Hotărârea nr. 96/2006

Hotãrârea nr. 96 privind transmiterea în folosintã gratuitã Ministerului Administratiei si Internelor, a corpului de cladire anexã a Scolii nr. 17 Ioan Grigorescu, în scopul stabilirii sediului Agentiei Nationale Antidrog – Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Prahova

HOTÃRÂREA Nr. 96

privind transmiterea în folosintã gratuitã, Ministerului Administratiei si Internelor, a corpului de clãdire anexã a Scolii nr.17 Ioan Grigorescu, în scopul stabilirii sediului Agentiei Nationale Antidrog –

Centrul de prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si al Directiei Patrimoniu,  prin care se propune transmiterea în folosintã gratuitã, Ministerului Administratiei si Internelor, a corpului de cladire – anexã a Scolii nr.17 Ioan Grigorescu, pentru a servi drept sediu Agentiei Nationale Antidrog – Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Prahova;

în baza prevederilor art. 166 alin. (41) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, lit. f si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transmiterea în folosintã gratuitã pe o perioadã de 5 (cinci) ani Ministerului Administratiei si Internelor, Agentia Nationala Antidrog – Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Prahova, a corpului de clãdire anexã a Scolii nr. 17 Ioan Grigorescu, situat în Ploiesti, strada Mircea cel Bãtrân nr. 98.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Patrimoniu vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Prevederile Hotãrârii Consiliului Local Ploiesti nr. 233/2005 cu privire la transmiterea în administrarea consiliilor de administratie din unitãtile de învãtãmânt preuniversitar a clãdirilor si terenurilor în care acestia îsi desfãsoarã activitatea, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de comodat.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu