Hotărârea nr. 91/2006

Hotãrârea nr. 91 privind transmiterea în administrarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare a douã corpuri de clãdire si a terenului aferent acestora din imobilul situat în strada Cosminelor nr. 18B

HOTÃRÂREA Nr. 91

privind transmiterea în administrarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare a douã corpuri de clãdire si a terenului aferent acestora din imobilul situat în strada Cosminelor nr. 18B

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în administrarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare a douã corpuri de clãdire si a terenului aferent acestora din imobilul situat în strada Cosminelor nr. 18B pentru a servi drept sediu Sucursalei Teritoriale Arges-Buzãu si Unitãtii de Administrare Prahova;

având în vedere scrisoarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare nr. 4837/03.04.2006, prin care se solicitã atribuirea Pavilionului F3 – Administrativ si Pavilionului G1 – Magazii din imobilul situat în strada Cosminelor pentru a servi drept sediu Sucursalei Teritoriale Arges-Buzãu si Unitãtii de Administrare Prahova;

în baza art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art.  38, alin. (2), litera g si art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Modifica Hotãrârea nr. 186/2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în sensul atribuirii în folosinta gratuita a Pavilionului F2 în suprafatã construitã de 256 mp., identificat potrivit Anexei nr. 1, situat în strada Cosminelor nr. 18B, cãtre Liga pentru apãrarea drepturilor persoanelor cu handicap din România, cu modificarea corespunzãtoare a Contractului de comodat.

Art. 2

(1) Aprobã scoaterea din administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti a Pavilionului F3, a Pavilionului G1 si a terenului aferent acestora.

(2) Aprobã transmiterea în administrarea Administratiei Nationale a Imbunãtãtirilor Funciare cu destinatia de sediu pentru Sucursala Teritorialã Arges-Buzãu si Unitatea de Administrare Prahova a Pavilionului F3 – Administrativ în suprafatã construitã de 203 mp. si a Pavilionului G1 – Magazii în suprafatã construitã de 471 mp., cât si a terenului aferent acestora, în suprafata ce va rezulta din determinarile topografice (aproximativ 7.500 mp).

(3) Imobilele mentionate la alineatul precedent sunt situate în Ploiesti, strada Cosminelor nr. 18B si se identifica conform Anexelor nr. 2 si 3 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Transmiterea în administrare se face pentru o perioadã de 25 de ani, în conditiile ce vor fi stabilite prin Contractul de administrare.

Art. 4

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sã semneze Contractul de administrare ce va fi încheiat cu Administratia Nationalã a Imbunãtãtirilor Funciare.

Art. 5

Directia Patrimoniu din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu