Hotărârea nr. 95/2006

Hotãrârea nr. 95 privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a unui teren pentru amenajare parcare autobuze, situat în str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283

HOTÃRÂREA Nr. 95

privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti

a unui teren pentru amenajare parcare autobuze, situat în str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

Vãzând Expunerea de Motive a domnului Emil Calotã, Primar al Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prin care se propune transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a unui teren pentru amenajarea unei parcãri pentru autobuze;

            în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 828/10.07.2003 pentru aplicarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de cãlãtori, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 284/2002;

în baza prevederilor Hotãrârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Prahova;

raportat la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti a terenului în suprafatã de 5559 mp ce apartine domeniului public al Municipiului Ploiesti, situat în Ploiesti , str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 283 , în vederea amenajãrii unei parcãri pentru autobuze identificat în Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare începând cu data de 01.05.2006.

Art. 3

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si Directia Patrimoniului din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu