Hotărârea nr. 69/2006

Hotãrârea nr. 69 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002

HOTÃRÂREA Nr. 69

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti si al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002 privind înfiintarea de terminale pentru transportatorii particulari autorizati, care efectueazã transport de persoane intrajudetean si interjudetean, precum si traseele de deplasare a acestora în interiorul municipiului;

în conformitate cu art. 44 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificãrile si completãrile ulterioare si a Hotãrârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în baza Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobatã prin Legea nr. 108/2004 si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia, modificatã si completatã;

luând în considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2001, privind serviciile regulate de transport public local de cãlãtori, modificatã, a Hotãrârii Guvernului nr. 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 si ale Ordinului Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 1987/2005, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitãtilor conexe;

potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare;

în temeiul art. 38 (3), din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã locala, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã modificarea si completarea art. 1., pc. 1, lit. b din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti 274/2002, care va avea urmãtorul cuprins:

Depoul de tramvaie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti pentru directiile Vãleni, Plopeni, Boldesti-Scãieni, Slãnic, Bãicoi, Soimari, Cãrbunesti, Starchiojd etc.

Art. 2

Se completeazã Hotãrârea Consiliului Local nr. 274/2002 cu un nou art. 21, care va avea urmãtorul cuprins:

21 Aprobã traseul pentru plecãrile si sosirile din terminalul situat în incinta depoului de tramvaie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, dupã cum urmeazã:

a)      pentru autobuze, pe directia Valea Teleajanului (Carbunesti, Aricesti Zeletini, Starchiojd, Soimari, Gornet, Chiojdeanca, etc.): Str. Prelungire Gageni – Centura de Nord a Municipiului Ploiesti – DN 1B. Statie îmbarcare – debarcare si stationare Autogara Gageni.

pentru microbuze, pe directia Valeni, Baicoi, Slanic, Boldesti-Scaieni, Plopeni, etc: Str. Prelungirea Gageni – Centura de Nord a municipiului Ploiesti – DN1B. Statie îmbarcare-debarcare si stationare Depoul de tramvaie.

Art. 3

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 274/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, rãmân neschimbate.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Regia Autonoma de Transport  Public Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 5

Directia Administratie publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu