Hotărârea nr. 83/2006

Hotãrârea nr. 83 privind stabilirea redeventei datorată de operatorul de salubritate pentru folosirea platformelor gospodăreşti din Municipiul Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 83

 privind stabilirea redeventei datoratã de operatorul de salubritate

pentru folosirea platformelor gospodãresti din Municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor  consilieri Nicolae Oprea, Andrei Banu, Marcian Cosma, Cãtãlin Popescu, Ion Eparu, Evelinne Vasilescu precum si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea redeventei datoratã de operatorul de salubritate pentru folosirea platformelor gospodãresti din Municipiul Ploiesti;

luand în considerare Procesul-verbal nr. 797/08.02.2006  al comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 ale Consiliului Local prin care se stabileste cuantumul redeventei ce va fi achitatã de cãtre operatorul serviciului de salubritate Primãriei Municipiului Ploiesti;

în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza prevederilor art. 12, alin. 3, lit. i din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodãrie comunalã cu modificãrile si completãrile ulterioare si prevederile art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 26/2006 privind modificarea Contractului de delegare a Serviciului de salubritate, încheiat cu operatorul S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI;

având în vedere prevederile art. 11, alin. 1, lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare si prevederile art. 1 si art. 2 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Stabileste ca operatorul serviciului de salubritate în Municipiul Ploiesti, S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI, sã achite Primãriei Municipiului Ploiesti o redeventã în valoare de 100.000 RON/an pentru folosirea platformelor gospodãresti din Municipiul Ploiesti.

Plata acestei redevente se va efectua în patru transe egale corelate cu datele de platã ale impozitelor si taxelor locale.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti si conducerea Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice sã semneze Actul aditional la Contractul nr. 4764/14.10.2002.

Art. 3

Regia Autonomã de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta persoanelor interesate prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu