Hotărârea nr. 97/2006

Hotãrârea nr. 97 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat în vederea demolãrii, a clãdirilor situate în Ploiesti, strada Mãrãsesti nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza

HOTÃRÂREA Nr. 97

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, în vederea demolãrii, a clãdirilor situate în Ploiesti,

strada Mãrãsesti nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si Directiei Patrimoniu prin care se propune trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, în vederea demolãrii, a clãdirilor situate în Ploiesti, strada Mãrãsesti nr. 58, aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza;

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) si art. 166 alin. (41) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995;

în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a clãdirilor situate pe strada Mãrãsesti nr. 58, în suprafata de 670,86 mp. – atelier Grupul Scolar Industrial Toma Socolescu si 211,86 mp. – atelier si anexe Liceul Al. I. Cuza.

Art. 2

Aprobã demolarea clãdirilor situate în Ploiesti, strada Mãrãsesti nr. 58, clãdiri aferente Grupului Scolar Industrial Toma Socolescu si Liceului Al. I. Cuza, în vederea construirii unei grãdinite.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu