Hotărârea nr. 98/2006

Hotãrârea nr. 98 privind predarea autoturismului Dacia Break 1310 nr. PH-50-PMP, aflat în administrarea Oficiului Public Proiect cãtre Primãria Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 98

privind predarea autoturismului Dacia Break 1310 nr. PH-50-PMP,

aflat în administrarea Oficiului Public Proiect cãtre Primãria Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Administrativ din cadrul Oficiului Public Proiect;

având în vedere prevederile Hotãrârii de Consiliu nr. 153/2004 cu privire la preluarea personalului care exploateazã automobilele ce deservesc serviciile publice din subordinea Consiliului Local si Primãriei municipiului Ploiesti, Anexa nr. 1;

având în vedere Decizia nr. 113/2004 a directorului Oficiului Public Proiect, privind constituirea comisiei de preluare a autoturismului Dacia Break 1310, cu numãr de inventar 4013, numãr de înmatriculare PH.50.PMP, din data de 11/10.2004 si Procesul-verbal de predare-primire a mijlocului de transport, încheiat între Regia Autonomã de Transport Public Ploiesti si Oficiul Public Proiect, în data de 12.10.2004;

având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul Legii nr. 215/2001, art. 38 lit. g, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transmiterea autoturismului Dacia Break 1310, cu numãr de înmatriculare PH.50.PMP, din folosinta Oficiului Public Proiect cãtre Primãria Municipiului Ploiesti.

Art. 2

Directia Resurse umane, relatii cu publicul si Directia Administratie publica, juridic-contencios, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu