Hotărârea nr. 82/2006

Hotãrârea nr. 82 privind asocierea cu S.C. ESROM CIVITAS OUTDOOR S.R.L. în vederea exploatãrii unor locatii de publicitate stradalã

HOTÃRÂREA Nr. 82

privind asocierea cu S.C. ESROM CIVITAS OUTDOOR S.R.L.

în vederea exploatãrii unor locatii de publicitate stradalã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Savu Daniel, Oprea Nicolae, Chivu Sorin Serioja, Sicoe Florin Lucian, Palas Alexandru Paul, Schnellbach Simona, Vasilescu Eveline si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune asocierea cu S.C. Esrom Civitas Outdoor S.R.L. în vederea exploatãrii unor locatii de publicitate stradalã;

având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrãrilor de constructii si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 108/2004 si ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Hotãrârii nr. 143/31.08.2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradalã în municipiul Ploiesti;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. f, h si x din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

                                                       

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã asocierea între Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Esrom Civitas Outdoor S.R.L. în vederea exploatãrii în comun a unor locatii de publicitate stradalã, amplasate pe terenul ce apartine domeniului public al municipiului Ploiesti, corespunzãtor prevederilor contractului de asociere, Anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.

Locatiile sunt identificate în Anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Durata asocierii este de 7 ani cu posibilitate de prelungire, prin acordul pãrtilor;

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de asociere în conditiile stabilite la art. 1.

Art. 4

Directia Patrimoniu si Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu