Hotărârea nr. 76/2006

Hotãrârea nr. 76 privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

HOTÃRÂREA Nr. 76

privind repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoaneta, Teodorescu Iulian Liviu si Dosaru Elena Iuliana, Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu si Procesul-verbal al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor de locuinta prin care se propune repartizarea de locuinte pentru tineri sub 35 de ani;

în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, modificate si completate prin Hotãrârile Guvernului nr. 60/2004 si nr. 816/2005;

avand în vedere Hotãrârea Consiliului Local nr. 47/28.02.2006 cu privire la stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuintelor destinate tinerilor sub 35 de ani, valabilã pentru anul 2006;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, modificatã si republicatã – Legea locuintei si a Hotãrârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în temeiul art. 38, lit. g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinata închirierii, situatã în Ploiesti, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12B, ap. 3, et. I, compus din 2 camere si dependinte în suprafatã de 58,92 mp., cãtre domnul Tãnase Florin, domiciliat în Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 239, bl. 6, ap. 8, situat la pozitia 1 în lista de prioritate.

Art. 2

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinatã închirierii, situatã în Ploiesti, str. Arnãuti bl. T6, ap. 5, et. II, compus din douã camere si dependinte, în suprafatã de 55,75 mp., cãtre d-na. Racoveanu Magdalena, domiciliatã în Ploiesti, str. Râfov nr. 2J, situatã la pozitia nr. 2 în lista de prioritate.

Art. 3

Aprobã repartizarea locuintei pentru tineret destinatã închirierii, situat în Ploiesti, str. Sabinelor nr. 18, bl. 12 B, ap. 8, et. III, compus din 2 camere si dependinte, în suprafatã de 58,92 mp., cãtre doamna Maftei Luciana Cerasela, domiciliatã în Ploiesti, str. Baraolt nr. 5, bl. 40 B, ap. 16, situatã la pozitia 3 în lista de prioritate.

Art. 4

Aprobã schimbul de locuintã destinatã închirierii tinerilor pânã la 35 de ani, între d-nul. Negoitã Mãdãlin, domiciliat în Ploiesti, str. Arnãuti bl. T1, ap. 1, parter si d-nul. Iordache Gabriel, domiciliat în Ploiesti str. Arnauti bl. T1, ap. 5, et II.

Art. 5

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze contractele de închiriere, în baza repartitiilor emise, persoanelor nominalizate la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotãrâre.

Art. 6

Directia Patrimoniu din Primãria Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri

Art. 7

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu