Hotărârea nr. 75/2006

Hotãrârea nr. 75 privind repartizarea de locuinte sociale

HOTÃRÂREA Nr. 75

privind repartizarea de locuinte sociale

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Cont Adriana, Moraru Gheorghe, Manea Natalia Antoneta, Teodorescu Iulian Liviu, Dosaru Elena Iuliana, si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune repartizarea de locuinte sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuintei, completatã si modificatã;

în temeiul art. 22 din Hotãrârea de Guvern nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei;

în conformitate cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 304/29 noiembrie 2003 privind aprobarea criteriilor de reapartizare a locuintelor sociale si cu Hotãrârea Consiliului Local nr. 225/29 decembrie 2004 privind aprobarea listei de prioritate pe anul 2005 pentru locuintele sociale;

în temeiul art. 38, alin (2), lit. g Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, completatã si modificatã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Repartizarea unui numãr de 35 de locuinte sociale, conform anexei, care face parte integrantã din prezenta.

Art. 2

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu