Hotărârea nr. 64/2006

Hotãrârea nr. 64 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire depozit înghetatã – parter, str. Mãrãsesti nr. T. 55, P. 695/8, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 64

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Construire depozit înghetatã – parter, str. Mãrãsesti T. 55, P. 695/8, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã si a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Andronic Adrian Mihail, Planul urbanistic de detaliu Construire depozit înghetatã – parter, str. Mãrãsesti T. 55, P. 695/8, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire depozit înghetatã – parter, str. Mãrãsesti T. 55, P. 695/8, Ploiesti, la solicitarea domnului Andronic Adrian Mihail, cu conditia respectarii Avizului nr. 368 din 25.01.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se aflã în intravilan, este proprietatea beneficiarului.      

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu