Hotărârea nr. 67/2006

Hotãrârea nr. 67 privind trecerea terenului situat în Ploiesti, cartier Libertãtii, ansamblul 9 Mai, etapa I cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte

HOTÃRÂREA Nr. 67

privind trecerea terenului situat în Ploiesti, Cartier Libertãtii, Ansamblul 9 Mai,

Etapa I, cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Oprea Nicolae, Savu Daniel, Chivu Sorin, Vasilescu Evelinne, Sicoie Florin, Palas Paul, Schnellbach Simona si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune trecerea la Agentia Nationalã pentru Locuinte a terenului situat în Ploiesti, Cartier Libertãtii, Ansamblul 9 Mai, Etapa I, pe perioada executiei blocurilor, având ca scop finantarea acestora din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si realizarea de locuinte pentru tineret destinate închirierii;

în conformitate cu articolul 2^1 alineat (1) din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

în temeiul articolului 38 alineat (2) litera g din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã transferul, fãrã platã, pe perioada executiei, a terenului în suprafatã de 6500 mp. situat în Ploiesti, Cartier Libertãtii, Ansamblul 9 Mai, Etapa I cãtre Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Art. 2

Imputerniceste Primarul Municipiului Ploiesti sã semneze conventia (Anexa nr. 1) cu Agentia Nationalã pentru Locuinte, potrivit articolului 1 din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu