Hotărârea nr. 89/2006

Hotãrârea nr. 89 privind organizarea de licitatii publice în vederea închirierii unor spatii excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar

HOTÃRÂREA Nr. 89

privind organizarea de licitatii publice în vederea închirierii unor spatii excedentare

apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciului Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri prin care se propune închirierea unor spatii excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt de pe raza Municipiului Ploiesti;

            având în vedere prevederile art. 17, alin. (4) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr.108/2004;

            în conformitate cu art. 1 si art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            în baza art. 166, alin. 4.1 si alin. 6 din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învãtãmântului nr. 84/1995;

            în temeiul art. 38, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea de licitatii publice în vederea închirierii spatiilor excedentare apartinând unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiilor publice va fi cel stabilit prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 45/2004, Anexa nr.1.

Art. 3

Centrele Financiare ale unitãtilor de învãtãmânt si Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri – Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri, precum si difuzarea ei celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu