Hotărârea nr. 65/2006

Hotãrârea nr. 65 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Extindere Hotel „Turist”, strada Tache Ionescu nr. 6, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 65

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Extindere Hotel „Turist”, strada Tache Ionescu  nr. 6, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Eveline Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. TURIST S.A., Planul urbanistic de detaliu Extindere Hotel „Turist”, strada Tache Ionescu  nr. 6, Ploiesti;       

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453 / 2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Extindere Hotel „Turist”, strada Tache Ionescu  nr. 6, Ploiesti, la solicitarea S.C. TURIST S.A. cu conditia respectarii Avizului nr. 294 din 06.06.2005 al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu