Hotărârea nr. 84/2006

Hotãrârea nr. 84 privind concesionarea unui teren situat în str. Depoului cãtre S.C. Rombeer Crângaşu S.R.L.

HOTÃRÂREA Nr. 84

privind concesionarea unui teren situat în str. Depoului cãtre S. C. Rombeer Crângasu S. R. L.

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor Consilieri, Daniel Savu, Palas Alexandru Paul, Oprea Nicolae, Vasilescu Evelinne, Chivu Sorin Serioja, Sicoe Florin Lucian si Schnelbach Aurelia Simona si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea unui teren situat in str. Depoului cãtre S.C. Rombeer Crângasu S.R.L.;

având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza articolului 15 litera e din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul articolului 38, litera f si h din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Insuseste Raportul de evaluare întocmit de Oficiul Public Proiect, pentru terenul situat în str. Depoului FN, în suprafatã de 444,00 mp., identificat în planul de situatie Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã concesionarea directã cãtre S.C. Rombeer Crângasu S.R.L. Ploiesti a terenului proprietate privatã a Municipiului Ploiesti cu suprafata de 444,00 mp, din str. Depoului FN, în vederea extinderii constructiilor existente.

Concesionarea se face pe duratã de 49 ani cu drept de prelungire.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 5.328 euro, conform Raportului de evaluare, întocmit de Oficiul Public Proiect.

Recuperarea valorii terenului se face în termen de 1 an.

Art. 4

Stabileste redeventa anualã la valoarea de 213,12 euro pentru întreaga suprafatã de teren.

Redeventa se va achita în lei la cursul oficial al euro, stabilit de Banca Nationalã a României, valabil la data efectuãrii plãtii.

Art. 5

Stabileste obligatia S.C.  Rombeer Crângasu S.R.L. de realizare a extinderii retelelor urbane pe str. Stindardului în cursul anului 2006 si de amenajare si întretinere a parcãrii publice limitrofe terenului concesionat.

Art. 6

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de concesiune în conditiile stabilite prin prezenta hotãrâre.

Art. 7

Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã vor aduce la îndeplinire prevederile prezente hotãrâri.

Art. 8

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu