Hotărârea nr. 58/2006

Hotãrârea nr. 58 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, în calitate de actionar, la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã

HOTÃRÂREA Nr. 58

privind participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate comun al Directiei Economice si al Directiei Administratie Publicã, Juridic-Contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, prin care se propune participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale de interes judetean pentru efectuarea de investitii în infrastructurã;

luând act de Hotãrârea Consiliului Judetean nr. 16/2006 privind participarea Consiliului Judetean Prahova în calitate de actionar la constituirea unei societãti comerciale si garantarea unui împrumut;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 4 din Legea nr. 313/2004 privind datoria publicã, coroborate cu prevederile art. 31 alin. 2, art. 57 alin.1 si 2 si  art. 59 din Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 45/2003, privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

vãzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind constituirea si functionarea societãtilor comerciale, republicatã, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;

în temeiul prevederilor art. 15, 38 alin. 2 lit. i si y si 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

(1) Se aprobã asocierea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte consilii locale ale unor unitãti administrativ-teritoriale din judetul Prahova, pentru constituirea unei societãti comerciale pe actiuni, în vederea realizãrii unor investitii publice de interes local.

(2) Societatea comercialã pe actiuni va fi înfiintatã de unitatile administrativ-teritoriale din judetul Prahova, care se vor asocia potrivit alin. 1.

Art. 2

Se aprobã participarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu suma de 63000 lei RON, reprezentând 6300 de actiuni a câte 10 lei RON fiecare, la capitalul social al societãtii comerciale pe actiuni mentionatã la alin. 1, reprezentand cel putin 25 % din capitalul social.  

Art.3

Mandateazã Primarul Municipiului Ploiesti sã negocieze si sa semneze actul constitutiv al societãtii comerciale nou înfiintate, cu respectarea urmãtoarelor conditii:

          DENUMIREA SOCIETÃTII: Societatea Comercialã INFRAINVEST PRAHOVA S.A.

          FORMA JURIDICÃ: societate comercialã pe actiuni

          SEDIUL: B-dul. Republicii nr. 2-4, et. II, camera 226

          DURATA: NELIMITATÃ, cu începere de la data înregistrãrii sale

          OBIECTUL DE ACTIVITATE:

                    Domeniul principal de activitate: 

                         65 Intermedieri financiare

                    Activitate principalã:

                         6523 Alte tipuri de intermedieri financiare

                       - alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate, în principal, de distribuirea fondurilor, altele decât cele ce fac obiectul împrumuturilor, cum sunt: serviciile companiilor de investitii, serviciile pentru distribuirea fondurilor de investitii pentru micii proprietari, serviciile de mediere neincluse în alte categorii.

                    Domenii si activitãti secundare:

45         Constructii

4521 Constructii de clãdiri si lucrãri de geniu

4523 Constructii de autostrãzi, drumuri, aerodroame si baze sportive

74 Alte activitãti de servicii prestate în principal întreprinderilor

           ACTIUNILE SOCIETÃTII sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.

Art. 4

Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã sub rezerva posibilitãtii de garantare din venituri proprii a împrumutului, dat fiind limita gradului de îndatorare a Municipiului Ploiesti.

Art. 5

Directia Economicã din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 6

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu