Hotărârea nr. 99/2006

Hotãrârea nr. 99 privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Ploiesti în Adunarea generalã a actionarilor a Societãtii comerciale INFRAINVEST PRAHOVA S.A.

HOTÃRÂREA Nr. 99

privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Ploiesti în Adunarea generalã a actionarilor a Societãtii Comerciale INFRAINVEST PRAHOVA S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Municipiului Ploiesti în Adunarea generalã a actionarilor a Societãtii Comerciale INFRAINVEST PRAHOVA S.A.;

tinând cont de prevederile Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã;

vãzând prevederile art. 125 al. 2 din Legea nr. 31/1990 privind constituirea si functionarea societãtilor comerciale, republicatã, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. i din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se aprobã desemnarea ca reprezentant al Municipiului Ploiesti în Adunarea generalã a actionarilor la Societatea Comercialã INFRAINVEST PRAHOVA S.A. a domnului Florin Sicoie.

Art. 2

Reprezentantul desemnat în Adunarea generalã a actionarilor nu va putea exercita fãrã mandat special atributiile acesteia referitoare la:

a)       aprobarea fuziunii, divizãrii, dizolvãrii sau asocierii cu alte persoane fizice sau juridice;

b)      înstrãinarea actiunilor, pãrtilor sociale sau a activelor;

c)       gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitãti ale societãtii;

d)      schimbarea formei juridice a societãtii.        

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu