazul reglementãrii unei situatii care din cauza circumstantelor sale exceptionale impune adoptarea unei solutii imediate, în vederea evitãrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun aprobãrii în aceastã procedurã de urgentã.

Aceste proiecte nu au caracter de noutate. Existã proiectul privind modificarea si promovarea unui act aditional, dar el este în strânsã legãturã cu cel de-al doilea proiect de hotãrâre care se referã la avizarea ajustãrii preturilor de producere, transport si distributie a energiei termice, proiecte care se supun atentiei Consiliului Local din 6 în 6 luni, conform prevederilor contractului. Pe de altã parte ele nu necesitã manifestarea punctului de vedere al populatiei. Ele tin de respectarea unui contract, de care suntem responsabili noi Consiliul Local. Caracterul de urgentã va fi discutat, tocmai pentru cã si eu ca si dumnevoastrã sustin cã aceste proiecte sunt de mare importantã pentru populatia Ploiestiului, si cred cã este util sã rãmânã pe ordinea de zi, sã le discutãm, pentru a informa ploiestenii ce se întâmplã în cazul în care aprobãm sau nu aprobãm aceste proiecte. Este util pentru ploiesteni sã afle din discutiile care au loc în Consiliul Local, utilitatea acestor proiecte. Eu cred cã este bine din toate punctele de vedere, sã rãmânã pe ordinea de zi.

Vã mai aduc aminte un lucru, a fost o discutie filozoficã la un moment dat, domnul consilier Sicoie cred cã a initiat-o, asupra prezentei pe site a proiectelor pe care le supunem analizei Consiliului Local. Era prezent în salã la momentul respectiv si presedintele Consiliului Judetean. Am convenit cu totii cã în momentul de fatã, nicãieri în România nu se poate respecta aceastã prevedere legislativã, care ar trebui sã facã obiectul unei modificãri a legislatiei, deoarece dinamica activitãtilor din administratia localã nu permite ca întotdeauna un proiect de hotãrâre sã stea pe site cu 30 de zile înainte de promovarea lui. Si am convenit cu totii asupra acestui lucru. Si astãzi sunt unele proiecte de hotãrâri care au un caracter de urgentã si le vom introduce pe ordinea de zi. Aceastã prevedere pe care o invocati dumneavoastrã si care este legalã, este la latitudinea noastrã sã o apreciem. Si am apreciat-o pânã acum, sutã la sutã din cazuri cred eu, lãsând proiectele pe ordinea de zi. Nu cunosc un alt exemplu în care un proiect de hotãrâre a fost scos de pe ordinea de zi pentru cã nu a fost publicat pe site.

Eu vã supun atentiei ca proiectele sã rãmânã pe ordinea de zi, o sã supun la vot propunerea dumneavoastrã, dar mi-am sustinut punctul de vedere ca initiator al proiectului.

            Supun la vot propunerea doamnei consilier Trican Elena, de scoatere de pe ordinea de zi a sedintei a proiectelor de hotãrâri de la punctele nr. 16 si 17, respectiv “Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de delegare prin concesiune al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti – initiat de domnii consilieri Savu Daniel si Vasilescu Evelinne.”  si “Proiect de hotarare privind avizarea ajustarii preturilor de producere, transport si distributie energie termica in municipiul Ploiesti – initiat de domnii consilieri Savu Daniel si Vasilescu Evelinne.”

            Cine este pentru?                      - 13 voturi

            Cine este împotrivã?                 - 12 voturi

            Dacã se abtine cineva?              -

            Cu 13 voturi “pentru”, ale domnilor consilieri Ionitã Dan, Palas Paul, Teodorescu Iulian, Rusu Ioan, Cosma Marcian, Toma Marcel, Schnelbach Simona, Popescu Cãtãlin, Sicoie Florin, Dosaru Iuliana, Lungu Rãzvan, Trican Elena si Mateescu Radu si 12 voturi “împotrivã” ale domnilor consilieri Moraru Gheorghe, Iancu Ion, Savu Daniel, Eparu Ion, Cont Adriana, Dumitru Carmen, Chivu Sorin, Mitu Augustin, Avramescu Teodor, Vasilescu Evelinne, Popa Marcian si Banu Marcel a fost aprobatã scoaterea acestor proiecte de hotãrâri de pe ordinea de zi a sedintei.

            Conform votului dumneavoastrã, proiectele de hotãrâri se scot de pe ordinea de zi. In calitate de initiator, trebuie sã vã atrag totusi atentia asupra consecintelor care decurg din votul dumneavoastrã. In momentul de fatã, nu respectãm contractul cu Dalkia, cu toate consecintele care decurg din aceastã nerespectare, care pot duce la rezilierea contractului si la consecinte defavorabile pentru cetãtenii municipiului Ploiesti. Ati ales sã nu discutãm astãzi în Consiliul Local o problemã importantã pentru ploiesteni. Poate era cea mai importantã problemã de pe ordinea de zi. Nu existã problemã mai importantã decât încãlzirea si poate furnizarea de apã, care sã vizeze atâtia cetãteni în orasul Ploiesti.

            Conform  Regulamentului, sunt obligat, pentru cã acest vot al dumneavoastrã duce la consecinte juridice, sã vã solicit justificare pentru care ati votat scoaterea acestui proiect de hotãrâre de pe ordinea de zi. Trebuie sã se consemneze. Conform Regulamentului votul împotriva introducerii pe ordinea de zi a unui proiect de hotãrâre, trebuie sã aibe o justificare. Doamna Trican a expus un lucru care nu s-a aplicat niciodatã în Consiliul Local, mai ales în ceea ce priveste importanta unui asemenea proiect de hotãrâre. Riscãm sã avem consecinte pentru populatia Ploiestiului, pe care nu le putem prevedea în acest moment si care sunt negative.

 

            Dl Palas Paul

            Consider cã prin votul meu Consiliul Local nu a încãlcat absolut nici o obligatie fatã de concesionar. Prin votul meu nu am fãcut altceva decât sã îmi exprim intentia de a renegocia aceastã situatie de fapt, de a aprofunda starea în care ne aflãm. Cred cã aceste douã proiecte, asa cum au fost ele prezentate, mai pot fi îmbunãtãtite asezându-ne din nou la masa negocierilor împreunã cu Dalkia. Dalkia în acest moment nu are temei juridic sã rezilieze contractul.

 

            Dl Ionitã Dan

            Din câte stiu avem o comisie de renegociere a Contractului cu Dalkia, numitã de 30 de zile. Nu stiu de ce s-a fãcut un act aditional pe care-l vedem cu 5 minute înainte de începerea sedintei de consiliu. Imi pare rãu, dar nu îmi asum responsabilitatea de a vota ceva ce poate aduce atingere cetãtenilor acestui municipiu, vãzându-l cu 5 minute înainte. Nici nu ai timp în 5 minute sã citesti toatã hotãrârea cu raportul de specialitate si expunerea de motive.

 

            Dl Savu Daniel

            Domnul Ionitã, proiectele au fost introduse în mapele comisiilor de marti.

 

            Dl Ionitã Dan

            La comisia 6 acest proiect nu a fost.

 

            Dl Savu Daniel

            Vreau sã vã spun cã era mai bine sã-l discutãm si sã-l respingem decât sã nu-l trecem pe ordinea de zi. Puteam sã discutãm proiectele. Este prima datã când respingem un proiect de hotãrâre cu justificarea nepublicãrii pe site, în conditiile când am argumentat legal caracterul de urgentã si deci le puteam discuta.

 

            Dna Trican Elena

            Domnul consilier, dumneavoastrã ati fost sau sunteti în comisia care a întocmit actul aditional. Am  vãzut cã este semnat de dumneavoastrã si de doamna Evelinne. Vã rog sã spuneti în fata Consiliului Local care sunt sursele de finantare pentru aceastã modificare a contractului? Vreau sã vã spun cã noi avem aproximativ 400 de miliarde datorie la acest moment la Dalkia, datorie istoricã si datoriile din ultimii 2 ani, plus faptul cã nu stiu de ce se modificã contractul în dezavantajul cetãtenilor. Se stie foarte bine cã de la 1 ianuarie 2007 nu mai avem subventie.

 

            Dl Savu Daniel

            Doamna Trican, faceti niste afirmatii în necunostintã de cauzã. Contractul nu era în dezavantajul cetãtenilor. Nu are nici o legãturã cu proiectele ceea ce spuneti dumneavoastrã acum. Modificarea viza un avantaj al ploiestenilor.

            Eu o sã-l rog pe domnul director Fâcã, pentru cã este o problemã importantã chiar dacã ati votat amânarea, sã explice putin, pentru cã ati fãcut o afirmatie si as vrea sã se înteleagã de ce s-a introdus acest proiect pe ordinea de zi în regim de urgentã.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            Este o încãlcare a Regulementului Consiliului Local. Vã rog sã urmati cursul firesc al acestui regulament, de a supune la vot ordinea de zi. Se completeazã ordinea de zi si la “Diverse” dacã este cazul discutãm pe aceste subiecte. Vã rog sã intrãm în ordinea de zi.

 

            Dl Savu Daniel

            Domnul Teodorescu, conform regulamentului, în calitate de presedinte de sedintã, pot da cuvântul pentru lãmuriri suplimentare unui director invitat aici, pentru cã s-au fãcut nistea afirmatii de cãtre doamna Trican, care nu sunt reale.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            Supuneti la vot aceastã luare de cuvânt.

 

            Dl Savu Daniel

            Vã supun la vot acordarea cuvântului domnului director Fâcã, pentru a lãmuri niste aspecte legate de promovarea acestor proiecte pe ordinea de zi. Ele nu sunt promovate de consilierii Savu si Vasilescu, decât ca reprezentanti ai dumneavoastrã în comitetul de coordonare. In mod normal trebuia sã fim cu totii initiatori la aceste proiecte, pentru a respecta un contract.

            Vã rog sã votati dacã sunteti de accord ca domnul Director Fâcã sã explice ploiestenilor utilitatea introducerii pe ordinea de zi a acestor proiecte si care sunt consecintele neintroducerii lor:

            Cine este pentru?                      - 14 voturi

            Cine este împotrivã?                 -   2 voturi

            Dacã se abtine cineva?              -   9 voturi

            Cu 14 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivã” si 9 “abtineri”, s-a aprobat acordarea cuvântului domnul Director Fâcã.

 

            Dl Fâcã Mihail

            Vreau sã aduc niste lãmuriri stricte. Consiliul Local are un contract cu operatorul Dalkia, prin care se prevede ca de douã ori pe an, la 1 mai si 1 noiembrie, sã se facã ajustãri de tarif. Tariful aprobat fiind de fapt avizat de Consiliul Local, cuprinde întotdeauna douã componente: o componentã generatã de o formulã cuprinsã în contract, care sã spunem cã este tariful de bazã, si o componentã care cuprinde pierderile acumulate din diverse motive de operator, pe perioada de 6 luni dintre cele douã avizãri de tarife.

            Aceste pierderi se repartizeazã pentru fiecare gigacalorie prin împãrtirea la gigacaloriile produse în acest fel. Fãcând calculele astãzi, dat fiind cã ne apropiem de 1 mai, termenul legal de ajustare de tarif prevãzut de contract, se ajunge la concluzia cã operatorul ar trebui de la un tarif de 134 RON cât are în prezent, sã ajungã la un tarif de 267 RON, din care 157,5 reprezintã tariful de bazã generat de formula din contract si 109,44 RON îl reprezintã pierderile generate de cresterile pretului combustibilului din ultimul timp.

            Cele douã hotãrâri modificã prevederea contractualã prin care pierderile sunt repartizate pe urmãtoarele 6 luni din momentul ajustãrii tarifului, pentru cã în urmãtoarele 6 luni, fiind luni de varã, numãrul gigacaloriilor produse va fi foarte mic. Si atunci, operatorul Dalkia a acceptat ca aceste pierderi produse de cresterea combustibilului, sã fie repartizate pe 12 luni începând cu 1 noiembrie 2006. In acest fel, în loc sã se adauge la fiecare gigacalorie 109,44 RON, se vor adãuga doar 13,35 RON. Pierderea rãmâne aceeasi cantitativ, dar se împarte la un numãr mult mai mare de gigacalorii.

            Dacã aplicãm contractul asa cum este el astãzi, obligatoriu trebuie sã aprobãm un tarif de 267 RON. Dacã se renegociazã contractul sau se aplicã cele douã hotãrâri de consiliu propuse astãzi, se va ajunge la tariful de 157,5 RON pânã la 1 noiembrie si dupã 1 noiembrie un tarif pe care îl apreciem noi la cca 182 RON, douã treimi din tariful care ar fi trebuit aprobat conform contractului existent astãzi.

            Aceastã actiune are un grad de urgentã, pentru cã tariful nu poate fi aplicat fãrã aprobarea Autoritãtii Nationale de Reglementare. Autoritatea Nationalã de Reglementare, a spus foarte clar, cã în cadrul contractului pe care îl avem astãzi cu Dalkia poate aproba tariful fie la 1 mai, fie la 1 noiembrie. 1 noiembrie înseamnã o nouã crestere a pretului gazelor la data de 1 iulie, care nu stim exact cât va fi, si nu stim ce se va întâmpla mai departe. Cam asta ar fi solutia. Mã opresc aici cu lãmuririle.

            Trebuie sã fie clar, aplicarea strictã a contractului astãzi înseamnã 27 RON gigacaloria, aplicarea celor douã hotãrâri de consiliu înseamnã 157,5 RON gigacaloria pânã la 1 noiembrie, si 182 RON de la 1 noiembrie. Acestea sunt strict datele tehnice.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            Vreau sã facem o precizare. Dalkia reprezintã vointa a trei pãrti care sunt asociate în aceastã societate. Este vorba de Consiliul Judetean, Consiliul Local, respectiv Dalkia.

            Ca atare, existând o comisie de negociere alcãtuitã din reprezentanti ai celor trei entitãti, consider cã nu putem sã procedãm astãzi la o modificare a contractului, asa cum prevãd cele douã proiecte de hotãrâri, pânã ce nu existã mãcar avizul acestei comisii de negociere. Este interesant punctul de vedere si al Consiliului Judetean, si insist ca aceste hotãrâri sã fie puse în discutie doar dupã ce comisia de negociere îsi va exprima punctul de vedere.

 

            Dl Palas Paul

            Ati fãcut afirmatia domnule presedinte, cã era necesar sã discutãm acest proiect si eventual sã îl respingem dacã va fi cazul. Consider cã atunci am fi fost noi în culpã, deoarece am fi invitat atunci Dalkia sã rezilieze contractul. In situatia de fatã, noi nu am fãcut altceva decât sã reinvitãm Dalkia la masa negocierilor, sã vedem dacã lucrurile sunt sau nu sunt asa cum se prezintã în proiectele de hotãrâri. In plus, fatã de cele  spuse de domnul director Fâcã, nu vreau sã spun decât cã îmi întãreste convingerea cã am procedat bine cã am amânat aceste proiecte, deoarece mai sunt douã mãriri de tarife la gaze, în iunie si în septembrie, si abia atunci ne putem da seama într-adevãr unde ne situãm, raportat la valoarea gigacaloriei. A discuta acum aceastã chestiune, dupã care sã revenim asupra ei, nu stiu dacã este cel mai bine. Cred cã am procedat bine cã am respins acest proiect, cã am reinvitat Dalkia la masa negocierilor, astfel încât Dalkia sã înteleagã faptul cã Ploiestiul nu este un sat fãrã câini unde poate sã impunã ceea ce doreste.

            Vã reamintesc faptul cã în cosul zilnic gigacaloria, încãlzirea pe  timp de iarnã, reprezintã o sumã foarte importantã pentru cetãteni, si chiar nu ne putem juca cu tariful la gigacalorie.

            Vã multumesc!

 

            Dl Savu Daniel

            Domnul Palas, sunt obligat sã rãspund în calitate de initiator al acestui proiect de hotãrâre. Din punct de vedere tehnic aveti dreptate într-un singur sens. Este posibil ca prin amânarea discutiei acestui proiect de hotãrâre, rãspunderea juridicã care ar putea sã decurgã dintr-un eventual proces cu Dalkia, sã nu poatã fi acuzati, de aceea vã dau cuvântul sã argumentati, pentru cã putem avea aceastã surprizã. Dalkia poate face acest lucru. Dar nu pot fi de acord cu dumneavoastrã atunci când afirmati cã interesul cetãtenilor este protejat prin scoaterea de pe ordinea de zi a acestor proiecte. Domnul Director Fâcã a explicat foarte clar, dar eu vreau sã vã spun un lucru. Dalkia în momentul de fatã si de când a fost initiat acest contract, si nu mã puteti contrazice pentru cã stiti cu totii, produce cea mai ieftinã gigacalorie din tarã. Eu cred cã votul de astãzi poate fi un vot negativ împotriva acestui operator Dalkia, care a reusit prin resurse financiare proprii sã asigure acest serviciu cetãtenilor Ploiestiului în iarna care a trecut.

            Este cel mai important proiect de pe ordinea de zi.

            Eu sunt consilier local, nu numai presedinte de sedintã, sunt initiatorul acestui proiect si trebuie sã-mi sustin punctul de vedere, pentru cã asa cum vãd cã decurg lucrurile, pot fi douã variante, se doreste ca Dalkia sã plece din acest oras si s-ar putea sã fie interesul unor firme care doresc sã preia producerea de energie termicã pentru ploiesteni, si asta este o aventurã în conditiile orasului Ploiesti, sau dorim sã avantajãm firmele care vând centrale de bloc.

 

            Dl Sicoie Florin

            As vrea sã-mi justific votul pentru scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotãrâri, si în acelasi timp, pentru cã mi-a fost pomenit numele vizavi de folosirea pentru prima datã în acest consiliu a legii transparentei, as vrea sã vã spun cã în România, dacã pornim de la premisa cã existã legi care nu se pot aplica, mâine o sã hotãrãsc cã nu mai plãtesc impozit, pentru cã este o lege care nu-mi place. 

            Legea existã, a fost votatã în 2003, dãdea foarte bine la autoritãtile europene, cã ea nu se poate aplica este gresit spus. Se poate aplica pânã la un punct. Eu pot sã vã dau exemple de proiecte de hotãrâri care puteau sta linistite pe site cu douã luni înainte de sedintã, si totusin nu au stat. Existã astfel de precedente. Sã nu pornim de la premisa cã o lege nu se poate aplica.

 

            Dl Savu Daniel

            Intervenetia era doar pentru a vã atrage atentia cã este prima oarã când aplicãm în cadrul unui proiect de hotãrâre aceastã lege. Atât am vrut. Legea se poate aplica, dar numai în anumite situatii. Nu în dinamica actualã a tuturor proiectelor care vizeazã administratia.

 

            Dl Sicoie Florin

            Mai am o problemã, as fi vrut sã vãd, ca sã pot accepta prezenta acestor proiecte pe ordinea de zi, un raport al comisiei de negociere. Pentru cã dacã tot avem o comisie de negociere, ea a prestat o activitate, a fãcut o evaluare a situatiei si pentru ca noi consilierii care nu suntem de acele specialitãti sã putem întelege ar fi fost necesar acel raport.

 

            Dl Savu Daniel

            Comisia de renegociere încã nu a intrat în functiune, nu a avut nici o sedintã de renegociere, iar prezenta articolului referitor la modificarea contractului era strict legatã de ajustarea tarifului. Nu fãcea parte din proiectele renegocierii în ansamblul sãu.

 

            Dl Popescu Cãtãlin

            Sunt douã proiecte de hotãrâri. Primul este de modificare de contract. In conditiile în care ne aflãm cu trei pãrti în acest contract el nu are caracter de urgentã pentru cã, Consiliul Judetean nu l-a luat în discutie, poate îl va lua luna viitoare, si fãrã aprobarea Consiliului Judetean proiectul nostru nu fãcea sã se modifice contractul, iar celãlalt proiect, conform ordonantelor care reglementeazã preturile la energie, noi am mai avut o hotãrâre, hotãrârea nr. 28 de la 1 februarie, care putea fi aplicatã din punct de vedere al ajustãrii pretului cu formula pe care o stim, si în textul legal spune cã A.N.R.E. atunci când aprobã, poate sã aibã documentatia împreunã cu avizul administratiei locale, sau poate si sã se autosesizeze. Deci aceastã mãrire a valorii de productie, transport si distributie a gigacaloriei conform formulei, poate sã fie obtinutã si prin autosesizarea A.N.R.E.

            Am înteles de ce nu s-a aplicat hotãrârea din noiembrie, si foarte bine cã nu s-a aplicat, dar nu am înteles de ce nu s-a aplicat hotãrârea din februarie.

 

            Dl Savu Daniel

            O sã-l rog pe domnul director Fâcã, pentru cã noi am discutat aceastã problemã într-o sedintã operativã, sã reia, pentru cã este bine sã stie toatã lumea de ce nu s-a aplicat.

 

            Dl Popescu Cãtãlin

            Iar acum existã aceste douã probleme. Aceastã majorare cu 20% de la 1 iunie, este o chestie care am considerat cã trebuie discutatã cu Dalkia pe toate capitolele din contract. Eu cunosc contractul si stiu cã existã un capitol de investitii unde Dalkia stã foarte prost, si atunci poate si cifra constituind pierderea pe care au înregistrat-o între mai 2005 si aprilie 2006, poate fi redusã. Dacã, comisia de renegociere îsi face treaba, peste o lunã de zile putem sã luãm hotãrâri poate mai avantajoase pentru cetãteni.

            Acesta este punctul meu de vedere în cunostintã de cauzã, pentru cã stiu ce reprezintã fiecare cifrã din cele prezentate. Este bine cã mãcar nu am ajuns la modificarea formulei, dar rãmân la pãrerea cã timp de o lunã de zile comisia de negociere trebuie sã-si facã datoria, pentru cã de asta am numit-o, si sã ajungem la o situatie suportabilã pentru cetãteni.

            Mai am de spus un lucru, s-a amintit aici de dezastrul de a fi 2.600.000 lei gigacaloria în timpul verii, si mai bine sã fie 1.800.000 lei în timpul iernii. Aici matematic, cred cã este o gresealã. Gigacaloria foarte scumpã în timpul verii nu va fi resimtitã. In schimb, recuperarea acestei pierderi de 71 miliarde în timpul iernii, va afecta mult mai mult cetãtenii.

 

            Dl Savu Daniel

            Este subventionatã domnul consilier.

 

            Dl Popescu Cãtãlin

            In proiectul de hotãrâre spune cã pierderea va fi recuperatã în perioada noiembrie 2006 - noiembrie 2007. Cea mai mare parte în anul 2007, când nu stim în ce fel va mai putea fi subventionatã. In nici un caz de cãtre stat. Acest time-aut este dupã pãrerea mea cea mai bunã solutie.

 

            Dl Savu Daniel

            O sã-i dau cuvântul domnului Fâcã, pentru cã ati pus o întrebare si trebuie sã vi se rãspundã la ea. Rãspunsul s-a mai dat, dar este bine sã-l cunoasteti de la domnul director. Dde ce nu s-a aplicat hotãrârea din februarie?

 

            Dl Fâcã Mihail

            Tariful calculat în luna februarie si avizat de Consiliul Local atunci, nu a fost calculat conform contractului. Stiti cã la vremea respectivã o parte din pierderi au fost omise, în ideea cã vor fi trecute la urmãtoarea recalculare de tarif. A.N.R.E. care verificã strict litera contractului, a refuzat aprobarea acestui tarif, din acest motiv. Acesta este si motivul pentru care s-a propus de urgentã un act aditional la contract.

            In ceea ce priveste suportabilitatea vara si iarna, sigur cã lucrurile sunt discutabile. Dacã dicutãm de suportabilitate în aceastã varã, discutãm de o suportabilitate pe bugetul local, pentru cã cetãtenii plãtesc pretul national de referintã pânã la 1 ianuarie 2007, iar dupã, într-adevãr nu stim ce se va întâmpla. Va mai exista probabil o subventie la nivel local. Nu stim ce se întâmplã cu subventia venitã din partea guvernului. Plata pierderilor conform contractului vara aceasta, ar fi mãrit sarcina bugetului local cu 71 miliarde. Trecerea ei pe 12 luni începând cu 1 noiembrie 2006 si terminând cu 1 noiembrie 2007, nu diminueazã cantitatea de 71 miliarde, ci numai o dilueazã. Cantitatea rãmâne evident aceeasi. Aplicarea acestei scheme propuse de lucru, ar fi crescut bugetul local pentru încãlzire de la 290 miliarde cât avem astãzi, pânã la 308 miliarde. Neaplicarea ei merge de la 290 miliarde, plus 71 miliarde. Discutãm deci de 361 miliarde, în cazul în care aplicãm strict contractul.

            Singurul motiv pentru care nu s-a aplicat pretul în februarie, este pentru cã într-adevãr el rezultase în urma unor mici negocieri cu operatorul. Era un pret mai mic decât cel real prevãzut de contract, iar A.N.R.E.  a refuzat acest lucru, a spus cã ei nu vor aproba decât preturi generate de contract, nu generate de întelegeri între pãrti.

 

            Dl Savu Daniel

            In plus, impactul asupra populatiei a unei gigacalorii în lunile de varã, de 2.600.000 lei, este negativ din mai multe puncte de vedere. Mãrimea aceasta care este generatã de pierderi care se recupereazã vara, duce la debransarea foarte multor cetãteni si a celor care au posibilitãti, speriati de aceastã crestere a gigacaloriei pe timp de varã.

            Acest lucru duce la dezavantajarea celor care nu se pot debransa, scade numãrul de clienti ai Dalkia, si este posbil ca ceilalti sã plãteascã un pret mai mare. Aceasta era una dintre actiunile pentru care cu totii ar trebui sã fim de acord sã ducem pierderile iarna.

 

            Dna Trican Elena

            Vreau sã fac referire la comisia de renegociere a contractului. Vreau sã vã spun cã pânã la acest moment nu am fost solicitati sã ne întâlnim sã începem treaba. Data viitoare se va spune “dumneavoastrã nu ati venit la renegocierea contractului”.

            Trebuia sã ne întâlnim sã discutãm aceastã problemã, pentru cã era comisia de renegociere a contractului, dar pentru cã nu am fost invitati, bineînteles cã nu am venit.

            In al doilea rând, vreau sã vã spun cã înainte de a clarifica aceastã problemã cu tariful, trebuie sã clarificãm problema cu împrumutul BERD. Stiti foarte bine care sunt sursele de finantare ale împrumutului BERD. Faptul cã se face referire în raportul de specialitate cã se va suporta de Consiliul Local, este înteles total gresit, pentru cã prin adresa de la Ministerul Finantelor se spune cã nu se suportã din alocatiile bugetare, ci din sursele din acordul de împrumut. Peste tot în raport se spune cã din acest moment vor fi preluate de Consiliul Local. Este vorba de 10 milioane USD care vor fi plãtiti pânã în 2011.

 

            Dl Savu Daniel

            Mai sunt interventii pentru a vã justifica votul? Regulamentul prevede cã suntem obligati sã-l jusitificãm.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            A fost un vot pe o propunere a doamnei consilier Trican.

 

            Dl Savu Daniel

            Aceastã propunere genereazã consecinte juridice.

            Aceste douã proiecte ar putea avea consecinte de neimaginat în iarna viitoare asupra cetãtenilor orasului Ploiesti.Este vointa dumneavoastrã.

            Se mai propun pentru a fi introduse pe ordinea de zi patru proiecte de hotãrâri, fãrã a fi publicate pe site.

            O sã vã supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte de hotãrâri:

            Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind “aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Consolidare Spital Municipal nr.1 Schuller (corp A) - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Carmen Dumitru, Dan Ionitã, Teodor Avramescu, Marcian Popa si Gabriel Lungu.”

            Cine este pentru?                      - 26 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

            Vã anunt cã în salã sunt prezenti 26 de consilieri, prin venirea doamnei consilier Manea Natalia.

 

*

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind “asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea realizãrii unui obiectiv de interes public - initiat de domnul primar.”

 

Dl Eparu Ion

Care este diferenta între ce s-a discutat pânã acum si acest proiect?

De o orã discutãm pe motivatii legate de respingerea introducerii pe ordinea de zi din considerente de prezentare la timp pe site-ul primãriei. Acesta este un proiect de asociere a Primãriei pe 1 ha de pãmânt. Credeti cã nu este nevoie sã fie pe site?

 

Dl Savu Daniel

Eu v-am supus aprobãrii introducerea pe ordinea de zi.

O sã vã rog sã se numere exact voturile.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre? - 21 voturi

Cine este împotrivã?     - 2 voturi

Dacã se abtine cineva?  - 3 voturi

Cu 21 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivã” ale domnilor consilieri Eparu Ion si Iancu Ion si 3 “abtineri” ale doamnelor consilieri Trican Elena, Manea Natalia si Dumitru Carmen, a fost aprobatã includerea pe ordinea de zi a sedintei a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind “aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire spãlãtorie auto cu cafeterie, P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, str. Strandului nr. 3-5, Ploiesti - initiat de domnul primar si domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie.”

            Cine este pentru?                      - 26 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre privind “aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – service auto si birouri P + 1, str. Veronica Micle nr. 23,  Ploiesti – initiat de domnul primar si domnii consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach , Florin Sicoie si Paul Palas.” Vã atrag atentia cã acest proiect de hotãrâre a mai fost pe ordinea de zi a unei sedinte anterioare si a fost respins pentru cã nu a avut avizul comisiei de circulatie. Intre timp a obtinut acest aviz si s-a solicitat reintroducerea pe ordinea de zi.

            Cine este pentru?                      - 26 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi a fost aprobatã introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotãrâre.

 

*

Supunem la vot proiectul ordinii de zi cu modificãrile aprobate pânã acum:

            Cine este pentru?                      - 26 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

In unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobatã.

 

***

Dl Savu Daniel

Inainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, vã anunt cã domnul Primar Emil Calotã, pentru cã s-ar putea sã puneti întrebãri si interpelãri care sã-l vizeze, a participat la cea de a 64-a Sesiune a Consiliilor Locale de la Bruxelles. A fost însãrcinat de cãtre Guvernul României sã facã parte dintre cei 16 observatori pe care îi avem acolo. Dânsul s-a întors în tarã probabil în acest moment.

            Incepem cu primul punct de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti din data de 22 martie 2006.”

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot aprobarea procesului-verbal:

            Cine este pentru?                      - 26 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

In unanimitate de voturi, procesul - verbal a fost aprobat.

 

***

Dl Savu Daniel

Trecem la punctul urmãtor de pe ordinea de zi “Intrebãri si interpelãri”.

Vã rog, înscrieri la cuvânt.

 

 

Dna Trican Elena

Am douã probleme. Una este în legãturã cu pietele din municipiul Ploiesti. In ultima sãptãmânã, ca orice cetãtean am mers în piatã sã cumpãr verdeturi. Preturile nu erau afisate si predominau speculantii. As avea rugãmintea ca Politia comunitarã împreunã cu salariatii pietelor, sã-si facã datoria. Sã meargã în piete si sã verifice ceea ce trebuie sã verifice în piete. Eu am mai fãcut  aceastã interpelare.

 

Dl Savu Daniel

O interpelare se referã la un fapt cunoscut, doamna consilier Trican.

 

Dna Trican Elena

O altã interventie este legatã de WC-urile ecologice. Noi avem un contract de asociere. Nu stiu dacã se urmãreste derularea acestuia, dar foarte multi oameni se plâng cã de fapt aceste WC-uri nu functioneazã. In schimbul amenajãrii si întretinerii acestor WC-uri, le-am dat o suprafatã de teren pe care o folosesc în scopurile pe care le stiti dumneavoastrã. Firma respectivã sã fie atentionatã sã întretinã aceste WC-uri si sã asigure functionarea lor.

 

Dl Rusu Ioan

Vreau sã mã refer la ultima interpelare din sedinta trecutã, în care am solicitat sã se înceapã lucrãrile de curãtenie si marcaje stradale. Tin sã apreciez cã orasul începe sã se vadã altfel, si as ruga-o pe doamna viceprimar sã publicati un program si pentru luna mai.

 

Dl Banu Andrei

Am douã întrebãri referitoare la modul cum este folosit domeniul public si privat al municipiului.

Prima se referã la modul cum se foloseste acel teren de acces la poarta 2 a stadionului “Petrolul” din Mihai Bravu. Este un agent economic lângã el si altii în jur, care folosesc acest teren pentru parcarea masinilor, spãlat si alte activitãti auxiliare. Doresc sã stiu dacã se plãteste chirie printr-un contract si care este situatia.

In al doilea rând, pe strada Mihail Kogãlniceanu nr. 40 - 42 în fata Hotelului Prahova, unde este clãdirea aceea de patrimoniu, se executã reparatii si o firmã constructoare a întins o  plasã de protectie de aproximativ 20 m.p., folositã mascat pentru publicitate. Doresc sã stiu dacã este impozitatã. Nu este plasã de protectie, este o publicitate mascatã.

 

Dl Sicoie Florin

Am fãcut mai multe interpelãri în ultimele luni legate de semnele de circulatie din oras. Am primit azi un rãspuns de la Administratia Domeniului Public si Privat, care mã satisface doar în parte si nu blamez A.D.P.P.-ul care se ocupã de instalarea semnelor de circulatie doar din octombrie 2005.

Zona la care m-am referit adesea este zona mãrginasã a orasului, nu zona centralã, zonã în care sunt plantate sute de semne de oprire interzisã, absolut inutile. As cere ca pe viitor sã aflãm ce zone ale orasului au beneficiat de aceastã asanare de semne de circulatie inutile. Pot sã dau un exemplu foarte concret, zona Piata Mihai Viteazul, care nu este o zonã nici mãrginasã, nici centralã, unde cetãtenii care locuiesc în acele blocuri sunt amendati periodic pentru faptul cã îsi parcheazã masinile în fata blocurilor unde locuiesc de 20 - 25 de ani. Cel care mi-a semnalat acest lucru a fost amendat de 7, 8 ori pentru cã a oprit voluntar în zona de actiune a indicatorului “oprirea interzisã”. Dupã stiinta mea existã o plãtcutã pe care scrie “cu exceptia riveranilor” si cred cã primãria nu este atât de sãracã încât sã nu poatã pune aceste plãcute. Sã ne gândim ce înseamnã pentru un om sã fie expus zilnic unei amenzi continue, vreme de ani de zile.

O altã interpelare se referã la un stop minunat care a apãrut în zona muzeului Paul Constantinescu. Probabil suntem orasul stopurilor. Plecând de la Tribunal, sunt trei stopuri pânã la parcarea de pe Str. Armoniei. Mã intereseazã cum a fost amplasat acel stop, dacã are avizul comisiei de circulatie, si dacã s-a fãcut o analizã a traficului?

A treia problemã se leagã de parcarea de la 7 Etaje. Ea se situeazã la mai putin de 100 de metri de clãdirea monument de valoare nationalã Catedrala “Sf, Ioan”, si mã intereseazã dacã existã avizul Comisiei de Apãrare a Monumentelor, pentru cã sunt deja luni bune de când aceastã parcare este functionalã, si dupã stiinta mea avizele nu se pot obtine ulterior. Cred cã nu trebuie sã neglijãm aprobãrile care privesc zonele de monument ale orasului.

 

Dl Savu Daniel

Si eu doream sã ridic aceastã problemã. Cred cã trebuie regânditã situatia semafoarelor nu numai de lângã Muzeul Paul Constantinescu, dar si de pe strada Postei, pentru cã ele nu sunt corelate. La orele de trafic maxim se ajunge cu circulatia dincolo de Scoala 21, pentru cã cele douã semafoare care duc cãtre linia de tramvai, fac sã blocheze circulatia minute în sir. Chiar dacã este verde la semafor este ocupatã toatã linia de tramvai. Inainte era fluentã acolo. Probabil au fost câteva accidente si acestea au fost ratiunile pentru care s-au montat. Dar cred cã trebuie regândit, pentru cã în momentul de fatã s-a blocat tot traficul de pe str. Postei.

 

Dl Cosma Marcian

Vreau sã mã refer la o situatie similarã întâlnitã pe strada Gh. Gr. Cantacuzino, la un supermarket, dincolo de intersectia cu biserica. Si acolo se creeazã greutãti în trafic. Sesizãrile au venit din partea cetãtenilor. Semaforul de acolo nu este corelat cu semaforul de la intersectia cu Soseaua Vestului. Vreau sã stiu cum si cine a dat aprobãrile pentru montarea acelui semafor?

 

Dl Ionitã Dan

Am o problemã care cred cã ne priveste pe toti membrii Consiliului Local. As vrea sã stiu de ce nu se aplicã hotãrârea cu privire la reparatiile de strãzi dupã interventiile la retelele subterane, asa cum am votat-o si dupã normele si tot ceea ce am stabilit noi în Consiliul Local? De ce operatorii retelelor subterane continuã sã facã asfaltãri cum se fãceau pe vremuri, prost sau foarte prost, si nu aplicã hotãrârea de consiliu local.

A doua problemã se referã tot la intersectia Soseaua Vestului cu Str. Gh. Gr. Cantacuzino, si priveste supermarketul Kaufland. Pe Soseaua Vestului, spre benzinãria Petrom, toatã banda de circulatie pânã la linia de tramvai este ocupatã de tirurile care asteaptã sã intre sã aprovizioneze magazinul Kaufland. Vreau sã stiu de ce ocupãm o arterã de circulatie pentru a descãrca marfa unui supermarket privat si toti ploiestenii care trec prin zonã au greutãti din acest punct de vedere?

O altã problemã, avem la mapã o informare cu concursurile directorilor de scoli. La concursuri trebuiau sã participe cu caracter consultativ si membrii ai Consiliului Local, pentru cã la urma urmei clãdirile si terenurile sunt în proprietatea Consiliului Local. Nu înteleg de ce directorii care se vor ocupa de banii Consiliului Local, deci de banii ploiestenilor, participã la un concurs, si contrar Ordinului Ministrului Invãtãmântului, consilierii locali nu sunt invitati sã facã parte din acea comisie, chiar si cu caracter consultativ. Acesti oameni gestioneazã banii ploiestenilor.

 

Dl Savu Daniel

Domnul Ionitã, o sã vã rog sã discutãm aceastã problemã la punctul “Diverse”, pentru cã avem informarea în mapã si o sã si hotãrâm ce avem de fãcut.

Rãspunsurile la întrebãri si interpelãri, le putem primi pe loc dacã sunt, dacã nu, o sã rog sã vã fie communicate în scris.

 

Dna Gratiela Gavrilescu

Domnul  Banu, referitor la firma de pe Mihail Kogãlniceanu, ei au într-adevãr autorizatie de construire, dar o sã verificãm dacã au si autorizatie de publicitate, pentru cã din câte cunoastem nu cred cã au.

Referitor la întrebarea domnului Ionitã vizavi de informarea pe care o aveti în mapã, cred cã ar trebui ca întreg Consiliul Local sã-si spunã astãzi punctul de vedere, pentru cã, chiar dacã este un vot consultativ, sunt banii Consiliului Local, sunt banii ploiestenilor, iar directorii de scoli trebuie sã stie totusi cã si noi avem un drept acolo, si este normal sã-l avem. Cred cã ar trebui sã hotãrâm astãzi dacã dãm un accept pozitiv sau negativ, pentru ca data viitoare sã stim sã initiem o hotãrâre de consiliu.

 

Dl Radu Socoleanu

O sã fiu telegrafic, si o sã încerc sã vã rãspund si în scris la toate interpelãrile.

Pentru domnul consilier Rusu, referitor la programul de marcaje stradale, începând de marti se va anunta acest program, si eventual îl vom putea pune pe site-ul primãriei. Profit de ocazie pentru a ne cere scuze fatã de ploiesteni pentru situatia creatã sãptãmâna trecutã când s-au realizat marcaje în timpul zilei, dar tin sã precizez cã este necesar ca temperatura sã fie peste 100  si orasul necesita acest efort de a realiza marcajele rutiere.

De saptamana viitoare vom intra într-un program în care în timpul zilei se vor realiza marcaje transversale.

Pentru domnul consilier Sicoie, aveti dreptate, intersectia Armoniei este o intersectie extraordinar de grea, se fac în continuare studii practice. Existã o solicitare de câtiva ani din partea Politiei Rutiere de solutionare a traficului din zona respectivã, împreunã cu cel care gestioneazã sistemul de semaforizare. Lucrãm de aproximativ un an si jumãtate la acest proiect care necesitã si în acest moment ajustãri. Incã mai lucrãm la el. El se va realiza si prin anumite marcaje rutiere în zonã. Discomfortul care s-a creat în perioada anterioarã va fi rezolvat prin deshiderea celuilalt obiect, intersesctia cu Dobrogeanu Gherea. Este un proiect foarte mare de care Ploiestiul avea nevoie la un anumit moment, realizarea unui nou flux de circulatie pe zona respectivã. Incã se mai analizeazã si sperãm ca în maxim 2 sãptãmâni sã-l facem.

Referitor la semne si indicatoare, si aici în maxim douã sãptãmâni se va realiza harta digitalã a întregului municipiu Ploiesti în ceea ce priveste semnele si marcajele, unde mai sunt sau nu utile. Ele sunt montate înainte de ’90 si sunt multe care nu mai sunt utile. Dupã ce realizãm aceastã hartã o vom prezenta în comisia de circulatie împreunã cu Politia Rutierã. Sã nu utiãm cã avem obligativitatea ca aceastã hartã privind semne, marcaje, sensuri unice, sã o prezentãm în mod oficial Ministerului Administratiei si Internelor privind monitorizarea prin GPS a localitãtilor, în care este inclus si municipiul Ploiesti.

Dacã mai sunt nelãmuriri vi le pot prezenta si în scris si vã stau la dispozitie oricând.

 

Dl Sicoie Florin

Eu stiu cã poate fi o hartã digitalã extraordinarã. Dar eu mã refer la situatia în care oamenii care locuiesc în acele blocuri, sã nu mai fie amendati zilnic pentru simplul fapt cã îsi parcheazã masina acolo. Dacã problema nu se va rezolva, eu îmi iau angajamentul sã fac un proiect de hotãrâre prin care voi cere încetarea ridicãrilor de masini în toatã zona, pânã la reglementarea problemei.

 

Dl Radu Socoleanu

In acest moment domnul consilier, nu facem noi ridicãri de autovehicule, o face Politia rutierã.

 

Dl Sicoie Florin

Eu mã refer la faptul cã nu digitalizarea semnelor de circulatie este problema, ci pur si simplu scoaterea semnelor inutile, o datã, si în al doilea rând existã acel anunt “cu exceptia riveranilor”, foarte simplu de pus.

 

Dl Radu Socoleanu

As dori sã-l mai completez pe domnul consilier Cosma referitor la intersectia de la Kaufland. Noi nu am luat-o în primire în municipiul Ploiesti. Este realizatã pe sistem privat de acel supermarket, dar am sesizat operatorul nostru, firma care se ocupã de semaforizare, sã ia mãsurile de rigoare pentru a crea acea undã verde. Nu a trecut în administrarea Primãriei municipiului Ploiesti.

 

Dl Sicoie Florin

Referitor la Parcarea de la Catedralã, am întrebat dacã existã avizul si dacã doamna director Simona Munteanu îmi poate rãspunde.

 

Dna Simona Munteanu

Nu existã aviz.

 

Dl Sicoie Florin

Cer luarea de mãsuri în consecintã.

 

Dl Savu Daniel

Dau cuvântul domnului director Sãndulescu, pentru a lãmuri situatia.

 

Dl Sãndulescu Cristian

Domnul viceprimar v-a lãmurit în legãturã cu marcajele. Puteti veni la A.D.P.P. si vã putem lãmuri si în legãturã cu semnele de circulatie. Aceastã hartã digitalã nu se face doar pentru a o prezenta undeva pe un calculator. Ea are douã scopuri si anume, miile de semne de circulatie care s-au pus înainte de ’89 si în continuare de cãtre fiecare dintre cei care au participat la aceastã activitate. Nu se stie câte semne sunt. Existând  aceastã hartã pe care o sã o avem în douã sãptãmâni, o comisie împreunã cu Politia îsi vor spune punctul de vedere, inclusiv în legãturã cu parcãrile.

Referitor la parcarea de la 7 Etaje, trebuie sã facem precizarea cã acea parcare a existat. Nici un consilier pânã acum nu a gãsit de cuviintã sã spunã cã este ilegalã. Acelei parcãri nu i s-a fãcut altceva, decât i s-a pus un asfalt si s-a extins cu 5 m, cu acordul expres al locatarilor blocului 7 Etaje. In momentul când s-a eliberat autorizatia de construire nu s-a cerut prin certificat aprobarea de la monumente. Nu vreau sã vã contrazic, dar ca sã nu picãm în exces, vreau sã ne aducem aminte de parcarea de pe Armoniei, care nici în momentul de fatã nu beneficiazã de strat de uzurã, si vreau sã vã reamintesc cã acea parcare acum functioneazã, nu creeazã nici o problemã acelei zone, si stiti foarte bine cã am fost amânati câteva luni pentru simplul motiv cã am asanat o zonã absolut insalubrã. Imi cer scuze dacã exagerez, dar acea parcare de la 7 Etaje este utilã si este putin mai mare decât cea care a existat înainte de ’89.

 

Dl Sicoie Florin

Eu nu cred cã era o problemã sã se cearã acel aviz.

 

Dl Savu Daniel

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã o sã vã rãspundã în scris.

 

***

Dl Savu Danilel

            Sã trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi a sedintei “Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti – initiat de domnul primar”.

            Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã la momentul votului domnul consilier Cosma Marcian nu se afla în salã.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti – initiat de domnul Primar”.

            Dacã sunt observatii?

 

            Dna Trican Elena

            In primul rând, de la acest proiect de hotãrâre lipseste raportul de activitate al Consiliului de Administratie. Acum câteva luni noi am aprobat un Regulament cadru de organizare si functionare al Consiliilor de Administratie pentru regii. Fiecare regie trebuia sã-si facã propriul regulament de organizare si functionare, sã-l aducã în consiliul de administratie si sã-l aprobãm. Bineînteles cã a rãmas la stadiul în care l-am aprobat, dupã care nu s-a mai fãcut nimic. In acel regulament cadru se stipula cã fiecare regie, o datã cu prezentarea bilantului va prezenta si raportul de activitate al Consiliului de Administratie. Aici lipseste.

            In al doilea rând, nu sunt de acord cu precizarea din raportul de gestiune, cã pierderea netã rezultatã la finele anului 2005 se încadreazã în prevederea bugetarã aferentã anului 2005. Eu îmi aduc aminte perfect cã ultimul buget pentru Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice l-am aprobat echilibrat. Veniturile erau egale cu cheltuielile.

 

            Dna Carmen Diaconu - director economic R.A.T.S.P.

            In 2006 într-adevãr veniturile sunt egale cu cheltuielile. In 2005 s-a aprobat cu pierdere.

 

Dna Trican Elena

Eu stiu cã nu am aprobat cu pierdere, dar dacã s-a aprobat cu pierdere se încadreazã în prevederea bugetarã. Prin aceasta, noi Consiliul Local am încãlcat principiile de bazã ale contabilitãtii, sã aprobãm un buget la o regie subventionatã 100% din bugetul local, cu pierdere 15 miliarde.

In al treilea rând, nu sunt de acord cu precizarea din raportul de specialitate sau din raportul de gestiune, cã noi preluãm datoria BERD. Trebuie sã întelegem cã nu avem surse de finantare pentru datoria BERD. Principala sursã de finantare era amortizarea investitiei. Eu nu cunosc dacã la acest moment amortizarea se pregãteste în tarif sau a fost exclusã din tarif si nu se mai calculeazã de nimeni.

 

            Dna Carmen Diaconu - director economic R.A.T.S.P.

Este domeniu public si nu se amortizeazã.

 

Dna Trican Elena

Uitati-vã în Legea nr. 571 la art. 24, titlul 2.

 

Dl Savu Daniel

Imi cer scuze, dar vã întrerup pentru a atrage atentia consilierilor cã în timpul dezbaterii unui proiect de hotãrâre este interzisã pãrãsirea sãlii. Se poate face acest lucru cu permisiunea presedintelui, între puncte, si cu anuntul presedintelui pentru a se sti cã nu participati la vot. In momentul de fatã suntem în plinã dezbatere a unui proiect. Rog consilierii sã pofteascã înapoi în salã, si sã pãrãseascã sala dacã sunt cazuri jusitificate, între proiectele de hotãrâri.

 

Dna Trican Elena

Asa cum am spus, nu sunt de acord cu precizarea din raportul de gestiune, cã datoria la tert va fi preluatã de Consiliul Local. Vreau sã precizez cã la acest moment, Consiliul Local nu are surse de finantare pentru acest împrumut care sã se încadreze în prevederile contractului de împrumut. Acolo principala sursã de finantare este tocmai amortizarea mijloacelor fixe. La acest moment eu nu stiu dacã amortizarea se calculeazã si este inclusã în tarif, si dacã este inclusã în tarif atunci trebuie sã aloce aceastã sumã din tarif pentru împrumutul BERD sau  a fost exclusã definitiv la momentul la care s-a negociat contractul. Oricum, noi nu avem surse de finantare a acestui împrumut BERD, asa cum sunt precizate în acordul de împrumut.

In al treilea rând, vreau sã stiu si eu cum a crescut fondul de salarii cu 5 milioane în  medie pe salariat pe anul 2005? Am comparat fondul de salarii din bilantul anului anterior cu fondul de salarii din bilantul acesta. Poate s-a redus numãrul de personal, dar eu stiu cã nu s-a fãcut  nici o reducere a numãrului de personal. Vreau sã mi se rãspundã cum a crescut fondul de salarii?

 

Dl Savu Daniel

O sã primiti rãspunsul în scris. Aveti vreo propunere referitor la proiectul de hotãrâre?

 

Dna Trican Elena

Nu o sã votez proiectul de hotãrâre în forma anexatã la ordinea de zi.

O singurã precizare, salariul mediu în anul anterior, în 2004 a fost de 10 milioane, în 2005 este de 15 milioane.

 

Dl Popescu Cãtãlin

Vreau sã-l întreb pe domnul director, care este stadiul aplicãrii hotãrârilor pe care le-am luat la începutul anului, de înfiintare a unor servicii noi de vidanjare, de reparatii, si dacã acest bilant negativ cu pierdere, împiedicã sã obtinã sumele necesare pornirii acestor activitãti? Pentru cã  noi le-am hotãrât, ele nu s-au pus pe picioare, si dupã stiinta mea, întrucât se fac pe cheltuielile proprii ale regiei, a obtine un credit  atunci când esti pe pierdere, este imposibil. Poate cã era bine sã salvãm Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice de la acest bilant negativ, care este o problemã matematicã, fiind un tampon între Consiliul Local si operatorii de servicii.  Ceea ce stiu sigur este cã activitãtile care le-am aprobat în ianuarie nu s-au pus pe picioare.

 

Dl Fâcã Mihail

Intr-adevãr pierderea este o pierdere financiarã generatã de acest credit BERD rãmas fãrã sursã de rambursare.

Consiliul Local în 2004 a luat o hotãrâre prin care preia sarcina creditului, si într-adevãr, printr-un dialog cu Ministerul Finantelor Publice care nu s-a încheiat nici pânã azi, lucrurile au rãmas într-un status quo. Creditul a rãmas în sarcina regiei si returnarea fãrã sursã. El a generat pierdere datoritã variatiei cursului valutar pe anul 2005. Domnul Cãtãlin Popescu are perfectã dreptate, dacã ne gândim la investitii în leasing si credite bancare, datoritã acestui bilant usile ne sunt închise peste tot. Din acest motiv noi nu am mai putut continua cu actiunile respective, decât cu una singurã care nu necesitã investitii foarte mari si ne-am putea descurca singuri, si anume ideea repartizãrii costurilor la gaze si la energie termicã, actiune care a început si sperãm sã o derulãm din ce în ce mai bine.

In ceea ce priveste partea de vidanjare, utilajele sunt scumpe si nu le mai putem aborda pe o linie de leasing sau printr-un credit.

Vizavi de acea crestere de cinci milioane pe salariu mediu a regiei, sincer sã fiu, eu cel putin nu am remarcat-o în salariul meu care a rãmas acelasi. Are o crestere generatã de coeficientul de crestere din primãrie. O sã verific si îi vom rãspunde doamnei Trican în scris.

 

Dl Savu Daniel

Dacã nu mai sunt alte interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -   1 vot           

            Dacã se abtine cineva?              -

            Cu 23 de voturi “pentru” si un vot “împotrivã” al doamnei consilier Trican Elena,  proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã la momentul votului domnul consilier Mitu Augustin nu se afla în salã iar domnul consilier Toma Marcel s-a retras de la lucrãrile sedintei, anuntând acest lucru înainte de sedintã.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar – initiat de domnul primar.”

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã la momentul votului domnul consilier Mitu Augustin nu se afla în salã.

 

***

            Dl Savu Daniel

         Trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi “Proiect de hotãrâre privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani – initiat de domnul primar si de domnii consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta,Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana”.

 

         Dl Eparu Ion

         Din raportul de specialitate am vãzut cã doamna cãreia i se propune repartizarea era pe locul 4 si nu am gãsit nici o justificare cu privire la primii 3 de pe listã.

 

         Dl Savu Daniel

         Le-au fost deja repartizate locuinte.

         Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã la momentul votului domnul consilier Mitu Augustin nu se afla în salã.

 

***

            Dl Savu Daniel

         Trecem la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind transmiterea în administrarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare a douã corpuri de clãdire si a terenului aferent acestora din imobilul situat în strada Cosminelor nr. 18B  - initiat de domnul Primar”. Acest proiect de hotãrâre a suferit niste modificãri si o rog pe doamna secretar Mazâlu sã ni le prezinte.

 

         Dna Maria Magdalena Mazâlu

Aceste modificãri apar pe ecran. Fatã de ce ati avut dumneavoastrã în mape, la art. 1, Hotãrârea nr. 186/2005 nu se mai revocã, se modificã „in sensul atribuirii in folosinta gratuita a Pavilionului F2 in suprafata construita de 256 mp., identificat potrivit Anexei 1, situat în strada Cosminelor nr. 18 B cãtre Liga pentru apãrarea drepturilor persoanelor cu handicap din România”, iar Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare i se repartieazã pavilioanele F3 si G1. Suplimentar am trecut toate suprafetele pentru concretizare.

 

Dl Savu Daniel

Aceasta este modificarea proiectului care l-ati avut în mape, sub forma afisatã pe ecran. Dacã sunt interventii?

 

Dl Ionitã Dan

Vreau sã îmi comunicati ce a realizat Liga pentru apãrarea drepturilor omului în spatiul pe care l-au avut pânã acum?

 

Dna Cãpuz Doina

Deocamdatã nimic.

 

Dl Eparu Ion

Vreau sã îmi exprim nemultumirea pentru modul în care luãm niste hotãrâri. Am citit în raportul de specialitate cã se renuntã complet la alocarea de spatii cãtre ligã.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Modificãrile sunt implicite.

 

Dl Eparu Ion

Doamna secretar, vreau doar sã atrag atentia asupra usurintei cu care sunt tratate lucrurile acestea în momentul în care ni se prezintã niste proiecte de hotãrâri. Acum câteva luni de zile ne-ati argumentat cã trebuie sã dãm pentru o asociatie nonguvernamentalã niste spatii, si noi consilierii am fost de acord. La câteva luni de zile veniti si ne spuneti cã nu au fãcut nimic, le luãm spatiile si le dãm altei organizatii, iar în sedinta de consiliu veniti si ne spuneti cã le mai dãm o bucatã de spatiu.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Cred cã nu este neserios modul de prezentare. Trebuie sã acordãm credit si acestor organizatii nonguvernamentale care îsi procurã foarte greu fondurile, foarte greu se pot organiza dacã nu au sprijin suplimentar, si pentru cã existã totusi un contract, a trebuit sã le dãm credit si sã îi mai asteptãm. Importanta acestui asezãmânt vizeazã niste persoane bolnave. Noi nu avem asa ceva în municipiu si poate pânã la urmã vom reusi realizarea acestora. Dat fiind cã s-a modificat proiectul de hotãrâre, implicit se vor modifica si argumentele din raportul de specialitate si expunerea de motive.

 

Dl Eparu Ion

Poate nu am fost înteles. Dacã mie la mapã mi s-a prezentat într-un fel hotãrârea, înseamnã cã cineva a gândit-o, înseamnã cã asa s-a cerut, asa a fost nevoie „revocã Hotãrârea”, iar acum în sedintã ni se spune cã nu se mai revocã în întregime hotãrârea, se revocã numai jumãtate din ea.

 

Dl Savu Daniel

In calitate de presedinte de sedintã eu am participat la aceste discutii si am sesizat acest lucru. Revocam o hotãrâre de consiliu fãrã sã avem un act din partea acelei ligii cã renuntã la acest contract. Am înteles cã sunt niste probleme legate de negocierea contractului între ligã si primãrie. Nu s-a încheiat încã contractul, acesta se negociazã, si fiind niste probleme legate de persoane cu handicap am fost de acord cu totii sã modificãm hotãrârea în acest sens si sã venim astãzi cu acest proiect de hotãrâre. Acesta este secretul modificãrii.

Dacã nu mai sunt interventii, supun la vot acest proiect de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al municipiului Ploiesti în administrarea  unor institutii publice de interes local – initiat de domnul Primar.”

 

Dl Ionitã Dan

Când Oficiul Public Proiect s-a mutat din Soseaua Vestului în actuala locatie, de ce nu a fost nevoie de un astfel de proiect de hotãrâre?

 

Dl Bratosin Gheorghe

In sedinta Consiliului Local de luna trecutã, s-a aprobat hotãrârea prin care au fost reglate toate aceste treceri în administrarea serviciilor publice descentralizate ale Consiliului Local a spatiilor în care functioneazã.

 

Dl Savu Daniel

Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

 

 

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind închirierea prin licitatie publicã a spatiului cu altã destinatie, situat în Cartierul Miticã Apostol – initiat de domnii consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Popa Marcian, Cosma Marcian si Toma Marcel”.

 

Dna Trican Elena

O singurã întrebare, dacã este notificat pe Legea nr. 10/2001 ce rost mai are acest proiect de hotãrâre? Mai ales cã se stipuleazã cã închirierea se face pe o perioadã de 5 ani cu drept de prelungire.

 

Dl Bratosin Gheorghe

Notificare existã pentru terenul din zona acestui magazin. Constructia a intrat în patrimoniul municipiului Ploiesti, fiind cedatã de cãtre cetãtenii municipiului, care au realizat-o prin efort propriu. Aceastã solicitare cu privire la atribuirea directã a fost deja rezolvatã.

 

Dl Banu Andrei

Ca sã nu se nascã o confuzie, trebuie localizatã prin stradã si numãr, pentru cã în Cartierul Miticã Apostol sunt strãzi.

 

Dl Savu Daniel

Vã rog sã fiti de acord ca proiectul de hotãrãre sã fie completat ulterior cu solicitarea domnului consilier Banu.

Dacã nu mai sunt alte observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -   1 vot

            Cu  23 de voturi “pentru” si o “abtinere” a domnului consilier Palas Paul, proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

         Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind repartizarea in vederea inchirierii unor spatii destinate creatiei artistice – initiat de domnii consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Toma Marcel, Cosma Marcian si Popa Marcian”.

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a unui teren pentru amenajare parcare autobuze, situat in Ploiesti Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283 – initiat de domnul Primar”.

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Ministerului Administratiei si Internelor a corpului de cladire anexa a Scolii nr. 17 Ioan Grigorescu, in scopul stabilirii sediului Agentiei Nationale Antidrog - Centrul de prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova – initiat de domnul Primar”.

 

            Dl Banu Andrei

            Noi am analizat proiectul în comisia 2 si este o inadvertentã. Se cere închiriere iar noi aici aprobãm folosintã gratuitã. Sã clarificã acesti termeni pentru a-i pune de acord.

 

            Dl Ionitã Dan

            Avizul Inspectoratului Scolar este un aviz vizavi de scoaterea din procesul de învãtãmânt a spatiilor excedentare. Clãdirea este proprietatea Consiliului Local si numai noi putem hotãrî ce facem cu ea.

 

            Dl Banu Andrei

            Nu rezultã din avizul inspectoratului.

 

            Dna Gratiela Gavrilescu

            Clãdirea fiind a noastrã, noi avem posibilitatea sã spunem dacã cerem chirie, dacã dãm cu titlu gratuit, etc.

 

            Dl Savu Daniel

Dacã nu mai sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Teodorescu Iulian nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

         Trecem la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat in vederea demolarii, a cladirilor situate in Ploiesti, strada Maramures nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza – initiat de domnul Primar”.

 

         Dl Mitu Augustin

         Este vorba de strada Mãrãsesti nu Maramures. Rog sã se modifice.

 

         Dna Schnelbach Simona

         La nivelul comisiei de urbanism avem o problemã, proiectele de hotãrâri privind avizarea unui spatiu, a unor clãdiri, cum este acesta, nu sunt însotite întotdeauna de specificarea dacã face sau nu obiectul Legii nr. 10/2001.

 

         Dl Savu Daniel

         Il rog pe domnul director Bratosin sã ne rãspundã dacã au fost revendicate clãdirile?

 

         Dl Bratosin Gheorghe

         In raportul de specialitate  este specificat faptul cã nu face obiectul retrocedãrilor si nu existã nici un litigiu pe rol. Avem si avizul celor douã servicii de specialitate, Biroul Juridic si Legislatie Specialã si Serviciul Juridic.

 

         Dna Schnelbach Simona

         Cu aceastã ocazie, eu as dori sã vã rog ca atunci când proiectele ajung în comisia de urbanism sã fie însotite de aceastã specificatie vizavi de Legea nr. 10/2001.

 

         Dl Savu Daniel

         Dacã nu mai sunt alte interventii referitor la acest proiect de hotãrâre, îl supunem la vot:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnii consilieri Teodorescu Iulian si Lugu Rãzvan nu se aflau în salã la momentul votului.

 

            Dl Palas Paul

            Rog secretariatul sã consemneze în procesul - verbal mentiunea fãcutã de domnul director Bratosin, cã existã douã avize date în acest sens.

 

            Dl Savu Daniel

            In procesul - verbal va fi trecut rãspunsul pe care l-a primit doamna consilier Schnelbach de la domnul Bratosin.

 

***

 

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind predarea autoturismului Dacia break 1310 nr. PH-50-PMP, aflat in administrarea Oficiului Public Proiect catre Primaria municipiului Ploiesti – initiat de domnul Primar”.

 

            Dl Eparu Ion

            Am o nedumerire legatã de motivatia invocatã, datoritã cresterii activitãtii Oficiului Public Proiect s-a cumpãrat un autoturism nou si îl dãm pe cel vechi. Inteleg cã dacã a crescut volumul de muncã era nevoie de mai multe autoturisme.

 

            Dl Savu Daniel

Dacã nu mai sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Lungu Rãzvan nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

         Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Ploiesti in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Comerciale INFRAINVEST PRAHOVA S.A. – initiat de domnul Primar”.

         Este un post neplãtit.

         Vã rog sã faceti propuneri.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            Propun pe domnul consilier Sicoie Florin.

 

            Dl Moraru Gheorghe

            Propun pe domnul Iancu Ion

 

            Dl Savu Daniel

            Imi fac datoria sã-i întreb pe cei doi dacã acceptã aceste propuneri?

 

            Dl Sicoie Florin

            Da.

 

            Dl Iancu Ion

            Nu accept.

 

            Dl Savu Daniel

            In aceastã situatie, existând o singurã propunere, vã cer permisiunea de a proceda la vot deschis:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi a fost acceptatã propunerea de a se  proceda la vot deschis.

 

*

            Supun la vot numirea domnului consilier Sicoie Florin ca reprezentant al Municipiului Ploiesti în Adunarea Generalã a Actionarilor la Societatea Comercialã INFRAINVEST PRAHOVA S.A:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva               -

            In unanimitate de voturi s-a aprobat aceastã propunere.

            Mentionãm cã potrivit art. 47 (1) din Legea nr. 215/2001, domnul consilier Sicoie Florin nu a participat la vot.

*

 

            Supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 24 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnul consilier Lungu Rãzvan nu se afla în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi “Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate – initiat de domnul Primar”.

Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

           Trecem la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi “Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Cladire Administrativa (Birouri si locuinte de serviciu) P+1+M, Strada Crisan nr. 1A, Ploiesti - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie”.

           Fac precizarea cã toate Planurile Urbanistice de Detaliu au avizul comisiei de urbanism si au fost discutate în Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu aviz favorabil.

Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

           Trecem la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi “Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire  Birouri si Parcari D+P+1, Strada Trei Ierarhi nr. 9 -11, Ploiesti - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie”.

Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

           Trecem la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi “Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire Spalatorie Auto, Parter si Imprejmuire,  Strada Marasesti nr. 296, Ploiesti - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie”.

Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

           Trecem la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi “Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuintã individuala P+1, Strada Varatec nr. 1- 3, Ploiesti - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie”.

Dacã nu sunt interventii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

Trecem la proiectele de hotãrâri introduse suplimentar pe ordinea  de zi:

 “Proiect de hotãrâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Consolidare Spital Municipal nr.1 Schuller (corp A) - initiat de domnul primar si de domnii consilieri Carmen Dumitru, Dan Ionitã, Teodor Avramescu, Marcian Popa si Gabriel Lungu”.

 

            Dna Dumitru Carmen

            As dori sã multumesc tuturor consilierilor care au acceptat introducerea de urgentã a acestui proiect de hotãrâre pe ordinea de zi. O sã vã explic si de ce a fost nevoie de acest demers. Stiti cu totii cã în 2003 s-a câstigat o licitatie, un proiect cu Banca Mondialã prin care se dãdeau 1086 mii EURO cu scopul de a reconstrui o clãdire în care era amplasatã sectia de morfologie si neurologie. S-au fãcut demersurile necesare, s-au deblocat aceste fonduri acum dupã 2 ani, si surpriza noastrã a fost cã între timp sectia de neurologie fusese transferatã Spitalului Judetean si pierdeam acesti bani. Motiv pentru care, în proiectul prezentat la mapã spuneam cã Ministerul Sãnãtãtii a dat aviz pentru modificarea structurii spitalului. Astãzi a venit aceastã hotãrâre, si vã confirm cã existã, prin care, în locul spatiului acordat neurologiei acum se va face, si existã avizul ministerului, o sectie de chirurgie oncologicã, radioterapie, ATI si spitalizare de zi. Dacã în acest moment nu se trata în judetul nostru decât cancerul de gradul IV, în viitorul apropiat un bolnav canceros va fi tratat de la stadiul I pânã la stadiul IV.

 

            Dna Schnelbach Simona

            Am o întrebare. Noi am solicitat chirurgie oncologicã?

 

            Dna Dumitru Carmen

            Da. Si asa este si avizul.

 

            Dna Schnelbach Simona

            In mod normal, ca sã îndeplinim criterii pentru situatii de urgentã în cazuri de calamitãti, am avea nevoie într-adevãr de o sectie de chirurgie. Va fi sectie de chirurgie sau numai chirurgie?

 

            Dna Dumitru Carmen

            Chirurgie oncologicã în caz de normalitate si chirurgie generalã în caz de calamitate.

 

            Dna Schnelbach Simona

            Aici nu era specificat.

 

            Dl Ionitã Dan

            Vreau sã-i multumesc doamnei doctor Dumitru în calitatea dumneaiei de director al Spitalului Municipal, si poate organizeazã cursuri cu directorii de spitale din Judetul Prahova.

 

         Dl Savu Daniel

Dacã nu mai sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 25 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

 

***

            Dl Savu Daniel

   Trecem la punctul urmãtor “Proiect de hotãrâre privind asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea realizãrii unui obiectiv de interes public - initiat de domnul primar.”

 

Dl Iancu Ion

            Imi exprim nedumerirea si în acelasi timp surprinderea. Este unul dintre cele mai ciudate proiecte de asociere pe care le-am vãzut de când sunt consilier. Pe lângã faptul cã dãm un teren de aproximativ 1 ha în municipiul Ploiesti, materialul mai contine si o serie de neconcordante.

            In primul rând, asocierea este una singurã, în participatiune. Asocierea în participatiune presupune ca profitul realizat de cel care gestioneazã aceastã asociere sã fie distribuit între cele douã pãrti, conform contributiei fiecãruia. Predãm un teren de 1 ha evaluat la aproximativ 6,5 miliarde, pe 5 camere în Mihai Bravu cãrora eu nu le vãd utilitatea. La acest moment noi avem la serviciul înmatriculãri douã persoane la schimb, care încaseazã taxa mijloace de transport si taxa de înmatriculare, si nicidecum ce se spune în material. Pentru acele activitãti pe care Serviciul Public Finante Locale le desfãsoarã pe lângã Serviciul înmatriculãri, ar fi necesare maxim douã camere, si putem cumpãra un apartament cu douã camere, dacã chiar este nevoie sã detasãm acolo, cu 30.000 EURO.

La art. 2 spune “Aprobã asocierea dintre Municipiului Ploiesti si Registrul Auto Român în vederea construirii, amenajãrii si exploatãrii în comun a unui imobil în care îsi vor desfãsura activitatea reprezentanta Prahova a Registrului Auto Român si serviciile specifice ale autoritatii administratiei publice locale”. Eu nu stiu care sunt acele servicii specifice, dar mã duc la art. 4 din contract, care spune “Asociatul se obliga sa transmita in proprietatea Consiliului Local la data finalizarii investitiei a unui numar de 5 incaperi in suprafata construita de cel putin 75 mp., in care isi vor desfasura activitatea serviciile specifice inmatricularii si radierii vehiculelor rutiere ». Vreau sã vã reamintesc cã, Consiliul Local nu se ocupã de înmatriculãri si radieri vehicule rutiere.

Mai departe, în Expunerea de motive, printre altele spune : « se simplificã sistemul birocratic si pierderea de timp prin concentrarea serviciilor si activitãtilor specifice înmatriculãrii si radierii vehiculelor rutiere într-o singurã locatie”. Eu as zice cã noi am avea alte prioritãti în care sã eliminãm birocratia si pierderea de timp în interiorul unor servicii care sunt direct ale noastre.

Spune “se îmbogãteste patrimoniul municipiului prin transmiterea în proprietate a cinci încãperi în suprafatã construitã de 75 mp.”, halal îmbogãtire pe 1 ha de teren pe care îl dãm degeaba.

In Raportul de Specialitate spune “se realizeazã accesul rutier pentru întreaga zonã pe cheltuiala Registrului Auto Român” iar în contract la obligatiile asociatului spune “sa execute, din fondurile proprii, lucrarile necesare de racordare la retelele tehnico-edilitare din zona si de realizare a accesului carosabil”. O altã dezinformare si o altã extrapolare. Ca sã nu mai zic de pretul raportului de evaluare care este de 182.328 euro, aproximativ 6,5 miliarde pe 50 de ani, si luãm un apartament cu trei camere. Eu stiu cã la toate asocierile, inclusiv ultima care s-a discutat luna trecutã, s-a stabilit o sumã pe care asociatul o plãteste Consiliului Local lunar, si se face o regularizare anualã în functie de profitul realizat de acesta. Dacã pânã acum dãdeam suprafete mai mici, acum am început sã dãm cu hectarele.

Nu vãd legãtura între aceste articole si eficienta acestei asocieri pentru primãrie.

Mai mult, articolul 7  punctul “n” din contract spune cã asociatul este obligat sã plãteascã TVA. Nu eu sunt cel care îi stabilesc lui sã plãteascã TVA. TVA-ul se plãteste dupã niste legi de cãtre cel care spune legea.

In final nu vãd rostul de a acorda Registrului Auto Român suprafata de 1 ha. Actual Registrul Auto Român functioneazã pe o suprafatã de maxim 500 m.p. Stiu si eu cu ce se ocupã R.A.R.-ul.  De ce are nevoie de 1 ha din patrimoniul municipiului Ploiesti, pe degeaba?

 

Dl Savu Daniel

Propuneti ceva?

 

Dl Iancu Ion

O sã vedem la vot.

 

Dl Savu Daniel

Mãrturisesc cã eu am fost de acord ca proiectul de hotãrâre sã intre pe ordinea de zi, pentru a dovedi transparentã si a-l discuta împreunã, desi nu l-am vãzut.

Il rog pe domnul viceprimar sã facã câteva precizãri.

 

         Dl Radu Socoleanu

            Tin sã salut prezenta în salã a domnului director general al Registrului Auto Român Prahova.

            In primul rând, acest obiectiv cred cã este în interesul ploiestenilor si al prahovenilor. In acest moment Registrul Auto Român îsi desfãsoarã activitatea impropriu. Una din trei familii din Ploiesti are autoturism si sunt foarte rare cazuri în care n-au trecut prin RAR si nu stiu ce înseamnã. Este un proiect national în care conducerea R.A.R.-ului la nivel national a solicitat, asa cum alte trei municipii au pus la dispozitie, terenuri pentru constructie. Este în primul rând în interesul ploiestenilor sã beneficieze de un serviciu modern în care autovehiculul va intra pe o poartã si pe partea cealaltã va iesi înmatriculat. Eu cred cã în acest moment, oricine beneficiazã de aceste servicii, este complet deranjat de modul în care îsi plãteste impozitele sau taxele respective în câteva locatii. Finantarea apartine Registrului Auto Român,

            Pentru detalii tehnice l-am invitat personal pe domnul Director. Dacã existã întrebãri punctuale pe ce înseamnã acest nou sediu R.A.R. realizabil în câteva luni de zile, în care în discutiile pe care le-am avut personal cu directorul general al R.A.R.-ului, finantarea de câteva milioane de Euro o fac personal si ploiestenii si prahovenii vor beneficia de un nou sistem modern, facil.

            O asemenea suprafatã este necesarã pentru cã procedeul tehnic spune cã autovehiculul trebuie sã intre pe o parte si sã iasã pe cealaltã parte. Sunt detalii tehnice.

 

            Dl Chivu Sorin

            As vrea sã sustin acest proiect de hotãrâre, dar mai putin contractul. Vin cu propunerea, ori aprobãm asocierea fãrã contract, ori prorogãm proiectul de hotãrâre si umblãm putin la contract. Am senzatia cã la contract, cu toate scuzele fatã de domnul director cu care am vorbit initial, sunt niste scãpãri.

            Sunt pentru asociere si supun atentiei colegilor acest proiect de hotãrâre, în sensul cã oriunde în Europa, spre care tindem cu totii, se înmatriculeazã o masinã nouã în 40 de minute. La noi astãzi, dureazã 3 zile. Ceea ce aprobãm noi acum este cu sigurantã în avantajul cetãteanului. Aceastã suprafatã de teren cred cã este bunã, în sensul cã R.A.R.-ul nu lucreazã numai pentru autoturisme. Sã nu uitãm cã avem mijloace de transport cu lungime maximã. Dumnealor acum lucreazã în niste conditii restrânse, ca entitate, dar dacã mergem în apropierea R.A.R.-ului observãm cã ocupã domeniul public pe douã strãzi. Acesta este motivul pentru care solicitã aceastã suprafatã. Dar contractul eu cred cã trebuie sã-l reanalizãm. Si vin cu propunerea de a proroga proiectul de hotãrâre, pentru cã este pãcat sã-l respingem, si îl vom reface.

 

            Dl Radu Socoleanu

            Am de fãcut o singurã precizare, este vorba despre o finantare a Registrului Auto Român. Sunt de acord cu discutii pe contract, dar se pierde o finantare. Acesti bani se pot distribui cãtre o altã localitate si ar fi pãcat ca Ploiestiul sã piardã o astfel de oportunitate.

 

         Dna Trican Elena

            Propun prorogarea acestui proiect de hotãrâre si atentionarea celor care semneazã acest documente, rapoarte de specialitate, care aduc în fata noastrã asemenea proiecte de hotãrâri. Nu este singurul proiect de hotãrâre care se prezintã în acest mod. Probabil cã aceasta este atitudinea executivului fatã de consilieri.

 

            Dl Iancu Ion

            Domnul presedinte, vreau sã retinã toti colegii cã eu sunt de acord cã trebuie sã fluidizãm si acest segment si cã trebuie sã creem niste conditii corespunzãtoare, dar vã rog sã retineti cã acest serviciu nu este un serviciu public al Consiliului Local ca sã putem acorda în comodat sau gratuit o astfel de suprafatã pe care sã o poatã exploata. Vã rog sã retineti cã S.C. “Hale si Piete” la care noi Consiliul Local suntem unic asociat plãteste redeventã pe acel teren. Serviciul de circulatie este al prefecturii. Noi nu trebuie sã dãm acest teren gratuit pentru o entitate care nu este a Consiliului Local.

 

            Dl Palas Paul

            Simt nevoia sã fac o precizare. Domnul consilier Iancu, duceti discutia într-o anumitã zonã care nu este conformã cu realitatea. Aceastã investitie, aceastã hotãrâre, este necesarã pentru cã se adreseazã interesului ploiestenilor, asa cum bine a specificat mai devreme domnul viceprimar. Acolo vor merge si oamenii din acest municipiu care acum sunt pusi sã astepte în niste conditii improprii. Noi în Consiliul Local nu suntem agentie imobiliarã. Noi trebuie sã vedem lucrurile mult mai complex.

 

            Dl Mitu Augustin

            Domnul Palas, nimeni nu contestã oportunitatea, însã pentru o mai bunã fundamentare este mai bine sã prorogãm acest proiect de hotãrâre.

 

         Dl Savu Daniel

         As fi fãcut si eu o propunere la art. 3 “Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de asociere”.

         Dar o sã supun la vot propunerea domnului consilier Chivu de prorogare a proiectului de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 13 voturi

            Cine este împotrivã?                 -    1 vot

            Dacã se abtine cineva?              -    9 voturi

            Cu 13 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivã” si 1 “abtinere”, proiectul de hotãrâre a fost prorogat.

            Mentionãm cã domnul consilier Popescu Cãtãlin si doamna consilier Cont Adriana nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

            Dl Savu Daniel

            Trecem la punctul urmãtor “Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire spãlãtorie auto cu cafeterie, P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, str. Strandului nr. 3-5, Ploiesti - initiat de domnul primar si domnii consilieri Daniel Savu, Paul Palas, Simona Schnelbach, Sorin Chivu si Florin Sicoie”.

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 22 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnii consilieri Popescu Cãtãlin si Sicoie Florin si doamna consilier Cont Adriana nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

 

            Dl Savu Daniel

Trecem la punctul urmãtor “Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  – service auto si birouri P + 1, str. Veronica Micle nr. 23,  Ploiesti – initiat de domnul primar si domnii consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach , Florin Sicoie si Paul Palas”.

Dacã nu sunt observatii, supunem la vot proiectul de hotãrâre:

            Cine este pentru?                      - 23 voturi

            Cine este împotrivã?                 -

            Dacã se abtine cineva?              -

            In unanimitate de voturi proiectul de hotãrare a fost aprobat.

            Mentionãm cã domnii consilieri Popescu Cãtãlin si Sicoie Florin nu se aflau în salã la momentul votului.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi “Diverse”.

 

            Dl Teodorescu Iulian

            Conform adresei doamnei director Carmen Musat, pentru desemnarea unei persoane care sã facã parte din comisia localã de ordine publicã, am desemnat pe domnul Bratu Copelea din partea grupului PNL.

 

Dl Savu Daniel

Am înteles, dar vom face un proiect de hotãrâre.

 

Dna Dosaru Iuliana

Hotãrârea existã.

 

Dl Savu Daniel

Nu o avem pe ordinea de zi.

 

Dna Dosaru Iuliana

Nu o avem pe ordinea de zi  pentru cã existã aprobatã acea hotãrâre.

 

Dl Teodorescu Iulian

Este vorba despre o adresã din 20 aprilie, si eu rãspund la aceastã adresã.

 

Dl Eparu Ion

Existã pentru fiecare grup aceastã adresã?

 

Dl Teodorescu Iulian

Da.

 

Dl Savu Daniel

Aceastã adresã a fost introdusã în mapã înainte de a începe sedinta de consiliu. Nici nu am parcurs-o.

Doamna Secretar Mazâlu propune sã facem un proiect de hotãrâre pentru numire.

 

Dna Dosaru Iuliana

Aceastã hotãrâre este aprobatã. Comisia de ordine publicã functioneazã, dar a rãmas fãrã acesti trei reprezentanti ai societãtii civile. Fiecare grup politic îsi poate desemna câte un reprezentant. Noi l-am ales pe domnul Bratu Copelea.

 

Dna Trican Elena

Asta va face obiectul unui proiect de hotãrâre pentru data viitoare.

 

Dl Savu Daniel

Doamna Trican are dreptate. Este adevãrat cã existã hotãrâre, dar o sã o completãm printr-o altã hotãrâre data viitoare.

Sã amânãm aceastã discutie si la sedinta de luna viitoare vom pregãti un proiect de  hotãrâre pentru completare.

O rugãm pe doamna secretar Mazâlu sã ne prezinte informarea pe care o avem la mape si sã hotãrâm ce avem de fãcut.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Dumneavoastrã aveti informarea în mape. Problema se poate vedea sub aspectul cã Inspectoratul scolar, potrivit legii avea obligatia sã anunte în timp util, respectiv sã solicite Consiliului Local câte un delegat vizavi de fiecare comisie de organizare a concursului pentru  ocuparea unor posturi de directori si directori adjuncti. Cu cel putin 48 de ore înaintea concursului trebuia sã facã si invitatia respectivã. Dat fiind cã adresa Inspectoratului Scolar am primit-o exact în ziua în care începuserã concursurile, am considerat necesar sã le facem un rãspuns de urgentã sã-i rugãm sã intre în legalitate. Acest aviz consultativ pe care Consiliul Local urmeazã sã-l dea, am considerat cã nu vã este indiferent, dat fiind cã acesti conducãtori de scoli vor fi ordonatori secundari sau tertiari de credite si vor administra o parte din patrimoniul municipiului si o parte din veniturile bugetului local. Au dreptul sã supervizeze consumurile, reparatiile, dotãrile, etc. Sub acest aspect am considerat cã trebuia sã fie asiguratã prezenta domnilor consilieri, suplimentar prevederii legii.

De asemenea, trebuie sã cunoasteti cã toti sunteti membrii în consiliile de administratie ale unor unitãti scolare, si în aceastã calitate trebuie sã vã exprimati avizul cu privire la numirea acestor conducãtori de unitãti scolare.

In aceastã situatie, rãspunsul Inspectoratului Scolar a fost, chiar dacã la limitã ne-au transmis invitatia, sau ne-au fãcut cunoscut, considerã cã dumneavoastrã trebuie sã dati acest aviz si ne-au comunicat persoanele admise la aceste concursuri. Le aveti în acest material.

Dat fiind cã, indiferent dacã dumneavoastrã vã exprimati avizul consultativ pozitiv sau negativ, acesta nu poate fi luat decât printr-un act de autoritate, respectiv o hotãrâre, hotãrâre care nu am avut timp sã o redactãm si sã v-o prezentãm, pentru sedinta din luna mai dumneavoastrã urmeazã sã spuneti ce veti dori. Sã facem o revenire Inspectoratului Scolar prin care sã-i rugãm sã intre în legalitate sau veti accepta introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotãrâre, privind acordarea sau neacordarea avizului consultativ.

 

Dl Savu Daniel

Cred cã aceastã informare se va transforma dupã o analizã în comisii în aceastã lunã într-un proiect de hotãrâre care sã materializeze dacã avizãm sau nu avizãm. Este vorba de un aviz care se dã prin vot.

 

Dl Eparu Ion

Vreau sã cer o lãmurire suplimentarã de la doamna secretar. In nota pe care o citesc si eu acum, Inspectoratul Scolar spune asa: “Reiterãm faptul cã Judetul Prahova nu este desemnat prin Hotãrâre de Guvern ca fãcând parte dintre judetele pilot, judete în care existã o altã Metodologie  de concurs. Pentru celelalte judete, avizul consiliului local este unul consultative, iar neprezentarea observatorilor nu afecteazã legalitatea desfãsurãrii concursului.”  Cu alte cuvinte, indiferent ce spunem noi, inspectoratul considerã cã acele concursuri care au fost date sunt valabile.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Avizul consultativ este conform, este obligatoriu prin norme. Prahova nu face parte din judetul pilot, iar noi ne-am permis sã ne adresãm inspectoratului cu legislatia care stabileste ceea ce v-am spus pânã acum.

 

Dl Savu Daniel

Proiectul de hotãrâre este simplu. Se va supune la vot dacã noi suntem de acord sau nu cu respectarea legii.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Erau obligati sã anunte cã se tin aceste concursuri.

 

Dl Eparu Ion

Ce mãsuri putem lua noi?

 

Dl Savu Daniel

Sã nu acordãm aviz.

 

Dna Maria Magdalena Mazâlu

Sã nu dati aviz si sã solicitati reorganizarea concursului.

 

***

            Dl Savu Daniel

            Multumindu-va pentru participare, declar sedinta de astazi a Consiliului Local  al Municipiului Ploiesti închisa.

 

***

 

            Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, sedinta a luat sfârsit, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal  într-un singur exemplar.

 

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu