Hotărârea nr. 87/2006

Hotãrârea nr. 87 privind modificarea statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 87

privind modificarea statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune modificarea statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 3/12.01.2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat;

în conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. e, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Â S T E:

 

Art. 1

Modificarea statului de functii al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform anexei care face parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Hotãrârea Consiliului Local nr. 19/2006 se modificã corespunzator.

Art. 3

Teatrul Toma Caragiu Ploiesti, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu