Hotărârea nr. 94/2006

Hotãrârea nr. 94 privind repartizarea în vederea închirierii unor spatii destinate creatiei artistice

HOTÃRÂREA Nr. 94

privind repartizarea în vederea închirierii unor spatii destinate creatiei artistice

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Toma Marcel, Cosma Marcian, Popa Marcian, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã, prin care se propune repartizarea unor spatii destinate creatiei artistice în vederea închirierii cãtre artistii plastici;

în baza prevederilor Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 166/2004 privind închirierea spatiilor destinate creatiei artistice;

în baza prevederilor alin. 3 al art. 3^1 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 21/2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privatã a statului si a celor de prestãri de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, aprobatã prin Legea nr. 331/08.07.2004;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã închirierea spatiului cu destinatia de atelier de creatie situat în Ploiesti, str. Ion Creangã nr. 15, în suprafatã de 72,81 mp. si a terenului aferent acestuia de 116 mp, cãtre domnul Sutu Florinel, membru al Uniunii Artistilor Plastici.

Art. 2

Aprobã închirierea spatiului cu destinatia de atelier de creatie situat în Ploiesti, Piata Victoriei nr. 5, bl. B subsol, în suprafatã de 60,20 mp, cãtre doamna Ignat Maria, membru al Uniunii Artistilor Plastici.

Art. 3

Contractele de închiriere se pot încheia pe o perioadã de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, conform legii.

Chiria va fi calculatã conform Hotãrârii Consiliul Local al Municipiului Ploiesti nr. 166/28.11.2004 privind închirierea spatiilor destinate creatiei artistice.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de închiriere în conditiile prevãzute la art. 1 si art. 2 din prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu