Hotărârea nr. 74/2006

Hotãrârea nr. 74 privind asocierea dintre Teatrul Toma Caragiu Ploiesti cu Asociatia culturalã Jazz Forum 03 Ploiesti

HOTÃRÃREA Nr. 74

privind asocierea dintre Teatrul Toma Caragiu Ploiesti cu Asociatia culturalã Jazz Forum 03 Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Iulian Teodorescu, Florin Sicoie, Carmen Dumitru, Marcian Popa, Teodor Avramescu, Gabriel Lungu si Dan Ionitã si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, prin care se propune asocierea dintre Teatrul Toma Caragiu Ploiesti cu Asociatia culturalã Jazz Forum 03 Ploiesti;

având în  vedere dispozitiile art. 2 din Ordonanta de Guvern nr. 26/30.01.2000 (actualizată), cu privire la asociaţii şi fundaţii;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind Legea bugetului de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, lit. x din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã asocierea între Municipiul Ploiesti, prin Teatrul Toma Caragiu Ploiesti cu Asociatia culturalã Jazz Forum 03 Ploiesti, în vederea organizãrii în comun a unor actiuni cultural – educative.

Art. 2

Imputerniceste managerul Teatrului Toma Caragiu Ploiesti sã negocieze si sã semneze contractul de asociere, cu avizul ordonatorului principal de credite.

Art. 3

Teatrul Toma Caragiu Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu