Hotărârea nr. 86/2006

Hotãrârea nr. 86 privind constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a mãsurilor necesare de prevenire a acestora

HOTÃRÂREA Nr. 86

privind constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a mãsurilor necesare de prevenire a acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului consilier Andrei Banu si Raportul serviciului de specialitate al Directiei Administratie Publica Juridic Contencios, prin care se propune constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a mãsurilor necesare de prevenire a acestora;

avand în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si Hotãrârea Guvernului nr. 642/2005, privind aprobarea criteriilor de clasificare a unitãtilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile în functie de  riscurile specifice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local;

în temeiul articolului 38 (2), litera n si 38 (3) si articolul 56 (7) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Constituirea comisiei speciale de identificare a factorilor de risc ce pot afecta viata, integritatea si sãnãtatea cetãtenilor Municipiului Ploiesti si de identificare a mãsurilor necesare de prevenire a acestora formatã din :

1.      Andrei Banu - consilier local

2.      Marcian Popa - consilier local

3.      Razvan Lungu - consilier local

4.      Dan Ionitã - consilier local

5.      Simona Schnelbach - consilier local

6.      Carmen Dumitru – consilier local

Comisia prevazutã la alineatul 1 va identifica sursele generatoare de riscuri si va prezenta Consiliului Local în termen de 45 zile propuneri de mãsuri pentru eliminarea sau diminuarea acestora.Membrii comisiei vor colabora cu serviciile publice descentralizate la nivel local si, dupã caz, cu agentii economici implicati.

Art. 2

Prevederile prezentei vor fi difuzate persoanelor interesate de catre Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

 Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

 Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu