Hotărârea nr. 81/2006

Hotãrârea nr. 81 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006

HOTÃRÂREA Nr. 81

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 34/2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti: 

având în vedere Expunerea de motive a domnilor consilieri Sorin Chivu, Iulian Teodorescu, Dan Ionitã, Toma Marcel, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2006;                                                                                                                  

în conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Hotãrârea Guvernului nr. 85/2003 privind Regulamentul pentru aplicarea ordonantei amintite; Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, Ordonanta nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, Ordinul Ministrului transporturilor constructiilor si turismului nr. 2218/2005 privind conditiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

tinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 2, lit. f din  Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea si completarea Anexei nr 2, din Hotãrârea Consiliului Local nr. 34/2006 care va avea urmãtorul continut:

Zona B a Municipiului Ploiesti în care se restrictioneazã accesul si circulatia autovehiculelor cu masa totalã autorizatã mai mare de 7,5 tone este delimitatã de urmãtoarele strãzi:

-        Km. 6 – Prelungire B-dul. Republicii – str. Laboratorului – str. Poligonului – Sos.Vestului – str. Libertãtii – str. Vornicei – str. Padina – str. Sondelor – str. Depoului – str. Mimiului – B-dul. Petrolului – str. Corlãtesti – str. Pictor Rosenthal – str. Mircea cel Bãtrân – str. Grãdinari – str. Mihai Bravu – str. Cornãtel – str. Apelor – str. Gheorghe Doja – str. Calomfirescu – str. Transilvaniei – str. Gheorghe Ţiteica – str. Tabla Butii – str. Gãgeni – str. Alba Iulia – B-dul. Bucuresti – Ghe.Gr. Cantacuzino – Sos. Strandului.

Art. 2

Aprobã circulatia fãrã restrictii orare, indiferent de perioada anului, în Zona B, cu exceptia zilelor de sâmbãta, duminica si sãrbatorile legale, dar numai dupã obtinerea autorizatiei de circulatie de la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti sau obtinerea vignetei  de la vânzãtorii autorizati de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 3

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 34/2006 rãmân neschimbate.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile acestei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu