Hotărârea nr. 6/2006

Hotararea nr. 6 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

HOTARAREA Nr. 6

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local S.P.F.L. pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2, lit. d si art. 46, alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local  Serviciul Public Finante Locale pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã  lista de investitii a serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, Directia Economicã a Primãriei Municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica si Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu