Hotărârea nr. 93/2006

Hotãrârea nr. 93 privind închirierea prin licitatie publicã a spatiului cu altã destinatie situat în Cartierul Miticã Apostol

HOTÃRÂREA Nr. 93

privind închirierea prin licitatie publicã a spatiului cu altã destinatie situat în Cartierul Miticã Apostol

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dan Ionitã, Carmen Dumitru, Popa Marcian, Cosma Marcian si Toma Marcel si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu altã destinatie aflat în proprietatea privatã a Municipiului Ploiesti, situat în Cartierul Miticã Apostol;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

vãzând prevederile Hotãrârii nr. 70/22.03.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind actualizarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti si a Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 9/2004 cu privire la stabilirea tarifelor lunare pe mp. pentru închirierea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã si a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã închirierea prin licitatie publicã deschisã, cu strigare, a spatiului cu altã destinatie decât aceea de locuintã proprietate privatã a Municipiului Ploiesti situat în Ploiesti, Cartier Miticã Apostol – Soseaua Buftea nr. 12, în suprafatã de 65,24 mp.

Art. 2

Stabileste pretul de pornire al licitatiei publice la 4,59 EURO/mp./luna potrivit Hotãrârii nr. 9/2004 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, privind stabilirea tarifelor lunare pe mp. pentru închirierea spatiilor cu altã destinatie decât aceea de locuintã si a terenurilor aflate în proprietatea municipiului Ploiesti.

Inchirierea se face pentru o perioadã de 5 (cinci) ani cu drept de prelungire.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã numeascã Comisia de licitatie, sã aprobe caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei publice deschise si sã semneze contractul de închiriere cu câstigãtorul licitatiei.

Art. 4

Directia Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.  

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu