Hotărârea nr. 77/2006

Hotãrârea nr. 77 privind aprobarea organizãrii licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru închirierea unei suprafete de teren pentru amplasare semnal luminos

HOTÃRÂREA Nr. 77

privind aprobarea organizãrii licitatiei publice deschise, cu strigare,

pentru închirierea unei suprafete de teren pentru amplasare semnal luminos

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu prin care se propune închirierea unei suprafete de teren pentru amplasare semnal luminos alcãtuit din ceas si panou publicitar;

în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Hotãrârii nr. 143/31.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea stradalã în Municipiul Ploiesti;

în temeiul art. 38 lit. g. din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru închirierea terenului în suprafatã de 1,50 mp., situat în sensul giratoriu existent la intersectia Bulevardului Bucuresti cu Bulevardul Petrolului în vederea amplasãrii unui semnal luminos alcãtuit din ceas si panou publicitar.

Identificarea locatiei este configuratã în schita – Anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Termenul închirierii pentru amplasamentul nominalizat la art. 1 va fi de 5 (cinci) ani cu drept de prelungire;

Art. 3

Pretul de pornire al licitatiei publice este de 43,20 EURO/lunã/amplasament fiind calculat în conformitate cu prevederile Hotãrârii nr. 53/2001 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu privire la stabilirea tarifelor lunare pe mp. pentru închirierea terenurilor ce apartin domeniului public al localitãtii pe care sunt amplasate panouri de reclamã - publicitate.

Art. 4

Aprobã caietul de sarcini pentru organizarea licitatiei, Anexa nr. 2 ce face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 5

Aprobã constituirea comisiei de licitatie în componenta prevãzutã în Anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre.

Art. 6

Comisia de licitatie si Directia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu