Hotărârea nr. 63/2006

Hotãrârea nr. 63 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire firmã si locuintã de serviciu, str. Romanã nr. 37, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 63

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

Construire firmã si locuintã de serviciu, str. Romanã nr. 37, Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã şi a domnilor consilieri Nicolae Oprea, Daniel Savu, Sorin Chivu, Evelinne Vasilescu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. PEX S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire firmã si locuintã de serviciu, str. Romanã nr. 37, Ploiesti;           

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire firmã si locuintã de serviciu, str. Romanã nr. 37, Ploiesti, la solicitarea S.C. PEX S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 366 din 25.01.2006 al C.T.U.A.T., anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla în intravilan, este proprietatea beneficiarului.       

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu