Hotărârea nr. 9/2006

Hotararea nr. 9 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 9

privind aprobarea bugetului  de venituri  si cheltuieli  pe anul 2006, al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Legea bugetului de stat pe anul 2006  si a O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile  si complatãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si 2 litera d si art. 46. alin. 1 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, conform Anexei nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Finantarea Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti se realizeazã astfel:

-        venituri proprii

-        subventii de la bugetul local

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu