Hotărârea nr. 66/2006

Hotãrârea nr. 66 privind solutionarea cererilor formulate de S.C. ANTECO S.A. Ploiesti si S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

HOTÃRÂREA Nr. 66

privire la solutionarea cererilor formulate de  S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI si S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Trican Elena, Iancu Ion, Mitu Augustin, Rusu Ioan si  Mateescu Radu si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale  Ploiesti cu privire la solutionarea cererilor formulate de S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI si S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. pentru avizarea în vederea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri a constructiilor de naturã similarã cu cele prevãzute la art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

având în vedere prevederile art. 250, pct. 24 al Hotãrârii Guvernului României nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

vãzând Procesele-verbale nr. 574404/13.02.2006, respectiv nr. 574396/13.02.2006, ale comisiei constituitã în baza Dispozitiei nr. 462/20.01.2006 a Primarului Municipiului Ploiesti;

vãzând Cererile nr. 536202/28.10.2005 si nr. 550391/21.12.2005 depuse la registratura Serviciului Public Finante Locale  Ploiesti de catre S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI si S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.;

în temeiul art. 38 (1), art. 38 (2) lit. d, art. 46 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Admite, în parte, cererea formulatã de S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI, deoarece constructiile prevãzute în Anexa nr. 2, cu valoare de inventar de 112.809 lei RON, nu pot fi asimilate constructiilor speciale scutite de la plata impozitului pe clãdiri în conformitate cu art. 250, alin (1), lit. e respectiv lit. l din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003.

Art. 2

Avizeazã, ca fiind de naturã similarã constructiilor speciale scutite de la plata impozitului pe clãdiri, constructiile prezentate în Anexa nr. 1, cu valoare de inventar de 61.772 lei RON, apartinând S.C. ANTECO S.A. PLOIESTI, conform art. 250 alin. (1) pct. 11 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003. Scutirea se va acorda cu data de întâi a lunii urmãtoare aprobãrii prezentei hotãrâri, pe toatã durata constructiei.

Art. 3

Respinge cererea formulatã de catre S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L, în sensul cã, constructiile prevãzute în Anexa nr. 3 cu valoare de inventar de 7.856.478,72 lei RON nu pot fi asimilate constructiilor speciale scutite de la plata impozitului pe clãdiri în conformitate cu art. 250, alin (1), lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003.

Art. 4

Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 5

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre cu privire la societãtile ce detin constructiile prevãzute la art. 1, art. 2 si art. 3.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va comunica prevederile prezentei hotãrâri celor interesati.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu