Hotărârea nr. 78/2006

Hotãrârea nr. 78 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pe anul 2006 cu Liga Asociatiilor Sportive din Petrol, privind utilizarea stadionului Ilie Oanã

HOTÃRÂREA Nr. 78

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pe anul 2006

cu Liga Asociatiilor Sportive din Petrol, privind utilizarea stadionului Ilie Oanã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Dumitru Carmen, Popa Marcian, Avramescu Teodor, Lungu Gabriel si Ionitã Dan si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, la proiectul de hotãrâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pe anul 2006 cu Liga Asociatiilor Sportive din Petrol, privind utilizarea stadionului Ilie Oanã;

în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1101/2002, privind transmiterea din proprietatea publicã a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, în proprietatea privatã a statului si din proprietatea privatã a statului în proprietatea publicã a Municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, a imobilului Stadionul Ilie Oanã Ploiesti;

în baza art. 78^1 din Legea nr. 69/2000 privind educatia fizicã si sportul, republicatã, cu modificãri;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998 art. 16 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si Ordonantei de urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. g si 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

        

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã încheierea unui contract de comodat cu Liga Asociatiilor Sportive din Petrol în vederea utilizãrii stadionului Ilie Oanã, conform anexei la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractul de comodat, în conditiile stabilite la art. 1.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Clubul Sportiv Municipal Ploiesti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu