Hotărârea nr. 71/2006

Hotãrârea nr. 71 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în vederea casãrii si valorificãrii acestora

HOTÃRÂREA Nr. 71

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri

în vederea casãrii si valorificãrii acestora

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri în vederea casãrii si valorificãrii acestora;

în baza Ordonantei Guvernului nr. 81/28.08.2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice;

în temeiul Hotãrârii de Guvern nr. 964/1998, privind duratele normate de functionare a mijloacelor fixe;

în baza Legii nr.213/1998, privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si Hotãrârii nr. 1359/2001 a Guvernului Romaniei, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

având în vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului si al unitãtilor administrativ-teritoriale;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 1753/1995, pentru aprobarea privind casarea mijloacelor fixe;

în temeiul art. 38 lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti, a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã casarea bunurilor propuse în acest sens, identificate în Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã numeascã comisia de casare si stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate din bunurile casate.

Art. 4

Propunerea privind evaluarea si valorificarea bunurilor identificate în Anexele nr. 1 si 2 va fi supusa aprobãrii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 5

Sumele ce se vor încasa ca urmare a valorificarii bunurilor se vor constitui venituri la bugetul local.

Art. 6

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri sunt însãrcinate Directia Patrimoniu si Directia Economicã.     

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu