Hotărârea nr. 70/2006

Hotãrârea nr. 70 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 70

privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Serviciul Evidentã Patrimoniu, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti, în sensul includerii unor bunuri, scoaterii unor bunuri din acest inventar si modificãrii unor pozitii, ca urmare a inventarierii anuale;

având în vedere Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1753/2004;

în baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finatele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, litera d si f din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiesti, a bunurilor identificate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre, urmand ca imobilele prevazute la pozitiile 3, 4 si 5 din aceasta anexã sa fie scoase din domeniul privat, în baza proceselor-verbale de punere în posesie.

Art. 2

Aprobã trecerea, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiesti, a bunurilor identificate în Anexa nr. 2, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã includerea în domeniul public al Municipiului Ploiesti a bunurilor identificate în Anexa nr. 3, ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Aprobã transmiterea în administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare a imobilului situat în str. Postei nr. 6, cu destinatia de sediu al institutiei, precum si a cãminului si a cantinei situate în str. Mihai Bravu nr. 243.

Art. 5

Aprobã transmiterea în administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a urmãtoarelor bunuri: fântâna artezianã situatã lânga Cimitirul Eroilor Sovietici, aleea pietonalã din pavele necarosabile McDonald’s, precum si a obiectivului Tabela de afisaj exterior, în tehnologie LED, pentru afisarea parametrilor de mediu din Municipiul Ploiesti.

Art. 6

Aprobã includerea în domeniul privat al Municipiului Ploiesti a unor bunuri, identificate în Anexa nr. 4 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 7

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri sunt însãrcinate Directia Patrimoniu si Directia Economicã.     

Art. 8

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 22 martie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu