Hotărârea nr. 85/2006

Hotãrârea nr. 85 privind solutionarea cererilor formulate de S.C. UZTEL S.A., S.C. PRINTEX S.A si S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti, pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

HOTÃRÂREA Nr. 85

privind solutionarea cererilor formulate de S.C. UZTEL S.A., S.C. PRINTEX S.A si S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti, pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan, Oprea Nicolae, Vasilescu Evelinne si Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti cu privire la solutionarea cererilor formulate de S.C. UZTEL S.A., S.C. PRINTEX S.A si S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

avand în vedere prevederile art. 250, pct. 24 al Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

vãzând Procesele-verbale nr. 585265/14.03.2006, nr. 585263/14.03.2006, respectiv nr. 585266/14.03.2006 ale Comisiei constituitã în baza Dispozitiei nr. 462/20.01.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti,

vãzând Cererile nr. 569655/01.02.2006, nr. 562685/23.01.2006 si nr. 558625/16.01.2006 depuse la registratura Serviciului Public Finante Locale Ploiesti de catre S.C. UZTEL S.A., S.C. PRINTEX S.A SI S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti;

în temeiul art. 38 (1), art. 38 (2) lit. d, art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Avizeazã ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale, prevãzutã la art. 250, alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, urmãtoarele:

-        constructiile prezentate în Anexa nr. 1, apartinând S.C. UZTEL S.A. cu valoare de inventar de 193.143,15 RON;

-        constructiile prevazute în Anexa nr. 2, apartinând S.C. PRINTEX S.A valoare de inventar de 36.063,57 RON;

-        constructiile prevazute în Anexa nr. 3, apartinând S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti valoare de inventar de 29.695,12 RON.

Scutirea se va acorda cu data de întâi a lunii urmatoare aprobãrii prezentei hotãrâri, pe toata durata existentei constructiei pânã intervin alte modificãri.

Art. 2

Nu se avizeazã ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale prezãvute la art. 250, alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, urmãtoarele constructii:

-        constructiile prevazute în Anexa nr. 4, apartinând S.C. UZTEL S.A., cu valoare de inventar de 326.260,42 RON;

-        constructiile prevazute în Anexa nr. 5, apartinând S.C. PRINTEX S.A, cu valoare de inventar de 34.512,36 RON;

-        constructiile prevazute în Anexa nr. 6, apartinând S.C. F&F COMPANY IMPEX S.R.L. – Sucursala Ploiesti cu valoare de inventar de 38.251,67 RON.

Art. 3

Anexele 1 , 2 ,3, 4, 5 si 6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre cu privire la societãtile ce detin constructiile prevãzute la art. 1 si art. 2 .

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios a Primariei Municipiului Ploiesti va comunica prevederile prezentei hotãrâri celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu