Hotărârea nr. 73/2006

Hotãrârea nr. 73 privind modificarea statului de functii prin transformarea a două posturi, în urma absolvirii studiilor superioare, în cadrul Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 73

privind modificarea statului de functii prin transformarea a douã posturi în urma absolvirii studiilor superioare

în cadrul Casei de Culturã I.L. Caragiale a Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Casei de Cultura I. L.Caragiale Ploiesti, prin care se propune modificarea statului de functii privind transformarea a douã posturi în urma absolvirii studiilor superioare în cadrul Casei de Culturã I. L. Caragiale a Municipiului Ploiesti;

în conformitate cu Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã si Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului bugetar salarizat, coroborate cu Hotãrârea Guvernului nr. 157/1998, privind Normele metodologice de aplicare acesteia;

în temeiul art. 38 alin. (2), lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea statului de functii al Casei de Culturã I. L.Caragiale a Municipiului Ploiesti, prin transformarea postului de referent studii medii, treapta I în referent gradul II, studii superioare si a postului de consilier gradul I A studii superioare în inspector gradul I A cu studii superioare de scurtã duratã, conform anexei ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Casa de Culturã I. L. Caragiale a Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu