Hotărârea nr. 8/2006

Hotararea nr. 8 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 8

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006

al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind necesitatea aprobãrii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

având în vedere Hotãrârea Consiliului Local nr. 109/2002 privind înfiintarea Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, prevederile Legii nr. 379 /2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006 si ale Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45 /2003 privind finantele publice locale aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 alin. 1 si alin. 2 lit. d, art. 46 alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii pe anul 2006 a Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Finantarea Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se realizeazã din venituri proprii si subventii de la bugetul local.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu