Hotărârea nr. 80/2006

Hotãrârea nr. 80 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 218/2005 privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupã ilegal drumurile publice sau terenuri apartinând domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 80

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 218/2005

privind  activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupã ilegal drumurile publice sau terenuri apartinând domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Chivu Sorin si Teodorescu Iulian precum si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 218/2005;

în conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice cu modificãrile si completãrile ulterioare si Hotãrârea de Guvern nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgentã a Guvernului 195/2002 modificatã si completatã;

având în vedere art. 3, alin. 1, lit. f si art. 5, alin. 2, lit. h din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 3/2003;

în conformitate cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobatã prin Legea 180/2001 cu modificãrile si completãrile ulterioare;

luând în considerare solicitarea Comisiei Municipale pentru Transport si Siguranta Circulatiei din data de 29.09.2005 privind reintroducerea sistemului de ridicare a autovehiculelor de pe domeniul public;

în temeiul art. 38, alin. 1 si 2, litera f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

1.      Aprobã  completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 218/2005, în sensul introducerii mãsurii de blocare a autovehiculelor parcate neregulamentar.

2.      Mãsura de blocare se va realiza în conformitate cu Regulamentul privind operatiunea de blocare, Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aprobã tariful de deblocare în valoare de 50 RON, care va constitui venit la bugetul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 3

Aprobã modificarea art. 6 din Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a  autovehiculelor care sunt parcate sau ocupã ilegal drumurile publice sau terenuri apartinând domeniului public si privat al Municipiului Ploiesti, în sensul modificãrii tarifelor, dupã cum urmeazã:

        eliberarea pe loc a autoturismului – 70 RON;

        eliberarea autoturismului de la parcul de autovehicule ridicate sau abandonate aflat în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti – 150 RON;

        dupã 48 de ore de la data ridicãrii autovehiculului se va percepe un tarif de depozitare de, echivalentul în lei, a 1,5 euro/zi.

Art. 4

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 218/2005 rãmân neschimbate.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu