Hotărârea nr. 92/2006

Hotãrârea nr. 92 privind transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al Municipiului Ploiesti în administrarea unor institutii publice de interes local

HOTÃRÂREA Nr. 92

privind transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al Municipiului Ploiesti

în administrarea  unor institutii publice de interes local

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune transmiterea unor imobile apartinând domeniului public al Municipiului Ploiesti în administrarea  unor institutii publice de interes local;

având în vedere prevederile Hotãrârii nr. 166/29.09.2005 a Consiliului Local privind aprobarea schimbului de proprietãti între Municipiul Ploiesti si S.C. Petrom S.A. si a Contractului de schimb nr. 460/20.02.2006;

            în conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea din domeniul privat al Municipiului Ploiesti în domeniul public al localitãtii a imobilului situat în Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 21.

Art. 2

Aprobã transmiterea în administrarea Politiei Comunitare Ploiesti a corpurilor C2 si C3 din imobilul situat in Ploiesti, B-dul. Independentei nr. 21, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã transmiterea în administrarea Palatului Copiilor Ploiesti a corpurilor C4, C7, C8 în care îsi desfãsoarã acesta activitatea, din imobilul situat în B-dul. Independentei nr. 21, identificate în Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 4

Transmiterea în administrare a constructiilor prevãzute la art. 2 si 3 se face pânã la data începerii lucrãrilor de reabilitare a corpurilor de clãdire.

Art. 5

Directia Patrimoniu si Directia Economicã vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu