Hotărârea nr. 90/2006

Hotãrârea nr. 90 privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

HOTÃRÂREA Nr. 90

privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta, Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei sociale  pentru analizarea cererilor de locuintã prin care se propune repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani;

în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, modificate si completate prin Hotãrârile  Guvernului nr. 60/2004  si  nr. 816/2005;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local nr. 47/28.02.2006  cu privire la stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani, valabilã pentru anul 2006;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, modificatã si republicatã – Legea locuintei si a Hotãrârii  de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a  prevederilor Legii locuintei;

în temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineri destinatã închirierii situatã în Ploiesti, str. Sabinelor  nr. 18, bl. 12B, ap. 9, et. IV, compus din 2 camere si dependinte, în suprafatã de 58,92 mp. cãtre doamna Mos  Mihaela Roxana  domiciliatã în Ploiesti, str. Soldat Erou Moldoveanu Marian nr. 1, bl. 10, ap. 7, situatã la pozitia 4 în lista de prioritate valabilã în anul 2006.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de închiriere, în baza repartitiei emise.

Art. 3

Directia Patrimoniu din  Primaria Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu