Hotărârea nr. 7/2006

Hotararea nr. 7 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 7

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2005 si lista de investitii;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/19.12.2005, Legea bugetului de stat pe anul 2006, a Legii nr. 380/19.12.2005, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 si a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 , alin. 1 si 2 , lit. d , art. 46, alin. 1 si 3  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2006 a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexelor nr. 2, 3 si 4  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Finantarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se realizeaza astfel: venituri proprii, transferuri si finantare de la bugetul local pentru cheltuieli curente si repartizari de credite pentru cheltuieli de capital.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu