Hotărârea nr. 68/2006

Hotãrârea nr. 68 privind completarea Hotãrârii nr. 83/2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 68

privind completarea Hotãrârii nr. 83/2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoe si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã a Primãriei Municipiului Ploiesti prin care se propune completarea Hotãrârii nr. 83/2005 privind asocierea Municipiului Ploiesti prin Consiliul Local cu un antreprenor general selectat pe bazã de licitatie publicã deschisã pentru realizarea unui cartier rezidential în Municipiul Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

în temeiul articolului 38, alineatele (1) si (2), litera k din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã completarea Hotãrârii Consliului Local nr. 83/2005 cu art. 21, care va avea urmatorul cuprins:

21) Aproba schimbarea destinatiei terenului în suprafatã de 121000 mp., situat în strada Gãgeni, Ploiesti, din UTR – N13 –PP/ISA – zonã parcuri si plantatii de protectie, institutii si servicii exclusiv în domeniul agrementului, în LMX – zonã de locuinte cu regim mixt de înãltime P+1 – P+4 si functiuni complementare zonelor de locuit.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 83/2005 rãmân neschimbate.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbanã va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu