Hotărârea nr. 88/2006

Hotãrârea nr. 88 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 88

privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2005

al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului  Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice;

            având în vedere Hotãrârea Consiliului de Administratie a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice nr. 3 bis/14.04.2006 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2005;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 (*republicata in 2005*) –  Legea contabilitatii, si prevederile art. 1 alin. (2) lit. b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38 alin (1) si alin (2) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art.1.

Aprobã bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2005 al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2.

Regia  Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti  va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art.3.

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului  Ploiesti  va   aduce  la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu